Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 2000. gada 24. augusta 731. lēmumu
Mainīts ar Domes 2000. gada 13. aprīļa 335. lēmumu
Mainīts ar Domes 1999. gada 15. aprīļa 365. lēmumu

1998.gada 10.decembrīNr.1224

Par bezpeļņas organizācijas
Jūrmalas pilsētas pašvaldības
sabiedrības ar ierobežotu atbildību
"Jūrmalas namsaimnieks" statūtiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās" 7.panta 1.daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas namsaimnieks" (tālāk tekstā - Sabiedrība) statūtus un pilnvarot tos parakstīt Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju L.Alksni, saskaņā ar pielikumu.

 2. Pilnvarot Sabiedrības direktoru R.Munkevicu veikt visas nepieciešamās darbības Sabiedrības reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā un Nodokļu maksātāju reģistrā.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis


Reģistrēts
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā
1998.gada ____.___________________
ar Nr. ____________________________
Valsts notāre

Bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Jūrmalas namsaimnieks”
STATŪTI

Statūti
apstiprināti ar Jūrmalas pilsētas domes
1998.gada 10.decembra lēmumu Nr.1224

Jūrmala, 1998.gads.

Bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“Jūrmalas namsaimnieks”
statūti

 1. nodaļa. Sabiedrības nosaukums un atrašanās vieta.

  1.1. Nosaukums latviešu valodā ir "Bezpeļņas organizācija Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas namsaimnieks”" (turpmāk tekstā – Sabiedrība).

  1.2. Sabiedrības saīsinātais nosaukums ir Bezpeļņas organizācija Jūrmalas pašvaldības SIA “Jūrmalas namsaimnieks”.

  1.3. Sabiedrības juridiskā adrese ir Jomas iela 17, Jūrmala, LV 2015, Latvija.

 2. nodaļa. Sabiedrības darbības virzieni, mērķi un darbības termiņš.

  2.1. Sabiedrības darbības mērķis ir veikt ilgstošu un sistemātisku ekonomisko darbību Jūrmalas pilsētas iedzīvotāju interesēs, ieguldot kapitālu, izpildot darbus un sniedzot pakalpojumus nekustamā īpašuma pārvaldes jomā.

  2.2. Sabiedrības darbības pamatvirzieni ir:

  70.20 Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana;

  a) līgumu slēgšana ar īrniekiem un nomniekiem, īpašuma pārvaldīšana un ikdienas sanitārā apkope;
  b) ēku remontu plānošana un izpilde;
  c) komunālo pakalpojumu nodrošināšana, starpniecība starp īrniekiem un komunālo pakalpojumu sniedzējiem;
  d) remontdarbu organizēšana un līgumu slēgšana ar specializētajām būvorganizācijām;

  70.32 Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par samaksu vai uz līguma pamata;

  45.21 Ēku vispārējā būvniecība un inženiertehniskie darbi;

  70.11 Nekustamā īpašuma mērķprojekti;

  70.31 Nekustamā īpašuma aģentūras;

  70.40 Citur nekvalificēta vietējo pašvaldības dienestu darbība (bez vadības un pārvaldes funkcijām).

  2.3. Sabiedrība tiek izveidota uz nenoteiktu laiku (bez termiņa ierobežojuma).

 3. nodaļa. Sabiedrības dibināšana. Sabiedrības kapitāla daļu turētājs.

  3.1. Sabiedrība ir izveidota reorganizācijas ceļā, apvienojot pašvaldības bezpeļņas uzņēmumus

  "Namu pārvalde "Lielupe"", reģ.Nr.000325218;
  "Namu pārvalde "Majori"", reģ.Nr.000325296;
  "Namu pārvalde "Dubulti"", reģ.Nr.000325017;
  "Namu pārvalde "Melluži"", reģ.Nr.000325449;
  "Namu pārvalde "Sloka"", reģ.Nr.000325074;
  "Namu pārvalde "Kauguri"", reģ.Nr.000325295;
  "Namu pārvalde "Ķemeri"", reģ.Nr.000325363.

  3.2. Sabiedrība ir statūtu 3.1.punktā minēto pašvaldības bezpeļņas uzņēmumu tiesību, pienākumu un saistību pārņēmēja.

  3.3. Sabiedrības īpašnieks ir pašvaldība.

  3.4. Sabiedrības kapitāla daļu turētājs ir Jūrmalas pilsētas dome, kas atrodas Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV 2015, Latvijā.

 4. nodaļa. Sabiedrības Statūtu fonds.

