Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
1998.gada 12.novembrīNr.1147

Par detālplānojuma apstiprināšanu
"Slokas darījumu parkam"

Jūrmalas pilsētas domes arhitektūras un plānošanas pārvalde ir izstrādājusi detālplānojumu "Slokas darījumu parkam". Projektā apskatītā teritorija aizņem 329 ha lielu platību, aptverot teritoriju no dzelzceļa līnijas Rīga-Tukums pa Slocenes upi līdz Lielupei, pa Lielupi līdz pilsētas robežai ar Salas pagastu, pa Jūrmalas un Salas pagasta robežu līdz iebraukšanas ceļam bijušajā Kašķa purva izgāztuvē, šķērsojot Rīgas-Ventspils šoseju līdz dzelzceļa līnijai Rīga-Tukums. Projekts tika izstrādāts ar mērķi izvērtēt teritorijas tālākās izmantošanas iespējas, kā arī risināt zemes īpašumu robežu sakārtošanas jautājumus zemes reformas ietvaros.

Detālplānojuma zemes ierīcības projekta daļa tika apstiprināta Jūrmalas zemes komisijā 1997.gada 1.augustā, protokola Nr.30 2.26 punkts. Detālplānojums tika izskatīts Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes Ekspertu komisijā 1997.gada 24.oktobrī, bet apstiprināts 1998.gada 21.oktobrī.

Ņemot vērā minēto, vadoties no LR likumiem un Jūrmalas pilsētas attīstības jautājumu komitejas 1998.gada 5.novembra (protokols Nr.16-3/19) lēmuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt izstrādāto detālplānojumu "Slokas darījumu parkam".

  2. Uzdot domes arhitektūras un plānošanas pārvaldei (A.BĪVIŅŠ) piešķirt plānotajām ielām nosaukumus un papildināt Jūrmalas pilsētas ielu sarakstu.

Priekšsēdētājs        L.Alksnis