Dokuments

Atļaujas tirdzniecībai un pakalpojumiem
Kam nepieciešams  Tirdzniecība publiskās vietās Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
Joma Tirdzniecība un pakalpojumu sniegšana
Derīguma termiņš Uz pieprasīto laika periodu
Kas man jādara, lai varētu saņemt atļauju
 
1. Iesniedz iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem
2. Piecas darba dienas pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas informāciju par pašvaldības nodevas apmēru  un atļaujas saņemšanas kārtību var saņemt Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai zvanot pa tālr. 67093843.
3. Samaksā pašvaldības nodevu kasē Jomas ielā 1/5, 1.stāvā.
4. Atļauju saņem domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā.
Adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmalā
Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu Elektroniski var iesniegt iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv
Kādi dokumenti man nepieciešami Ielu tirdzniecībai pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā:
1. Iesnieguma veidlapa 
2. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju

3. Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka  tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar  likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas  

4. Ar tirdzniecības dalībnieka parakstu apstiprināta tirdzniecības vietas izvietojuma shēma (norādot mērogu)
5. Ar tirdzniecības dalībnieka parakstu apliecināts situācijas plāns vai zemes robežu plāns, kurā (atbilstoši mērogam) iezīmēta tirdzniecības vieta
6. Saskaņojums ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu par tirdzniecības vietas izvietojumu un vizuālo risinājumu
Ielu tirdzniecībai pasākuma laikā:
1. Iesnieguma veidlapa
2. Saskaņojums ar pasākuma organizatoru
3. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju 
4. Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka  tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar  likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas 
5. Saskaņojums ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu par tirdzniecības vietas izvietojumu un vizuālo risinājumu 
Ielu tirdzniecībai no transporta līdzekļa:
1. Iesnieguma veidlapa
2. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju
3. Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar  likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas
4. Plānoto tirdzniecības vietu fotofiksācija, transporta līdzekļa novietne situācijas plānā vai zemes robežu plānā M 1:250 vai 1:500, kustības maršruts, norādot pieturvietas tirdzniecības veikšanai
5. Ar tirdzniecības dalībnieka parakstu apliecināts situācijas plāns vai zemes robežu plāns, kurā (atbilstoši mērogam) iezīmēta tirdzniecības vieta
6. Saskaņojums ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu par tirdzniecības vietas izvietojumu un vizuālo risinājumu
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai (ar piesaisti pastāvīgai pakalpojumu sniegšanas vietai):
1. Iesnieguma veidlapa 
2. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai valdītāju
3. Īpašumtiesību un  lietošanas tiesību apliecinošu dokumentu kopijas par pastāvīgo sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas vietu, pie kuras plānots iekārtot vasaras/ielu kafejnīcu
4. Saskaņojums ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu par tirdzniecības vietas izvietojumu un vizuālo risinājumu
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā
1. Iesnieguma veidlapa 
2. Saskaņojums ar pasākuma organizatoru
3. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju
4. Saskaņojums ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas  vietas izvietojumu un vizuālo risinājumu
5. Ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināta tirdzniecības vietu shēma (norādot mērogu)
Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti 2015. gada 3.decembra saistošie noteikumi Nr. 44 "Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā"
Kāda ir pakalpojuma maksa 1.42 - 56.91 EUR dienā
Maksu nosaka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes  2011. gada 21.aprīļa Saistošie noteikumi Nr.18 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās"          
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas Apmeklētāju apkalpošanas centros
Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš  5 darba dienu laikā
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Stratēģiskās un biznesa plānošanas nodaļa

Aija Dortāne-Krasņikova, 67511489
aija.dortane@jurmala.lv