  4.1. Sabiedrības pamatkapitāls (Statūtu fonds) ir mantiskie un naudas resursi, kas nepieciešami tās darbībai.

  Sākotnēji
  4.2. Sabiedrības pamatkapitāla lielums ir Ls 12.321.052 (divpadsmit miljoni trīssimt divdesmit viens tūkstotis piecdesmit divi lati).
  Izmaiņa ar Domes 1999. gada 15. aprīļa 365. lēmumu
  4.2. Sabiedrības pamatkapitāla lielums ir Ls 12 279 518 (divpadsmit miljoni divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti astoņpadsmit lati).
  Izmaiņa ar Domes 2000. gada 13. aprīļa 335. lēmumu
  4.2. Sabiedrības pamatkapitāla lielums ir Ls 12 382 965 (divpadsmit miljoni trīs simti astoņdesmit divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit pieci lati).
  Izmaiņa ar Domes 2000. gada 24. augusta 731. lēmumu
  4.2. Sabiedrības pamatkapitāla lielums ir Ls 674 824 (Seši simti septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti divdesmit četri).
  Sākotnēji
  4.3. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no Ls 12.321.052 (divpadsmit miljoniem trīssimt divdesmit viena tūkstoša piecdesmit divām) kapitāla daļām.
  Izmaiņa ar Domes 1999. gada 15. aprīļa 365. lēmumu
  4.3. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 12 279 518 (divpadsmit miljoni divi simti septiņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti astoņpadsmit) kapitāla daļām.
  Izmaiņa ar Domes 2000. gada 13. aprīļa 335. lēmumu
  4.3. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 12 382 965 (divpadsmit miljoni trīs simti astoņdesmit divi tūkstoši deviņi simti sešdesmit piecām) kapitāla daļām.
  Izmaiņa ar Domes 2000. gada 24. augusta 731. lēmumu
  4.3. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no Ls 674 824 (Seši simti septiņdesmit četri tūkstoši astoņi simti divdesmit četrām) kapitāla daļām.

  4.4. Vienas Sabiedrības pamatkapitāla daļas vērtība ir Ls 1 (viens lats).

  4.5. Kapitāla daļu apliecības nav uzskatāmas par vērtspapīru.

  4.6. Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt vai samazināt, izstrādājot pamatkapitāla palielināšanas vai samazināšanas noteikumus, kurus apstiprina Pilnvarnieks likumos noteiktajā kārtībā, izdarot attiecīgus grozījumus Sabiedrības statūtos. Lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu jāpiesaka Uzņēmumu reģistram.

  4.7. Sabiedrības pamatkapitālu var palielināt, iesaistot papildu pašvaldības kapitālu vai ieskaitot pamatkapitālā to Sabiedrības īpašuma daļu, kura pēc gada bilances vai ārkārtas bilances apstiprināšanas pārsniedz pamatkapitāla apjomu, kā arī likumos paredzētajos citos veidos. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana notiek Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  4.8. Ja Sabiedrības pamatkapitāls ir lielāks par Latvijas likumos noteikto minimumu, šo Sabiedrības pamatkapitālu var samazināt. Samazinot Sabiedrības pamatkapitālu, tā lielums nedrīkst būt mazāks par likumos par sabiedrībām ar ierobežotu atbildību paredzēto minimālo pamatkapitālu lielumu. Sabiedrības pamatkapitāla samazināšana notiek Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 5. nodaļa. Sabiedrības un tās dalībnieku tiesiskās attiecības.

  5.1. Sabiedrība ir juridiska persona, tai ir patstāvīga bilance, savi norēķinu konti un zīmogs.

  5.2. Sabiedrībai ir sava manta, tā var savā vārdā iegūt mantiskās un personiskās nemantiskās tiesības un uzņemties saistības, būt par prasītāju un atbildētāju tiesā vai šķīrējtiesā un saskaņā ar savas darbības mērķiem un virzieniem slēgt darījumus Latvijas Republikas teritorijā un ārvalstīs.

  5.3. Sabiedrība ir atbildīga par savām saistībām ar visu tai piederošo mantu, uz kuru saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu var vērst piedziņu.

  5.4. Sabiedrības kapitāla daļu turētājs nav atbildīgs par Sabiedrības saistībām.

  5.5. Sabiedrība nav atbildīga par Sabiedrības kapitāla daļu turētāja saistībām.

  5.6. Valsts nav atbildīga par Sabiedrības saistībām.

  5.7. Sabiedrība nav atbildīga par valsts saistībām.

 6. nodaļa. Sabiedrības pārvaldes struktūra.

  6.1. Sabiedrības pārvaldes institūcijas ir:

  6.1.1. dalībnieku sapulce;
  6.1.2. direktors.

