Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2004. gada 10. decembra 815. lēmumu

1999.gada 1.jūlijāNr.672

Noteikumi
"Par centralizētās siltumapgādes sistēmas atslēgšanu
Jūrmalas pilsētā
daudzstāvu daudzdzīvokļu mājās atseviškos dzīvokļos"

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 18.februāra lēmumu Nr.144 "Par Jūrmalas pilsētas siltumapgādes attīstības koncepciju", Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt noteikumus "Par centralizētās siltumapgādes sistēmas atslēgšanu Jūrmalas pilsētā daudzstāvu daudzdzīvokļu mājās atsevišķos dzīvokļos" saskaņā ar pielikumu.

 2. Uzdot domes būvvaldei (A.Kļaviņš) trīs mēnešu laikā izstrādāt noteikumus par atsevišķu māju atslēgšanu no centralizētās siltumapgādes sistēmas.
Priekšsēdētāja 1.vietnieks         A.Tampe


Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 1.jūlija lēmumu Nr.672

NOTEIKUMI
"Par centralizētās siltumapgādes sistēmas atslēgšanu Jūrmalas pilsētā daudzstāvu daudzdzīvokļu mājās atsevišķos dzīvokļos"

 1. Noteikumi attiecas uz dzīvokļu īrniekiem, īpašniekiem un nomniekiem (turpmāk tekstā - īrnieki) pašvaldības, valsts, kooperatīvajā un privātīpašumā esošajās dzīvojamās ēkās.

 2. Atļauja par centralizētās siltumapgādes sistēmas atslēgšanu var tikt dota ja ir pietiekami pamatota motivācija, turklāt galīgo lēmumu par to pieņem ēkas īpašnieks (valdītājs). Aizliegts atslēgt no centralizētās siltumapgādes sistēmas atsevišķas dzīvokļa telpas.

 3. Atslēdzoties no centralizētās siltumapgādes sistēmas, jāievēro šāda kārtība:

  3.1. Īrnieks nodod rakstveida iesniegumu ēkas īpašniekam (valdītājam) atzinuma saņemšanai par centralizētās siltumapgādes sistēmas atslēgšanu un alternatīvas apkures sistēmas izveidošanu. Par to pēdējais paziņo siltumapgādes uzņēmumam.

  3.2. Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu (projektēšana, montāža, ekspluatācija) ievērošana, risinot objektu alternatīvo siltumapgādi.

  3.3. Īrnieks saņem tehniskos noteikumus no attiecīgajiem dienestiem (gāzes apgādes, elektroapgādes, siltumapgādes, ugunsdzēsēju un citiem dienestiem) atkarībā no paredzamā alternatīvās siltumapgādes sistēmas veida.

  3.4. Īrnieks pasūta objekta (dzīvokļa) siltumapgādes projektu licencētā projektēšanas uzņēmumā vai sertificētam speciālistam.

  3.5. Projektā jāparedz:

  3.5.1. ēkā esošās siltumapgādes sistēmas izmaiņas (tai skaitā ēkā esošas siltumapgādes sistēmas hidrauliskā režīma izmaiņas);

  3.5.2. siltumatdeves aprēķins ēkas koplietošanas telpu apkurei un siltumapgādes sistēmas daļai, kura tiek saglabāta rekonstruējamā ēkas daļā vai dzīvoklī;

  3.5.3. paredzamās alternatīvās siltumapgādes sistēmas siltuma zudumu aprēķins.

  3.6. Projekts jāsaskaņo, ņemot vērā Jūrmalas pilsētā noteikto būvprojektu saskaņošanas kārtību, tais skaitā:

  3.6.1. ar ēkas īpašnieku (valdītāju);

  3.6.2. ar ēkas iekšējo siltumapgādes sistēmu apkalpojošo uzņēmumu;

  3.6.3. ar attiecīgajiem dienestiem atkatībā no paredzamā alternatīvās siltumapgādes sistēmas veida (gāzes apgādes, elektroapgādes u.c.) un ar dienestiem, no kuriem saņemti tehniskie noteikumi.

  3.7. Pamatojoties uz īrnieka rakstveida iesniegumu, kuram pievienots ēkas īpašnieka (valdītāja) atzinums, noteiktajā kārtībā saskaņots projekts (kopija), Jūrmalas pilsētas domes Būvvalde izskata jautājumu par centralizētās siltumapgādes sistēmas atslēgšanu objektā un pieņem lēmumu par būvatļaujas izsniegšanu vai pārbūves aizliegumu. Nepieciešamības gadījumā lēmuma pieņemšanai var būt pieaicināti eksperti.

  3.8. Pamatojoties uz saskaņotu projektu, centralizētās siltumapgādes sistēmas atslēgšanai tiek izsniegta būvatļauja, izpildot šādus nosacījumus:

  3.8.1. projekts ir reģistrēts:

  3.8.1.1. pie ēkas īpašnieka (valdītāja), kurš pieņem galīgo lēmumu par centralizētās siltumapgādes sistēmas atslēgšanu objektā (dzīvoklī) un, kuram tiek nodots pilns projekta eksemplārs glabāšanā;

  3.8.1.2. attiecīgajos dienestos atkarībā no paredzemā siltumapgādes sistēmas veida;

  3.8.2. būvdarbu veikšanas laiks un citi nepieciešamie jautājumi saskaņoti ar ēkas (objekta) īpašnieku (valdītāju) un objekta iekšējo siltumapgādes sistēmu apkalpjošo uzņēmumu;

  3.8.3. centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas būvdarbus veic attiecīgi licencēts uzņēmējs.

  3.9. Pēc objekta centralizētās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijas darbu nobeiguma jāveic rekonstrukcijā skartā posma hidrauliskā pārbaude un jāsastāda akts, kuru paraksta visas ieinteresētās personas, minētas 3.5.punktā un uzņēmēja pārstāvis, kurš veicis montāžas un rekonstrukcijas darbus.

  3.10. Īrniekam jāizdara attiecīgas izmaiņas līgumā par siltumenerģijas piegādi starp īrnieku, ēkas īpašnieku (valdītāju) un siltumenerģijas piegādātāju.

 4. Apkures periodā īrniekiem, kuri atteikušies no centralizētas siltumapgādes, visās dzīvokļa (ēkas daļas) telpās jāuztur Latvijas Republikas būvnormatīvu prasībām atbilstoša temperatūra.

 5. Visas ar ēkas siltumapgādes sistēmas rekonstrukciju saistītās izmaksas sedz īrnieks.

 6. Īrniekam jānodrošina iekļūšana viņa telpās un jāvienojas ar ēkas īpašnieku (valdītāju) par kārtību, kādā pēdējais var veikt pārbaudes telpās, kuras atslēgtas no centralizētas siltumapgādes sistēmas.

 7. Ēkas īpašniekam (valdītājam) šādas pārbaudes jāveic regulāri, taču ne retāk kā divas reizes apkures periodā, kā arī tad, ja iesniegtas apkārtējo dzīvokļu (telpu) īrnieku sūdzības.