Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
1999.gada 21.janvārīNr.40

Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes
1996.gada 27.jūnija lēmumā Nr.584

Precizējot 1996.gadā apstiprinātos noteikumus par būvinspekcijas maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā un, ņemot vērā būvniecības apjoma pieaugumu Jūrmalas pilsētā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izmainīt Jūrmalas pilsētas domes 1996.gada 27.jūnija lēmuma Nr.584 "Par Jūrmalas pilsētas domes būvinspekcijas maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā" pielikuma "Noteikumi par būvinspekcijas maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētā" 3., 4. un 5.punktu un izteikt tos sekojošā redakcijā:

"3. Maksājuma likme:

3.1. Jūrmalas pilsētas domes būvinspekcijas pakalpojumu maksa 0,3% apmērā no faktiskās darbu izmaksas (t.sk. PVN 18%) tiem objektiem, kuriem pēc Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumiem un būvniecības kārtības Jūrmalas pilsētā paredzēta būvatļauju izsniegšana;
3.2. komercstruktūrām, kurām ir būves pilsētā, pakalpojumu maksa piemērojama 1% apmērā no faktisko darbu izmaksas (t.sk. PVN 18%).

4. Maksājuma atvieglojumi

No maksas par būvinspekcijas pakalpojumiem atbrīvoti:

4.1. objekti, kuri tiek finansēti no pilsētas pašvaldības budžeta;
4.2. individuālo vienu līdz divu ģimeņu dzīvojamo māju ar būvapjomu līdz 1500 m3 un saimniecības ēku būvētāji.

5. Maksājuma iekasēšanas un izmantošanas kārtība

5.1.Maksas pakalpojums nomaksājams pirms būvatļaujas saņemšanas, kā arī pirms būvatļaujas atjaunošanas ja tā bijusi anulēta.
5.2. Summas starpību starp objekta faktisko izmaksu un sākotnējo tāmes izmaksu pasūtītājs nomaksā pirms objekta nodošanas ekspluatācijā.
5.3. Maksa par būvinspekcijas pakalpojumiem tiek ieskaitīta Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu kontā.
5.4. Iekasētā maksas pakalpojumu nauda tiek izmantota atbilstoši maksas pakalpojumu izdevumu tāmei pēc domes priekšsēdētāja rīkojuma, paredzot tai skaitā 5% no kopējās summas būvinspekcijas darbinieku prēmēšanai.".

Priekšsēdētājs          L.Alksnis