Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 17.augusta 399.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

1994.gada 8.septembrīNr.271

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu,
kompensāciju par nojauktajām celtnēm
un zemes piešķiršanu lietošanā
Jūrmalā, Vienības prospektā 41

Izskatot Vārds Uzvārds, dzīvo adrese; Vārds Uzvārds, dzīvo adrese; Vārds Uzvārds, dzīvo adrese, 1993.gada 11.jūnija iesniegumu Nr.4712 par īpašuma tiesību atjaunošanu uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vienības prospektā 41, Jūrmalas pilsētas dome konstatēja, ka, saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva 1994.gada 10.janvāra izziņu Nr.P-1178, nekustamais īpašums 1940.gada 21.jūlijā piederēja Vārds Uzvārds, kurš miris 1950.gada 4.aprīlī.

Nekustamā īpašuma pieprasītāji Vārds Uzvārds ir bijušā īpašnieka mazdēls, Vārds Uzvārds ir namīpašuma 13/16 d.d. īpašniece; Vārds Uzvārds ir namīpašuma 3/16 d.d. īpašniece.

Namīpašums nacionalizēts 1949.gada 14.novembrī. 1950.gada 31.martā atzītas Vārds Uzvārds īpašuma tiesības uz 1/2 d.d. namīpašuma ar Rīgas-Jūrmalas I iecirkņa Tautas tiesas spriedumu.

Šobrīd namīpašums atrodas 13/16 d.d. - Vārds Uzvārds īpašumā, 3/16 d.d. - Vārds Uzvārds īpašumā. Vārds Uzvārds ir nepamatoti represēts 1949.gada 25.martā un kopā ar ģimeni izsūtīts no adrese. Ar Latvijas Augstākās Tiesas Krimināllietu kolēģijas 1989.gada 5.janvāra lēmumu viņš ir reabilitēts.

Zemesgabala 3205 F platība pēc Zemesgrāmatas datiem ir 1 079 kv.m, reāli dabā 1 079 kv.m.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem un 1994.gada 29.jūlija Jūrmalas zemes komisijas sēdes protokola Nr.26, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt īpašuma tiesības uz zemesgabalu 3205 F Jūrmalā, Vienības prospektā 41, 1 079 kv.m platībā, likumīgajam mantiniekam Vārds Uzvārds.

 2. Atjaunot īpašuma tiesības uz zemesgabalu 423 kv.m platībā likumīgajam mantiniekam Vārds Uzvārds un pievienot šo zemesgabalu nekustamajam īpašumam Jūrmalā, Krūzes ielā 6.

 3. Izveidot nekustamo īpašumu Jūrmalā, Vienības prospektā 41, ar zemesgabalu 626 kv.m platībā, piešķirot lietošanā zemesgabalu 626 kv.m platībā namīpašuma labticīgajām ieguvējām Vārds Uzvārds - 13/16 d.d. (509 kv.m) un Vārds Uzvārds - 3/16 d.d. (117 kv.m) un noteikt, ka viņām ir tiesības saņemt zemesgabalu īpašumā par maksu, kompensējot zemes īpašniekam zemes vērtību likumā noteiktā kārtībā.

 4. Izveidotā zemesgabala Jūrmalā, Vienības prospektā 41 platība noteikta saskaņā ar skici, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies dabā pēc precīza zemesgabala plāna sastādīšanas un robežu iemērīšanas dabā, nepārsniedzot 3% robežu.

 5. Ievērojot īpašnieka izteikto vēlēšanos atzīt īpašnieka tiesības likumā noteiktā kārtībā par zemesgabala daļu Jūrmalā, Vienības prospektā 41 saņemt kompensāciju par 626 kv.m zemes, ko nav iespējams nodot īpašniekam reālai apsaimniekošanai sakarā ar to, ka uz tās atrodas Vārds Uzvārds un Vārds Uzvārds piederošs namīpašums.

 6. Par celtnēm lit.1 - dzīvojamā ēka, lit.2 - šķūnis, lit.3, lit.4 - siltumnīcas, kuras nav saglabājušās, saņemt kompensāciju, pamatojoties uz īpašuma novērtējumu uz tā nacionalizācijas brīdi - Ls 1 460 kā represētajam, saskaņā ar Nolikumu, kas apstiprināts ar 1992.gada 26.maija LR Ministru Padomes lēmumu Nr.191.

 7. Noteikt apgrūtinājumu zemesgabalam Jūrmalā, Vienības prospektā 41:

  zemesgabals atrodas pilsētas apbūves regulācijas zonā. Ēkām un būvēm saglabāt arhitektonisko izskatu un nodrošināt nepieciešamo restaurāciju. Grozīts ar domes 2017.gada 17.augusta 399.lēmumu

 8. Uzdot mājas un zemesgabala īpašniekiem Vienības prospektā 41:

  8.1 saskaņot jebkurus ēku remontus, pārbūves, krāsojumu un teritorijas labiekārtojuma darbus Arhitektūras un plānošanas pārvaldē;

  8.2 pildīt pilsētas apbūves noteikumus;

  8.3 nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņa zemesgabalam;

  8.4 atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas viņa zemesgabala teritorijā un neiebilst pret to ekspluatāciju;

  8.5 pastāvīgi tīrīt gruntsgabalam piegulošo zaļo zonu un braucamo daļu līdz ass līnijai;

  8.6 līdz 1995.gada 1.maijam nomainīt žogu saskaņojot to ar rajona arhitektu;

  8.7 līdz 1995.gada 1.aprīlim novākt vecos šķūņus un uzcelt jaunus, saskaņojot ar rajona arhitektu;

  8.8 nekavējoties nopļaut zāli;

  8.9 nekavējoties novākt žagaru kaudzi;

  8.10 līdz 1995.gada 1.jūlijam pabeigt uzsākto ēkas remontu;

  8.11 pēc celtniecības darbu pabeigšanas ēku nokrāsot atbilstoši ēkas krāsojuma pasei.

 9. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Arhitektūras un plānošanas pārvaldes attiecīgā rajona arhitektam.

Priekšsēdētājs         A.Inkulis