  Pilnvarnieks

  6.2. Sabiedrības pārvaldes augstākā institūcija ir dalībnieku sapulce, kuras funkcijas pilda Pilnvarnieks.

  6.3. Pilnvarnieku amatā ieceļ Sabiedrības kapitāla daļu turētājs, noslēdzot ar viņu pilnvarojuma līgumu, kurā nosaka tiesiskās attiecības ar Pilnvarnieku.

  6.4. Pilnvarnieks neiejaucas tieši Sabiedrības saimnieciskajā un finansiālajā darbībā, tā ikdienas vadīšanā un neslēdz Sabiedrības vārdā nekādus darījumus.

  6.5. Pilnvarnieks nevar uzticēt savu pienākumu pildīšanu citai personai.

  6.6. Par Pilnvarnieka nomaiņu Sabiedrības kapitāla daļu turētājam jāpaziņo Uzņēmumu reģistram.

  6.7. Pilnvarnieka uzdevumi:

  6.7.1. izstrādāt un iesniegt Sabiedrības kapitāla daļu turētājam apstiprināšanai Sabiedrības darbības un attīstības stratēģiskos virzienus;
  6.7.2. pastāvīgi kontrolēt Direktora darbību un raudzīties, lai Sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, šiem Satūtiem un Sabiedrības kapitāla daļu turētāja lēmumiem un rīkojumiem;
  6.7.3. pārbaudīt iesniegto Sabiedrības budžetu;
  6.7.4. pārbaudīt Sabiedrības gada pārskatu;
  6.7.5. iepriekš izskatīt visus ar Sabiedrības darbību saistītos jautājumus, kuri saskaņā ar šiem Statūtiem ietilpst Sabiedrības kapitāla daļu turētāja kompetencē;
  6.7.6. ja to pieprasa Sabiedrības kapitāla daļu turētājs, Pilnvarniekam ir jāizskata arī šajos Statūtos neparedzēti saimnieciskās darbības un pārvaldes jautājumi.

  6.8. Pilnvarniekam tikai ar Sabiedrības kapitāla daļu turētāja rakstisku piekrišanu ir tiesības:

  6.8.1. grozīt Sabiedrības Statūtus;
  6.8.2. palielināt vai samazināt Sabiedrības pamatkapitālu.
  6.8.3. atcelt no amata un iecelt amatā Revidentu (-us).

  6.9. Pilnvarniekam ir tiesības:

  6.9.1. izskatīt Sabiedrības Direktora ziņojumus,
  6.9.2. apstiprināt Sabiedrības darbības gada pārskatus;
  6.9.3. pēc Direktora priekšlikuma apstiprināt Sabiedrības kārtējā darbības gada plānu un izdevumu tāmi;
  6.9.4. lemt par Sabiedrības rezerves fonda izlietošanu;
  6.9.5. lemt par prasības celšanu pret Sabiedrības Direktoru un Revidentu (-iem) vai par atteikšanos no prasības;
  6.9.6. apstiprināt un grozīt lēmumus, kuras savā darbībā jāievēro Sabiedrības Direktoram;
  6.9.7. lemt par Sabiedrības struktūrvienību, pārstāvniecību un filiāļu izveidošanu vai to likvidāciju.

  6.10. Pilnvarnieks pārstāv Sabiedrības intereses valsts varas un pārvaldes institūcijās, un pašvaldībās, risinot jautājumus par Sabiedrības darbības mērķu un virzienu sekmīgai realizācijai nepieciešamo priekšnoteikumu nodrošināšanu, ja to izlemšana nav Direktora kompetencē, tai skaitā, iesniedz Sabiedrības kapitāla daļu turētājam apstiprināšanai Statūtu grozījumu un Sabiedrības reorganizācijas vai likvidācijas projektus.

  6.11. Pilnvarnieks savus lēmumus noformē rakstiski un apliecina ar parakstu.

  6.12. Pilnvarnieka lēmumus var atcelt Sabiedrības kapitāla daļu turētājs.

  6.13. Vienīgi Sabiedrības kapitāla daļu turētājam ir tiesības lemt jautājumus par Sabiedrības likvidācijas uzsākšanu, Sabiedrības darbības izbeigšanu vai tās turpināšanu, vai Sabiedrības apvienošanu ar citām sabiedrībām, vai par Sabiedrības pārveidošanu citās uzņēmējdarbības formās.

  Direktors

  6.14. Sabiedrības izpildinstitūcijas funkcijas veic Direktors, kuru ieceļ un atbrīvo no amata Sabiedrības kapitāla daļu turētājs.

