Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 13.marta 115.lēmumu
Mainīts ar Domes 2000. gada 30. marta 314. lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju


1997.gada 20.februārīNr.252
Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2000. gada 30. marta 314. lēmumu

Par kvartāla Jūrmalā, starp
Jūras, Pilsoņu, Jomas un Smilšu ielām
apstiprināšanu,
zemesgabalu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 12 un Pilsoņu ielā 14/16
izveidošanu, zemes īpašuma tiesību
atjaunošanu

Par kvartāla Jūrmalā, starp
Jūras, Pilsoņu, Jomas un Smilšu ielām
apstiprināšanu,
zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16
izveidošanu, zemes īpašuma tiesību
atjaunošanu

Valsts zemes dienesta Jūrmalas pilsētas nodaļā ir izstrādāts zemes ierīcības projekts kvartālam Jūrmalā, starp Jūras, Pilsoņu, Jomas un Smilšu ielām.

Kvartālā izvietota dzīvojamo ēku apbūve, esošā pilsētas autostāvvieta un pilsētas skvērs. Kvartāla zemes ierīcības projekts izstrādāts, veicot robežu korekciju esošajiem zemesgabaliem atbilstoši vecā kadastrālā plāna materiāliem un izveidojot jaunus zemesgabalus autostāvvietai un pilsētas skvēram.

Jaunizveidotais zemesgabals pilsētas autostāvvietai Jūrmalā, PIlsoņu ielā 12 apvieno bijušos kadastrālos zemesgabalus 156F (Smilšu ielā 9) un 161F (Pilsoņu ielā 12).

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma nodaļas izrakstu no Latvijas Valsts Vēstures arhīva materiāliem zemesgabali 156F (Smilšu ielā 9) un 161F (Pilsoņu ielā 12) 1940.gada 21.jūlijā piederēja Latvijas Kredītbankai.

Šobrīd uz tiem atrodas pilsētas pašvaldības būve - autostāvvieta, tāpēc tie ir piekrītoši pašvaldībai.

Jaunizveidotais zemesgabals pilsētas skvēram Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16 apvieno bijušos kadastrālos zemesgabalus 162F (Pilsoņu ielā 14) un 163F (Pilsoņu ielā 16).

Uz zemesgabalu 163F Pilsoņu ielā 16 nav reģistrēti bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku pieteikumi īpašuma tiesību atjaunošanai.

Uz zemesgabalu 162F PIlsoņu ielā 14 reģistrēti L.G. un I.H.pieteikumi īpašuma tiesību atjaunošanai.

Izskatot L. G., dzīvojošas ***(pilnvarotā persona A.B., dzīvojoša ***) un I.H., dzīvojošas *** (pilnvarotā persona A.B., dzīvojoša***), 1991.gada 27.maija iesniegumu Nr.129Ā par īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemesgabalu Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka saskaņā ar Latvijas Valsts Vēstures arhīva 1993.gada 27.maija izziņu Nr.3-II/4746-3 nekustamais īpašums 1940.gada 21.jūlijā piederēja Zelmai Alvīnei Feldmanis, kura mirusi 1971.gada 27.septembrī un saskaņā ar 1940.gada 18.jūlija Rīgas Zemesgrāmatu nostiprinājuma uzrakstu nekustamais īpašums piederēja L.F. (uzvārda maiņa uz "G.") un I.F. (uzvārda maiņa uz "H.").

Zemesgabala 162F platība pēc Rīgas-Valmieras Zemesgrāmatas datiem bija 1869 kv.m.

Zemesgabala pieprasītājas L.G. ir bijusī līdzīpašniece un bijušās līdzīpašnieces dēla sieva un I.H. ir bijusī līdzīpašniece un bijušās līdzīpašnieces mazmeita.

Ņemot vērā iepriekšminēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem un saskaņā ar zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Valsts zemes dienesta Jūrmalas pilsētas nodaļas izstrādāto zemes ierīcības projektu kvartālam Jūrmalā, starp Jūras, Pilsoņu, Jomas un Smilšu ielām.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2000. gada 30. marta 314. lēmumu
2. Izveidot pašvaldībai piekrītošu zemesgabalu pilsētas autostāvvietai Jūrmalā, Pilsoņu ielā 12 (bijušie zemesgabali 156F un 161F) ar kopējo platību 3262 kv.m.

 
3. Izveidot zemesgabalu pilsētas skvēram Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16 (bijušie zemesgabali 162F un 163F) ar kopējo platību 2901 kv.m:

3.1. atjaunot īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16 16/25 d.d. 1869 kv.m platībā L.G. 1/2 d.d. (vai 16/50 d.d. no visa zemesgabala) un I.H. 1/2 d.d. (vai 16/50 d.d. no visa zemesgabala);

3.2. noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16 9/25 d.d. 1032 kv.m platībā ir piekrītošas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, jo uz tām atrodas pašvaldības skvēra būves.

4. Noteikt apgrūtinājumu zemesgabaliem Jūrmalā, Pilsoņu ielā 12 un Pilsoņu ielā 14/16:

3. Izveidot zemesgabalu pilsētas skvēram Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16 (bijušie zemesgabali 162F un 163F) ar kopējo platību 2902 kv.m:

3.1. atjaunot īpašuma tiesības uz zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16 16/25 d.d. 1869 kv.m platībā L. G. 1/2 d.d. (vai 16/50 d.d. no visa zemesgabala) un I.H. 1/2 d.d. (vai 16/50 d.d. no visa zemesgabala);

3.2. noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16 9/25 d.d. 1033 kv.m platībā ir piekrītošas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, jo uz tām atrodas pilsētas skvēra būves.

4. Noteikt apgrūtinājumu zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16:

4.1. ievērot valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijas noteikumus;
4.2. zemesgabalam Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16 saglabāt pilsētas skvēra funkciju. Svītrots ar domes 2014.gada 13.marta 115.lēmumu
5. Uzdot zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu ielā 14/16 līdzīpašniecēm L.G. un I.H.:

5.1. pildīt pilsētas apbūves noteikumus;
5.2. nodrošināt kārtību un tīrību savā teritorijā, uzturēt kārtībā gājēju ietvi un ielas daļu, kas piekļaujas viņu zemesgabalam;
5.3. atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju;
5.4. iesniegt pieteikumu Valsts Zemes dienesta Jūrmalas pilsētas nodaļā dokumentu sagatavošanai īpašuma tiesību reģistrācijai Zemesgrāmatu nodaļā.

Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2000. gada 30. marta 314. lēmumu
 6. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Pilsoņu 14/16 lietošanas mērķis ir parku, skvēru teritorija - 091216. Grozīts ar domes 2014.gada 13.marta 39.lēmumu

Priekšsēdētājs         A.Inkulis