Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2004. gada 4. februāra 24. nolikumu

2001.gada 18.jūlijāNr.42

Protokols Nr.11, 15.punkts

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES REVĪZIJAS NODAĻAS NOLIKUMS

  I. Vispārējie noteikumi

  1.1. Domes revīzijas nodaļa ir domes struktūrvienība, kas darbojas domes priekšsēdētāja pārraudzībā.

  1.2. Domes revīzijas nodaļa savā darbībā ievēro spēkā esošo Latvijas Satversmi, Latvijas Republikas likumus, normatīvos aktus, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, domes priekšsēdētāja rīkojumus un šo Nolikumu.

  1.3. Revīzijas nodaļas darbinieku skaitu nosaka dome.

  1.4. Par revīzijas nodaļas vadītāju var būt persona ar augstāko izglītību ekonomikā un pieredzi grāmatvedībā vai revīzijas darbā.

  1.5. Revīzijas nodaļas vadītāju apstiprina dome.

  1.6. Par revīzijas nodaļas darbinieku var būt persona ar pieredzi grāmatvedībā vai revīzijas darbā un atbilstošu izglītību.

  1.7. Domes revīzijas nodaļas darbu vada un organizē revīzijas nodaļas vadītājs.

  II. Uzdevumi un funkcijas

 1. Revīzijas nodaļa:

  2.1. kontrolē pašvaldības mantas un finansu līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un tāmēm;

  2.2. pārbauda pašvaldības iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību, to vadītāju un amatpersonu finansiālās darbības likumību un lietderību;

  2.3. kontrolē vai pašvaldības finansu līdzekļi, kustamā un nekustamā manta tiek apsaimniekota atbilstoši domes lēmumiem un iedzīvotāju interesēm;

  2.4. izskata iedzīvotāju sūdzības par pašvaldības institūciju darbību.

 2. Revīzijas nodaļa kārtējās pārbaudes veic saskaņā ar ceturkšņa plānu.

 3. Revīzijas nodaļa ārkārtas pārbaudes veic:

  4.1. pēc domes priekšsēdētāja pieprasījuma;

  4.2. pēc domes komiteju pieprasījuma;

  4.3. pēc ne mazāk kā astoņu deputātu pieprasījuma;

  4.4. pēc domes izpilddirektora pieprasījuma.

 4. Revīzijas nodaļas darbiniekam, veicot revīziju, ir tiesības iepazīties ar domes, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus un nepieciešamos paskaidrojumus no pašvaldības iestāžu un uzņēmumu amatpersonām jautājumos, kas saistīti ar revīziju.

 5. Revīzijas nodaļas darbinieks revīzijas uzdevumu veic bez īpaša pilnvarojuma saskaņā ar rīkojumu.

 6. Revīzijas nodaļa ne retāk kā reizi 2 gados katrā pašvaldības iestādē un uzņēmumā veic šā nolikuma 2. punktā paredzēto pārbaudi.

 7. Par tās rezultātiem revīzijas nodaļas vadītājs ziņo domes priekšsēdētājam, vienlaikus rakstveidā iesniedzot priekšlikumus par konstatēto nelikumību un trūkumu novēršanu.

  9.1. Revīzijas nodaļas vadītājs:

  9.2. Revīzijas nodaļas vadītāju tā prombūtnes laikā aizvieto revīzijas nodaļas galvenais speciālists.

 8. Revīzijas nodaļas vadītāju no pienākumu pildīšanas var atbrīvot dome, ja to pieprasa:

  10.1. revīzijas nodaļas vadītājs;

  10.2. domes priekšsēdētājs;

  10.3. vismaz viena trešdaļa domes deputātu.

 9. Revīzijas nodaļai ir savas veidlapas un zīmogs.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs