Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 1999. gada 21. janvāra 40. lēmumu

1996.gada 27.jūnijāNr.584

Par Jūrmalas pilsētas domes
būvinspekcijas maksas pakalpojumiem
Jūrmalas pilsētā

1992.gada 30.aprīlī Jūrmalas pilsētas TDP 15.sasaukuma 21.sesijā pieņēma lēmumu "Par būvdarbu nodevu Jūrmalas pilsētā" un 1992.gada 2.novembrī Jūrmalas pilsētas TDP valde pieņēma rīkojumu Nr.242-r "Par būvdarbu nodevu Jūrmalas pilsētā".

Ņemot vērā izmaiņas Latvijas Republikas likumdošanā un saskaņā ar Ministru kabineta 1995.gada 31.oktobra noteikumiem Nr.322 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt "Noteikumus par būvinspekcijas maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā" saskaņā ar pielikumu.

 2. Atzīt par spēku zaudējušiem 1992.gada 30.aprīļa Jūrmalas pilsētas TDP 15.sasaukuma 21.sesijas lēmumu un Jūrmalas pilsētas TDP valdes 1992.gada 2.novembra rīkojumu Nr.242-r.

Priekšsēdētājs         A.Inkulis


Pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1996.gada 27.jūnija lēmumu Nr.584

NOTEIKUMI PAR BŪVINSPEKCIJAS MAKSAS PAKALPOJUMIEM JŪRMALAS PILSĒTĀ

 1. Pakalpojumu objekts

  Jūrmalas pilsētas domes būvinspekcijas darbinieku sniegtie pakalpojumi:

 2. Pakalpojumu maksātājs

  Fiziskas un juridiskas personas, kuras izmanto Jūrmalas pilsētas domes būvinspekcijas pakalpojumus.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 1999. gada 21. janvāra 40. lēmumu
 1. Maksājuma likme

  3.1. Jūrmalas pilsētas domes būvinspekcijas pakalpojumu maksa 0,3% apmērā no faktiskās darbu izmaksas tiem objektiem, kuriem pēc Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumiem un būvniecības kārtības Jūrmalas pilsētā paredzēta būvatļauju izsniegšana;
  3.2. komercstruktūrām, kurām ir būves pilsētā, pakalpojumu maksa piemērojama 1% apmērā no faktisko darbu izmaksas;
  3.3. maksu par pakalpojumiem pasūtītājs nomaksā pirms būvatļaujas saņemšanas. Summas starpību starp objekta faktisko izmaksu un sākotnējo tāmes izmaksu pasūtītājs nomaksā pirms objekta nodošanas ekspluatācijā.

 2. Maksājuma atvieglojumi

  No maksas par būvinspekcijas pakalpojumiem atbrīvoti:

  • objekti, kuri tiek finansēti no pilsētas pašvaldības budžeta;<
  • individuālo vienu līdz divu ģimeņu dzīvojamo māju un saimniecības ēku būvētāji.

 3. Maksājuma iekasēšanas un izmantošanas kārtība

  Maksa par pakalpojumiem tiek ieskaitīta Jūrmalas pilsētas domes ārpusbudžeta rēķinā.

 1. Maksājuma likme:

  3.1. Jūrmalas pilsētas domes būvinspekcijas pakalpojumu maksa 0,3% apmērā no faktiskās darbu izmaksas (t.sk. PVN 18%) tiem objektiem, kuriem pēc Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumiem un būvniecības kārtības Jūrmalas pilsētā paredzēta būvatļauju izsniegšana;
  3.2. komercstruktūrām, kurām ir būves pilsētā, pakalpojumu maksa piemērojama 1% apmērā no faktisko darbu izmaksas (t.sk. PVN 18%).

 2. Maksājuma atvieglojumi

  No maksas par būvinspekcijas pakalpojumiem atbrīvoti:
  4.1. objekti, kuri tiek finansēti no pilsētas pašvaldības budžeta;
  4.2. individuālo vienu līdz divu ģimeņu dzīvojamo māju ar būvapjomu līdz 1500 m3 un saimniecības ēku būvētāji.

 3. Maksājuma iekasēšanas un izmantošanas kārtība

  5.1. Maksas pakalpojums nomaksājams pirms būvatļaujas saņemšanas, kā arī pirms būvatļaujas atjaunošanas ja tā bijusi anulēta.
  5.2. Summas starpību starp objekta faktisko izmaksu un sākotnējo tāmes izmaksu pasūtītājs nomaksā pirms objekta nodošanas ekspluatācijā.
  5.3. Maksa par būvinspekcijas pakalpojumiem tiek ieskaitīta Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu kontā.
  5.4. Iekasētā maksas pakalpojumu nauda tiek izmantota atbilstoši maksas pakalpojumu izdevumu tāmei pēc domes priekšsēdētāja rīkojuma, paredzot tai skaitā 5% no kopējās summas būvinspekcijas darbinieku prēmēšanai.