Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2001.gada 22.februārīNr.2

Protokols Nr.4

Grozījumi 1999.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5
"JŪRMALAS PILSĒTAS TERITORIJAS, DZĪVOJAMO, SABIEDRISKO, RAŽOŠANAS ĒKU UN CITU BŪVJU UZTURĒŠANAS UN SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI"

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 43.pantu,
Latvijas Republikas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 5.pantu

Sakarā ar Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2000.gada 6.decembra iesniegumu Nr.5.1-07/4351 par izmaiņu veikšanu "Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības saistošājos noteikumus":

  1. Izslēgt 3.1.22.apakšpunktu no Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.5 "Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi".
  2. Uzdot domes priekšsēdētāja palīdzei V.Ramānei publicēt minētās izmaiņas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" likumā noteiktā kārtībā.
  3. Uzdot domes vides aizsardzības nodaļai (R.Kņūtiņa) informēt LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Pašvaldību lietu pārvaldi par veiktajām izmaiņam saistošajos noteikumos.

Priekšsēdētājs

L.Alksnis