Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 30.maija 11.nolikumu

1999.gada 7.oktobrīNr.985

Par sociālo dzīvokļu nolikuma
apstiprināšanu

Lai atbalstītu Jūrmalas pilsētas trūcīgās un mazaizsargātās personas, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām", kā arī ņemot vērā 1999.gada 27.septembra sociālo, medicīnas, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdes protokolu nr.16-2/15, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt nolikumu par sociālajiem dzīvokļiem Jūrmalas pilsētā saskaņā ar pielikumu.

 2. Uzdot domes dzīvokļu nodaļai (Dz.Krūmiņš) un bezpeļņas organizācijai Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" (R.Munkevics) informēt par sociāliem dzīvokļiem (neizīrētiem).

 3. Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldei (L.Grobiņa) kārtot personu (ģimeņu) uzskaiti saskaņā ar nolikumu par sociālajiem dzīvokļiem.

 4. Uzdot lēmuma izpildes kontroli domes priekšsēdētāja vietniekam A.Henkelam.
Priekšsēdētājs        L.Alksnis


Pielikums
Apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 7.oktobra lēmumu nr.985

Nolikums par sociālajiem dzīvokļiem Jūrmalas pilsētā

 1. Vispārējie noteikumi.

  1.1 Nolikums ir izveidots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām".

  1.2 Nolikums nosaka sociālo dzīvokļu statusu Jūrmalā un to personu (ģimeņu) loku, kuras ir tiesīgas īrēt sociālos dzīvokļus, un kārtību, kādā notiek šo dzīvokļu izīrēšana.

  1.3 Sociālo dzīvokļu uzturēšanu un apsaimniekošanu finansē no:

  1.3.1 šim nolūkam paredzētiem pašvaldības budžeta līdzekļiem;

  1.3.2 sociālo dzīvokļu īres maksām;

  1.3.3 citiem līdzekļiem.

 2. Sociālā dzīvokļa statusa noteikšana.

  2.1 Sociālā dzīvokļa statusu nosaka vai atceļ Jūrmalas pilsētas dome ar savu lēmumu.

  2.2 Sociālā dzīvokļa statusu var noteikt:

  2.2.1 neizīrētiem pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem (pēc bezpeļņas organizācijas Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" un domes dzīvokļu nodaļas ieteikuma);

  2.2.2 pašvaldības īpašumā esošiem dzīvokļiem, kurus īrē sociāli maznodrošinātas personas (ģimenes), ja tās rakstveidā izteikušas vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējā platība nepārsniedz Ministru kabineta 1998.gada 30.jūnija noteikumos nr.233 paredzētās normas:

  2.2.2.1 dzīvoklim, kurā dzīvo vairākas personas - 20 kv.m uz pirmo personu un 15 kv.m uz katru nākamo personu;

  2.2.2.2 vienistabas dzīvoklim, kurā dzīvo viena persona - 35 kv.m.

 3. Personas (ģimenes), kurām ir tiesības īrēt sociālo dzīvokli.

  3.1 Personu (ģimeņu) uzskaiti, kuras vēlas un ir tiesīgas īrēt sociālo dzīvokli, kārto Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldes galvenais speciālists par sociālajiem dzīvokļiem.

  3.2 Sociālo dzīvokli ir tiesības īrēt personai (ģimenei) uz kuru ir attiecināms viens no šādiem nosacījumiem:

  3.2.1 persona (ģimene) ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) vai sociāli mazaizsargāta un attiecībā uz to ir stājies likumīgā spēkā tiesas spriedums par izlikšanu no dzīvojamās telpas saskaņā ar likuma "Par dzīvojamo telpu īri" 29.panta 1.daļas 2.punktu;

  3.2.2 persona (ģimene) ir sociāli maznodrošināta (trūcīga) un tā īrē pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli un ir izteikusi vēlēšanos īrēt sociālo dzīvokli.

  3.3 Persona (ģimene) ir sociāli maznodrošināta (trūcīga), ja tā atzīta par tādu saskaņā ar likumu "Par sociālo palīdzību" un Ministru kabineta 1996.gada 26.marta noteikumiem nr.75.