  6.15. Direktoram ir paraksta tiesības.

  6.16. Direktors nodrošina Sabiedrības ikdienas vadību un veic šādas funkcijas:

  6.16.1. sagatavo un iesniedz Pilnvarniekam Sabiedrības kārtējā gada darbības programmu un izdevumu tāmi, kā arī darbības gada pārskatu;
  6.16.2. ne vēlāk kā divus mēnešus pēc finansu gada noslēguma iesniedz Pilnvarniekam apstiprināšanai gada bilanci un gada pārskatu;
  6.16.3. nodrošina nepieciešamo materiālu un priekšlikumu sagatavošanu Pilnvarnieka izskatīšanai jautājumos, kuru izlemšana ir tikai Pilnvarnieka kompetencē;
  6.16.4. izlemj saimnieciskos, organizatoriskos un materiāltehniskā nodrošinājuma jautājumus;
  6.16.5. atbild par Sabiedrības saimniecisko un finansiālo darbību, kā arī grāmatvedības un lietvedības kārtošanu;
  6.16.6. nodrošina Sabiedrības īpašuma un naudas līdzekļu saglabāšanu un racionālu izlietošanu;
  6.16.7. informē Pilnvarnieku par ikvienu nozīmīgu Sabiedrības līdzekļu izlietojumu, ja tas nav apstiprināts Sabiedrības budžetā;
  6.16.8. sagatavo un iesniedz Pilnvarniekam apstiprināšanai priekšlikumus un projektus par Sabiedrības statūtu grozījumiem un reorganizāciju, tai skaitā, privatizāciju.

  6.17. Direktoram ir tiesības:

  6.17.1. bez pilnvaras rīkoties Sabiedrības vārdā un pārstāvēt Sabiedrības intereses visās iestādēs, uzņēmumos (uzņēmējsabiedrībās), organizācijās un tiesā;
  6.17.2. rīkoties ar Sabiedrības mantiskajiem un finansu līdzekļiem;
  6.17.3. slēgt līgumus ar juridiskajām un fiziskajām personām, veikt visa veida darījumus, izsniegt pilnvaras, atvētt norēķinu un citus kontus;
  6.17.4. noteikt Sabiedrības struktūru un struktūrvienību funkcijas, apstiprināt to nolikumus;
  6.17.5. noteikt darbinieku skaitu un sastāvu, darba samaksas formas, sistēmu un apmērus, kā arī mantiskās stimulēšanas noteikumus;
  6.17.6. pieņemt darbā un atbrīvot no darba Sabiedrības darbiniekus un apstiprināt amata instrukcijas;
  6.17.7. pieņemt lēmumus, izdot rīkojumus un dot norādījumus jautājumos, kas ietilpst viņa kompetencē, un tie ir obligāti visiem Sabiedrības darbiniekiem;
  6.17.8. veikt jebkutu citu darbību, kas nepieciešama Sabiedrības mērķu sasniegšanai, izņemot tādu, kura saskaņā ar likumiem un šiem Statūtiem ietilpst Pilnvarnieka vai citu institūciju kompetencē.

  6.18. Par visiem grozījumiem izpildinstitūcijas sastāvā, kā arī par grozījumiem izpildinstitūcijas locekļu paraksta tiesībās Pilnvarnieks paziņo Uzņēmumu reģistram.

 7. nodaļa. Sabiedrības darbības revīzija.

  7.1. Sabiedrības darbību kontrolē Revidents (Revidenti), kā arī šai kontrolei pilnvarotas institūcijas.

  7.2. Revidentu ieceļ Pilnvarnieks ar Sabiedrības kapitāla daļu turētāja rakstisku piekrišanu.

  7.3. Revidents veic revīziju saskaņā ar Latvijas likumiem.

  7.4. Pēc Sabiedrības darbības gada pārskata sastādīšanas Pilnvarnieks paziņo Revidentam, ka Sabiedrības dokumenti pieejami pārbaudei.

  7.5. Revidentam ir tiesības jebkurā laikā veikt tūlītējus kontroles un pārbaudes pasākumus.

  7.6. Revidentam ir tiesības apskatīt un revidēt visu Sabiedrības mantu un pārbaudīt Sabiedrības finansiālo un saimniecisko darbību.

  7.7. Revidentam jāziņo Pilnvarniekam par konstatētajiem pārkāpumiem un nepilnībām Sabiedrības un Direktora darbā.

  7.8. Veicot revīziju, Revidents sastāda ziņojumu, kuru Direktors kopā ar savu atzinumu un Sabiedrības darbības gada pārskatu iesniedz Pilnvarniekam.

  7.9. Revidents arbild Sabiedrībai un trešajām personām par zaudējumiem, kuri radušies viņa kļūdainās vai prettiesiskās darbības rezultātā.

  7.10. Revidents neatbild par Direktora un Sabiedrības darbinieku pārkāpumiem, izņemot gadījumus, kas viņš par šiem pārkāpumiem zinājis, bet nav informējis Pilnvarnieku vai Direktoru.

 8. nodaļa. Gada pārskatu sastādīšanas, pārbaudīšanas un apstiprināšanas kārtība.

  8.1. Sabiedrība veic grāmatvedības un statistisko uzskaiti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  8.2. Sabiedrības darbības finansiālais gads sakrīt ar kalendāro gadu.

  8.3. Sabiedrības Pilnvarnieks nav tiesīgs apstiprināt bilanci un gada pārskatu bez Revidenta slēdziena un Direktora paskaidrojuma.

 9. nodaļa. Sabiedrības līdzekļi.

  9.1. Sabiedrības līdzekļi veidojas no kapitāla ieguldījumiem, ienākumiem par veicamajiem darbiem, pakalpojumu sniegšanas un citiem ienākumu avotiem.

  9.2. Ienākumi no Sabiedrības darbības tiek izlietoti izdevumu segšanai, materiālās bāzes nostiprināšanai un attīstībai, obligāto maksājumu un atskaitījumu izdarīšanai, nodokļu nomaksai.

  9.3. Sabiedrības ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem ieskaita Sabiedrības rezerves fondā.

 10. nodaļa. Rezerves kapitāla (fonda) veidošanas kārtība.

  10.1. Sabiedrība veido rezerves fondu, kurā ieskaita Sabiedrības ienākumu pārsniegumu pār izdevumiem.

  10.2. Rezerves fonds izmantojams tikai statūtos paredzētajiem mērķiem.

 11. nodaļa. Daļu īpašnieku maiņas kārtība.

  11.1. Sabiedrības daļas īpašnieka maiņa notiek Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un veidos.

  11.2. Sabiedrības daļas var pāriet citu personu īpašumā tikai privatizācijas rezultātā.

  11.3. Sabiedrības daļas var iegūt īpašumā pati Sabiedrība, ja tā samazina pamatkapitālu, izņemot no apgrozības noteiktu skaitu daļu.

 12. nodaļa. Sabiedrības reorganizācijas un likvidācijas kārtība.

  12.1.Sabiedrība var izbeigt savu darbību vienlaikus ar tās likvidāciju šādos gadījumos:

  12.1.1. saskaņā ar Sabiedrības kapitāla daļu turētāja lēmumu;
  12.1.2. pēc tiesas lēmuma likumā noteiktajos gadījumos;
  12.1.3. citos likumā noteiktos gadījumos.

  12.2. Ja lēmumu par Sabiedrības likvidāciju ir pieņēmis Sabiedrības kapitāla daļu turētājs, tas ieceļ likvidācijas komisiju, kura veic Sabiedrības likvidāciju.

  12.3. Sabiedrības likvidācijas komisija:

  12.3.1. par likvidācijas uzsākšanu iesniedz ziņojumu Uzņēmumu reģistram un laikrakstam "Latvijas Vēstnesis";
  12.3.2. sakārto un nodod valsts arhīvā glabāšanai visu Sabiedrības dokumentāciju;
  12.3.3. novērtē Sabiedrības mantu un sastāda likvidācijas bilanci, trīs mēnešu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieņem kreditoru prasības pret likvidējamo Sabiedrību;
  12.3.4. kreditoru un budžeta iestāžu prasību apmierināšanai nepieciešamo Sabiedrības mantas daļu pārdod izsolē vai nodod kreditoriem parāda dzēšanai;
  12.3.5. ja nav iespējams apmierināt visus kreditoru prasījumus, iesniedz tiesā pieteikumu par maksātnespēju.

  12.4. Ja bezpeļņas organizācija tiek likvidēta vai reorganizēta par peļņas uzņēmumu, rezerves fonds un par tajā uzkrātajiem līdzekļiem iegādātā manta pāriet pašvaldības īpašumā; šī manta izmantojama labdarības mērķiem.

  12.5. Ja lēmuma par Sabiedrības likvidāciju pieņemšanas brīdī Latvijas Republikā spēkā esošie likumi noteiks savādāku pašvaldības statūtsabiedrību likvidācijas kārtību, Sabiedrības likvidācija notiek šo likumu noteiktajā kārtībā.

  12.6. Sabiedrība ir uzskatāma par likvidētu ar dienu, kad tā tiek izslēgta no Uzņēmumu reģistra.

Pilnvarotā amatpersona

Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs      L.Alksnis