Latvijas Republika
LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2004. gada 29. decembra 44. nolikumu

1998.gada 23.decembrīNr.1316

Par Majoru kultūras namu

Saskaņā ar 1998.gada 8.decembra konkursa komisijas direktoru kandidatūru izvērtēšanai sēdes lēmumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt par Majoru kultūras nama direktori L.MIĶELSONI un noslēgt darba līgumu.

 2. Apstiprināt Majoru kultūras nama nolikumu saskaņā ar pielikumu.

 3. Apstiprināt Majoru kultūras nama direktora amata algu Ls 230 mēnesī.

 4. Majoru kultūras nama direktorei L.MIĶELSONEI pieprasīt finansējumu 1999.gada budžetā.

 5. Uzdot domes finansu nodaļai (D.PAULE) paredzēt 1999.gada budžetā finansējumu Majoru kultūras namam.

 6. Izveidot nodošanas-pieņemšanas komisiju sekojošā sastāvā:

  6.1. A.KUKUVASS - komisijas priekšsēdētājs, domes galvenais speciālists kultūras jautājumos;
  6.2. L.RUSKULE - Jūrmalas kultūras centra direktore;
  6.3. B.KRŪMIŅA - Jūrmalas kultūras centra galvenā grāmatvede;
  6.4. K.AUDERE - domes centralizētās grāmatvedības galvenā speciāliste;
  6.5. A.GRĪNVALDE - finansu nodaļas vadītājas vietniece;
  6.6. L.MIĶELSONE - Bulduru kultūras nama direktore.

 7. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam A.HENKELAM.

Priekšsēdētājs          L.Alksnis


Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1998.gada 23.decembra lēmumu Nr.1316

MAJORU KULTŪRAS NAMA NOLIKUMS

 1. Vispērējā daļa

  1.1. Majoru kultūras nams ir Jūrmalas pilsētas sabiedriskās rosības, tradicionālo kultūras norišu, kultūras un mākslas vērtību uzturēšanas un piedāvājuma, kā arī atpūtas centrs.

  1.2. Majoru kultūras nams ir patstāvīga iestāde citu pašvaldības iestāžu infrastruktūrā, to finansē Jūrmalas pašvaldība no budžeta līdzekļiem.

  1.3. Majoru kultūras nama pamatuzdevums ir - sadarboties ar citām pašvaldības kultūras un izglītības iestādēm, nevalstiskām organizācijām, politiskām partijām, kā arī atsevišķām personām, īstenot valsts kultūrpolitiku pilsētā atbilstoši visu paaudžu un sociālo grupu iedzīvotāju interesēm un vajadzībām.

 2. Funkcijas

  Kultūras nams sava pamatuzdevuma veikšanai izpilda sekojošas funkcijas:

  2.1. Sagatavo galveno kultūras norišu kalendāru pilsētas mērogā, saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi, pārējām kultūras iestādēm, kā arī apstiprina tā finansēšanu Jūrmalas pilsētas domē.

  2.2. Organizē izglītojošus pasākumus interesentiem dažādās zinību nozarēs (interešu apvienības, diskusiju klubus, lektorijus).

  2.3. Organizē un atbalsta tautas mākslas un citu radošo amatierkolektīvu darbību, iesaista tos pilsētas kultūras norisēs un tautas mākslas aktivitātēs valstī, veicina starptautisko sadarbību.

  2.4. Organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradicionālo svētku norises.

  2.5. Organizē koncertu, izstāžu darbību, veicina kultūras vērtību saglabāšanu, izplatību un pieejamību pilsētas teritorijā.

  2.6. Organizē atpūtas un izklaides sarīkojumus visu paaudžu iedzīvotājiem.

  2.7. Dokumentē un analizē tautas nama izglītojošo, radošo un saimniecisko darbību, izstrādā perspektīvās attīstības programmas, starptautiskās sadarbības projektus kultūras jomā.

  2.8. Atskaitās par iestādes darbu Jūrmalas pašvaldībai.

 3. Tiesiskais statuss

  3.1. Majoru kultūras nams ir juridiska persona ar savu budžetu un norēķinu rēķinu bankā. Tam ir savs apaļais zīmogs, kā arī sava simbolika.

  3.2. Kultūras nama tiesiskais pamats ir nolikums, kas apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu saskaņā ar "Pilsētas/pagasta tautas nama paraugnolikumu".

 4. Pārvaldes struktūra

  4.1. Majoru kultūras namu vada direktors, ko apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  4.2. Kultūras nama štatu sarakstu sastāda tā direktors un apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  4.3. Majoru kultūras nama direktors ir tiesīgs veidot sabiedriskās padomes kultūras nama darbības funkciju izpildei.

 5. Direktors

  5.1. Ir personīgi atbildīgs par kultūras nama uzdevumu un pienākumu izpildi.

  5.2. Nosaka sev pakļauto darbinieku pienākumus, tiesības un atbildības pakāpi.

  5.3. Pieņem, pārceļ citā darbā, kā arī atbrīvo no darba darbiniekus likumā paredzētā kārtībā.

  5.4. Noteiktajā kārtībā, saskaņojot ar pilsētas domi, izveido, reorganizē vai likvidē kultūras nama apakšstruktūras.

  5.5. Ir kredīta rīkotājs visiem kultūras nama līdzekļiem.

  5.6. Pārstāv Majoru kultūras namu visās valsts un pašvaldības iestādēs un sabiedriskās organizācijās jautājumos, kas skar tā darbību.

  5.7. Realizējot savu darbību, slēdz sadarbības līgumus ar citām iestādēm, sabiedriskām organizācijām, studijām vai atsevišķām personām.

  5.8. Savas kompetences robežās risina jautājumus, kas saistīti ar priekšlikumiem un sūdzībām.

 6. Materiālā bāze un finanses

  6.1. Kultūras nama funkciju veikšanai pašvaldība nodrošina atbilstošas telpas un materiālo bāzi.

  6.2. Kultūras nama līdzekļus veido: