Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar Domes 2003. gada 19. marta 10. nolikumu

2001.gada 1.augustāNr.45

Protokols Nr.12, 2.punkts

JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES PERSONĀLA DAĻAS NOLIKUMS

 1. Vispārējie noteikumi.

  1.1. Jūrmalas pilsētas domes personāla daļa (turpmāk personāla daļa) ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kura ir atbildīga par Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienību personāllietu jautājumiem.

  1.2. Personāla daļa darbojas tiešā Jūrmalas pilsētas domes izpiddirektora pārraudzībā.

  1.3. Personāla daļas nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  1.4. Personāla daļai ir zīmogs ar daļas nosaukumu valsts valodā.

  1.5. Personāla daļa savus uzdevumus veic, sadarbojoties ar Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām un citām juridiskām un fiziskām personām tās kompetences ietvaros.

  1.6. Personāla daļa savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, Latvijas Republikas Ministru kabineta normatīvos aktus, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, rīkojumus, šo nolikumu.

 2. Funkcijas.

  Personāla daļas funkcijas ir:

  2.1. plānot un organizēt darbinieku pieņemšanu darbā, mācīšanu un paaugstināšanu amatā;

  2.2. izvēlēties un konsultēt darbiniekus;

  2.3. pētīt darbā līgšanas iespējas;

  2.4. konsultēt personālu profesionālās karjeras, kvalifikācijas celšanas vai pārkvalificēšanas un darba likumdošanas jautājumos;

  2.5. organizēt konkursus uz vakantajiem amatiem, veicot ar konkursu rīkošanu saistīto organizatorisko un tehnisko darbu;

  2.6. piedalīties darbinieku skaita (darba vietu) saraksta projektu izstrādāšanā;

  2.7. izstrādāt, noformēt, reģistrēt, glabāt darba līgumus ar Jūrmalas pilsētas domes vadības un struktūrvienību darbiniekiem saskaņā ar apstiprinātajiem amatu aprakstiem un darba pienākumiem, darba līgumus ar pašvaldības iestāžu vadītājiem un pilnvarojuma līgumus;

  2.8. noformēt un glabāt Jūrmalas pilsētas domes vadības, struktūrvienību darbinieku un pašvaldības iestāžu vadītāju personas lietas un personas kartītes;

  2.9. noformēt, reģistrēt, glabāt Jūrmalas pilsētas domes vadības, struktūrvienību darbinieku un pašvaldības iestāžu vadītāju darba grāmatiņas;

  2.10. noformēt Jūrmalas pilsētas domes vadības, struktūrvienību darbinieku, pašvaldības iestāžu vadītāju un komisiju locekļu apliecības, reģistrēt un izsniegt tās;

  2.11. reģistrēt un noformēt Jūrmalas pilsētas domes vadības un struktūrvienību darbinieku darba nespējas lapas;

  2.12. sagatavot statistiskos materiālus (atskaites) un nosūtīt tos valsts iestādēm;

  2.13. sagatavot rīkojumus un lēmumu projektus par personāla jautājumiem;

  2.14. noformēt dokumentus domes struktūrvienību darbinieku un deputātu ārvalstu komandējumiem, kurus finansē dome;

  2.15. sagatavot un savlaicīgi iesniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par valsts amatpersonām; nodrošināt valsts amatpersonas ar valsts amatpersonas deklarācijām.

  2.16. sagatavot un noformēt izziņas un veikt saraksti personāla jautājumos.

 3. Tiesības.

  Personāla daļai ir tiesības:

  3.1. tās kompetences ietvaros pieprasīt un saņemt no Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām un pašvaldības iestādēm nepieciešamo informāciju, kā arī iepazīties ar to rīcība esošajiem dokumentiem personālsastāva jautājumos;

  3.2. iesniegt Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram priekšlikumus par darba uzlabošanu jautājumos, kas ir personāla daļas kompetencē.

Priekšsēdētāja vietnieks J.Hlevickis