Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS VALDES
LĒMUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 1995. gada 7. septembra 1073. lēmumu

1994. gada 17. martāNr.316

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu
un namīpašuma denacionalizāciju
Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46

Izskatot pils. Vārds Uzvārds, kas dzīvo *** (pilnvarotā persona Vārds Uzvārds dzīvo ***), 1992.gada 23.marta iesniegumu Nr.244 par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46, valde konstatēja, ka pamatojoties uz īpašuma tiesību un radniecību pierādošiem dokumentiem, viņš ir šī nekustamā īpašuma testamentārs mantinieks.

Namīpašums nacionalizēts ar Jūrmalas pilsētas 1945.gada 24.augusta IK lēmumu.

Šobrīd namīpašums atrodas n/p "DUBULTI" valdījumā un tajā pastāvīgi pierakstīta viena ģimene. Uz zemesgabala atrodas jaunuzcelta celtne lit.2.

Ņemot vērā augstāk minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem un 1994.gada 4.marta Jūrmalas pilsētas namīpašumu denacionalizācijas komisijas akta un Zemes komisijas sēdes protokola Nr.8, Jūrmalas pilsētas valde nolemj:


 1. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1995. gada 7. septembra 1073. lēmumu
  Izveidot nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46, atjaunojot īpašuma tiesības uz zemesgabalu 3715 kv.m platībā saskaņā ar skici, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā pēc zemes ierīcības plāna sastādīšanas, galīgi uzmērot un robežas regulējot, nepārsniedzot 3% robežu. Izveidot nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 ar zemesgabalu 4276 kv.m platībā, atjaunojot īpašuma tiesības uz zemesgabalu 3715 kv.m (20/23 d.d.) testamentārajam mantiniekam Vārds Uzvārds un piešķirt lietošanā Vārds Uzvārds zemesgabalu 561 kv.m platībā (3/23 d.d.) un noteikt, ka viņam ir tiesības saņemt zemesgabala daļu īpašumā par maksu, kompensējot zemes vērtību Ministru kabineta noteiktajos apmēros un termiņos.

 2. Denacionalizēt uz zemesgabala atrodošos namīpašumu, kurš sastāv no dzīvojamās ēkas lit.1 un palīgceltnēm lit.3, lit.4, lit.5.


 3. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1995. gada 7. septembra 1073. lēmumu
  Atjaunot īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Pulkveža Brieža ielā 46 testamentāram mantiniekam Vārds Uzvārds.

 4. Jaunuzcelto ēku lit.2 pieņemt n/p "DUBULTI" bilancē.

 5. Atzīt īpašnieka tiesības saņemt nomas maksu no zemes lietotāja n/p "DUBULTI par zemes platību 2115 kv.m, kuru nav iespējams nodot īpašniekam reālai apsaimniekošanai sakarā ar ēkas lit.2 ekspluatāciju.

 6. Viena mēneša laikā patreizējam valdītājam n/p "DUBULTI" ar aktu nodot un īpašniekam pārņemt nekustamo īpašumu izslēdzot to no valdītāja bilances un valsts fonda.

 7. Īpašniekam ir obligāti līdzšinējā valdītāja noslēgtie īres līgumi.

 8. Īpašniekam viena mēneša laikā iesniegt pieteikumu Valsts zemes dienesta Jūrmalas nodaļā izgatavot zemesgabala plānu un valdes Nekustamā īpašuma nodaļā saņemt denacionalizācijas apliecību īpašuma tiesību reģistrācijai Zemesgrāmatu nodaļā.

 9. Zemesgrāmatu nodaļai pie nekustamā īpašuma reģistrācijas ņemt vērā zemesgabala platību, kas uzrādīta veicot precīzu zemesgabala uzmērīšanu Valsts zemes dienestā.

 10. Īpašnieks, zemesgabala lietotājs, ir atbildīgs par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas viņa zemesgabala teritorijā un viņš nedrīkst celt iebildumus par inženiertīklu ekspluatāciju.

Priekšsēdētāja vietniece      L.Začesta