Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2014.gada 13.marta 114.lēmumu

2000.gada 22.jūnijāNr.639

Par zemesgabala sadalīšanu
Jūrmalā, Kāpu ielā 36/38

Izskatot pēc zemesgabala īpašnieku pieprasījuma Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas pilsētas filiāles Mērniecības biroja izstrādātos un iesniegtos zemesgabala Jūrmalā, Kāpu ielā 36/38 sadalījuma robežu plānus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Sadalīt zemesgabalu Jūrmalā, Kāpu ielā 36/38 ar kopējo platību 6 894 kv.m, atdalot zemesgabalus 2 016 kv.m un 2 862 kv.m platībā saskaņā ar pievienoto skici.

  2. Noteikt, ka zemesgabalam 2 016 kv.m platībā adrese ir Jūrmalā, Kāpu ielā 36 saskaņā ar pievienoto skici. Apgrūtinājums: Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija. Zemesgabala daļa jāiznomā pansionātam "Daina" iebraucamā ceļa vajadzībām.

  3. Atdalītajam zemesgabalam 2 016 kv.m platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kāpu ielā 38 saskaņā ar pievienoto skici. Apgrūtinājums: Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija. Zemesgabala daļa jāiznomā pansionātam "Daina" iebraucamā ceļa vajadzībām.

  4. Atdalītajam zemesgabalam 2 862 kv.m platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kāpu ielā 38a saskaņā ar pievienoto skici. Apgrūtinājums: Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjosla, valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa teritorija. Zemesgabala daļa jāiznomā pansionātam "Daina" iebraucamā ceļa vajadzībām.

Priekšsēdētājs        L.Alksnis