Dokuments

Atļaujas tirdzniecības un pakalpojumu organizēšanai
Kam nepieciešams  Tirdzniecība publiskās vietās Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā
Joma Tirdzniecība un pakalpojumi
Derīguma termiņš Uz pieprasīto laika periodu
Kas man jādara, lai varētu saņemt atļauju? 
 
1. Iesniedz iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem
2. Piecas darba dienas pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas informāciju par pašvaldības nodevas apmēru  un atļaujas saņemšanas kārtību var saņemt Dubultu prosp.2, tālrunis 67511490.
3. Nodevas samaksa veicama Jūrmalas domes kasē vai ar pārskaitījumu ieskaitāma saņēmējam: Jūrmalas dome, reģistrācijas Nr.90000056357, AS „Citadele banka”, SWIFT kods: PARXLV22, kontā LV15PARX0002484571012 , maksājuma mērķa sadaļā uzrādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas saņēmēja nosaukumu, ielu tirdzniecības veidu un tirdzniecības vietas adresi
4. Atļauju saņem Domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā
Adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV 2015
Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu? Elektroniski var iesniegt iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv
Kādi dokumenti man nepieciešami? Pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā

1. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisku valdītāju 

2. Tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīts juridiskās personas nosaukums un nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, realizējamās preču grupas, aizņemto tirdzniecības vietu skaits
3. Tirdzniecības dalībnieku-fizisku personu, kuras nav reģistrējušas savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka  tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar  likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicēji, kā arī nenodarbina citas personas;
4. Saskaņojums ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu par tirdzniecības vietas izvietojumu un vizuālo risinājumu
Pasākuma laikā
1. Saskaņojums ar pasākuma organizatoru
2. Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju
3. Saskaņojums ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu par tirdzniecības vietu izvietojumu un vizuālo risinājumu
4. Ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināta tirdzniecības vietu shēma (norādot mērogu)

5. Ar tirdzniecības organizatora parakstu apliecināts tirdzniecības dalībnieku saraksts, kurā norādīti tirdzniecības dalībnieku nosaukumi, reģistrācijas numuri vai personas kodi, realizējamo preču sortiments, tirdzniecības vietu skaits

6. Tirdzniecības dalībniekam - fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka  tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar  likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas
Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?  Iesnieguma veidlapa:
- pastāvīgā ielu tirdzniecības vietā
- pasākuma laikā
Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

- MK noteikumi Nr.440 "Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību"

- Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta saistošie noteikumi Nr.16 "Par tirdzniecību publiskās vietās"

Kāda ir pakalpojuma maksa?  1.42 - 56.91 EUR / dienā
Maksu nosaka saskaņā ar:

Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa Saistošie noteikumi Nr.18 "Par pašvaldības nodevu tirdzniecībai publiskās vietās "

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas? Apmeklētāju apkalpošanas centros
Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš  5 darba dienu laikā
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu?  Aija Dortāne-Krasņikova, 67511489
aija.dortane@jurmala.lv