Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atzīti par spēku zaudējušiem ar Domes 2007.gada 12.jūlija 20. saistošajiem noteikumiem

1999.gada 4.novembrīNr.1109

Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 10.jūnija lēmumā Nr.604

Sakarā ar bruģa seguma izveidošanu visā Jomas ielas garumā un platumā un, lai nodrošinātu bruģa seguma saglabāšanu citās pilsētas ielās, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izdarīt šādus papildinājumus 1999.gada 10.jūnija domes lēmumā Nr.604 "Par izmaiņu apstiprināšanu Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības saistošajos noteikumos":

  1.1 papildināt 2.nodaļu ar 2.3.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

  "uz ielām un ietvēm ar bruģa segumu aizliegta jebkāda veida darbība, kas varētu bojāt šo segumu:

  Par šo noteikumu neievērošanu un bruģa bojāšanu fizisko un juridisko personu rīcība sodāma administratīvā kārtā, nosakot naudas sodu līdz Ls 50.";

  1.2 papildināt nodaļu "Terminu skaidrojums" ar tekstu šādā redakcijā:

  "Bruģa segums - ielas vai ietves klātne, kas izbūvēta no viendabīgi izvietotiem neliela izmēra dabīgiem vai mākslīgiem akmeņiem".

 2. Saistošo noteikumu papildinājumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 3. Uzdot lēmuma izpildes kontroli domes priekšsēdētāja 1.vietniekam A.Tampem.
Priekšsēdētājs        L.Alksnis