Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2001.gada 23.maijāNr.8

Protokols Nr.7, 7.punkts

DZĪVOKĻU UN IEDZĪVOTĀJU PIERAKSTĪŠANAS UN IZRAKSTĪŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” un
Jūrmalas pilsētas domes nolikumu

 1. Vispārējie noteikumi

  1.1 Dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisija (turpmāk tekstā -komisija) apstiprināta ar Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumu Nr.9 un darbojas, lai sniegtu atzinumus un pieņemtu lēmumus dzīvokļu un personu pierakstīšanas jautājumos.

  1.2 Komisija darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem, domes lēmumiem un citiem normatīviem aktiem dzīvokļu izīrēšanas un personu pierakstīšanas jautājumos.

 2. Komisijas uzdevumi

  Izskatīt domes dzīvokļu nodaļas sagatavotos dokumentus dzīvokļu un personu pierakstīšanas jautājumos:

  2.1 pieņemt lēmumus par personu (ģimeņu) reģistrēšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā, kā arī par to izslēgšanu no uzskaites;

  2.2 sniegt atzinumus un ieteikumus domei lēmuma pieņemšanai par konkrētas palīdzības sniegšanu personām (ģimenēm) dzīvojamās platības piešķiršanā;

  2.3 pieņemt lēmumus par personu pierakstīšanu pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošās dzīvojamās ēkās un dzīvokļos gadījumos, kad nepieciešama izīrētāja piekrišana.

 3. Komisijas sēžu sagatavošana, sasaukšana, vadīšana

  3.1 Komisijas darbs notiek sēdēs pēc vajadzības vienu reizi mēnesī - trešdienās no plkst.14.00 Jūrmalā, Dubultu prospektā 1 lit.1 dzīvokļu nodaļas telpās kabinetā Nr.37.

  3.2 Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs.

  3.3 Komisija ir pilntiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju. Lēmums tiek pieņemts ar klātesošo balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķirošā ir komisijas priekšsēdētāja balss.

  3.4 Ieinteresētām personām par sēdes laiku jāpaziņo 5 (piecas) dienas pirms sēdes sasaukšanas datuma.

  3.5 Komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina dzīvokļu nodaļa.

  3.6 Komisijas locekļi ar dzīvokļu nodaļas sagatavotajiem priekšlikumiem sēdei var iepazīties 5 (piecas) dienas pirms sēdes sasaukšanas datuma.

 4. Komisijā iesniedzamie dokumenti

  4.1 Lai pieņemtu lēmumu par personu (ģimeņu) reģistrēšanu palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumos tiek iesniegti dokumenti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 1998.gada 16.aprīļa lēmumu Nr.414 un 1994.gada 11.augusta lēmumu Nr.184.

  4.2 Lai pieņemtu lēmumu par personu (ģimeņu) izslēgšanu no uzskaites, tiek iesniegtas uzskaites lietas.

  4.3 Lai sniegtu atzinumus un ieteikumus domei lēmuma pieņemšanai par konkrētas palīdzības sniegšanu personām (ģimenēm) dzīvojamās platības piešķiršanai, tiek iesniegtas uzskaites lietas.

  4.4 Lai pieņemtu lēmumus par personu pierakstīšanu pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās ēkās un dzīvokļos gadījumos, kad nepieciešama izīrētāja piekrišana, tiek iesniegti dokumenti saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru Padomes 1993.gada 13.aprīļa lēmumu Nr.186.

 5. Komisijas atzinumu un lēmumu pieņemšanas kārtība

  5.1 Par personu (ģimeņu) reģistrēšanu palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumā stājas spēkā pēc komisijas pozitīva lēmuma pieņemšanas.

  5.2 Par personu (ģimeņu) noņemšanu no uzskaites stājas spēkā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas.

  5.3 Komisijas atzinuma par konkrētas palīdzības sniegšanu personām (ģimenēm) dzīvojamās platības piešķiršanā stājas spēkā pēc atbilstoša Jūrmalas pilsētas domes lēmuma pieņemšanas.

  5.4 Komisijas lēmums par personu pierakstīšanu pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās ēkās un dzīvokļos gadījumos, kad nepieciešama izīrētāja piekrišana, stājas spēkā pēc komisijas pozitīva lēmuma pieņemšanas.

  5.5 Par katru komisijas sēdi rakstāms protokols.

  5.6 Komisijas lēmumus paraksta visi klātesošie komisijas locekļi, katram komisijas loceklim ir tiesības pievienot lēmumam, atzinumam savu atsevišķu viedokli.

 6. Komisijas darba apmaksa

  Par piedalīšanos komisijas sēdē, kā arī par komisijai uzdoto pienākumu pildīšanu, komisijas priekšsēdētājs un komisijas locekļi atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem un saskaņā ar domes lēmumu var saņemt atlīdzību.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs