Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2012.gada 8.marta 121.lēmumu

1995.gada 28.decembrīNr.1601

Par diennakts grupas atvēršanu
pirmsskolas iestādē "Pienenīte"
un bērnudārzā "Lācītis"

Lai radītu sociālā riska grupas ģimeņu bērniem normālus dzīves apstākļus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Atvērt pirmsskolas iestādē "Pienenīte" septiņu dienu diennakts grupu 12 bērniem ar 1996.gada 2.janvāri un bērnudārzā "Lācītis" piecu dienu diennakts grupu 12 bērniem ar 1996.gada 15.janvāri.

  2. Uzdot domes sociālās palīdzības nodaļas vadītājai A.MEDNEI apmaksāt bērnu uzturēšanās naudu Ls 1,93 dienā par katru bērnu sākot ar uzņemšanas dienu bērnudārzā "Pienenīte".

Priekšsēdētājs         A.Inkulis