  3.4 Persona (ģimene) ir sociāli mazaizsargāta, ja tā ir:

  3.4.1 ģimene ar 3 un vairāk nepilngadīgiem bērniem;

  3.4.2 ģimene ar bērnu invalīdu;

  3.4.3 ģimene, kurā visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensionāri vai invalīdi;

  3.4.4 atsevišķi dzīvojošas pensijas vecuma personas vai invalīdi, kuriem nav apgādnieku;

  3.4.5 nepamatoti represētas personas.

 4. Pieteikumu iesniegšanas kārtība:

  4.1 Personām (ģimenēm), kuras vēlas saņemt savam īrētam pašvaldības īpašumā esošam dzīvoklim sociālā dzīvokļa statusu, Jūrmalas pilsētas labklājības pārvaldē (turpmāk tekstā - labklājības pārvalde) ir jāiesniedz:

  4.1.1 iesniegums par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanu;

  4.1.2 īres līguma kopija;

  4.1.3 dzīvesvietas izziņa nr.22dz;

  4.1.4 dzīvoklī pierakstīto pilngadīgo personu pasu kopijas;

  4.1.5 bērna dzimšanas apliecības kopija;

  4.1.6 trūcīgas personas (ģimenes) izziņa.

  4.2 Personām (ģimenēm), kuras vēlas īrēt sociālo dzīvokli, labklājības pārvaldē ir jāiesniedz:

  4.2.1 iesniegums par uzņemšanu uzskaitē;

  4.2.2 tiesas sprieduma par izlikšanu kopija;

  4.2.3 ģimenes pilngadīgo personu pasu kopijas;

  4.2.4 bērna dzimšanas apliecības kopija;

  4.2.5 invaliditātes vai nepamatoti represētas personas apliecības kopija;

  4.2.6 laulības vai laulības šķiršanas apliecības kopija;

  4.2.7 noformēta iztikas līdzekļu deklarācija vai trūcīgas personas izziņa.

  4.3 Nepieciešamības gadījumā labklājības pārvalde ir tiesīga pieprasīt arī citus dokumentus.

 5. Sociālo dzīvokļu izīrēšanas kārtība.

  5.1 Dzīvokli piešķir Jūrmalas pilsētas dome.

  5.2 Sociālo dzīvokli nodod lietošanā uz sociālā dzīvokļa īres līguma pamata, kuru noslēdz b/o Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" ar dzīvokļa īrnieku ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu vai par sociālā dzīvokļa piešķiršanu konkrētai personai.

  5.3 B/o Jūrmalas pilsētas pašvaldības SIA "Jūrmalas namsaimnieks" īres līgumu noslēdz uz laiku ne ilgāku par 6 mēnešiem. Ja pēc 6 mēnešiem ģimene nav zaudējusi tiesības uz sociālo dzīvokli, tad dzīvokļa īres līgumu var pagarināt uz tādu pašu termiņu.

  5.4 Sociālie dzīvokļi nevar tikt mainīti vai privatizēti.

 6. Sociālo dzīvokļu īrnieku tiesības un pienākumi.

  6.1 Sociālā dzīvokļa īres līgumu noslēgt ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc domes lēmuma pieņemšanas par sociālā dzīvokļa izīrēšanu.

  6.2 Ievērot sociālā dzīvokļa īres līguma noteikumus.

 7. Sociālo dzīvokļu īres maksa un maksa par komunālajiem pakalpojumiem.

  7.1 Dzīvokļa īrnieks apmaksā:

  7.1.1 1/3 daļu no dzīvokļa īres maksas;

  7.1.2 komunālos maksājumus, t.sk. 2/3 daļas no maksājumiem par apkuri, aukstā un karstā ūdens apgādi.

  7.2 Labklājības pārvalde apmaksā:

  7.2.1 2/3 daļas no dzīvokļa īres maksas;

  7.2.2 1/3 daļu no maksājumiem par apkuri, aukstā un karstā ūdens apgādi.

 8. Sociālo dzīvokļu īres līguma laušana.

  Sociālā dzīvokļa īres līgums tiek lauzts Latvijas Republikas likumos "Par dzīvojamo telpu īri" un "Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām" noteiktā kārtībā.