Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā
2001.gada 1.augustāNr.46

Protokols Nr.12, 39.punkts

GROZĪJUMI 2001.GADA 6.JŪNIJA NOLIKUMĀ Nr.11 "KOKU CIRŠANAS KOMISIJAS NOLIKUMS"

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem
"Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes"

Izteikt nolikuma 2.sadaļas "Koku ciršanas komisijas struktūra un darba organizācija" 2.1.5.punkta 5.daļu sekojošā redakcijā:

"Koku ciršanas komisiju juridiskas vai fiziskas personas var aicināt, iesniedzot iesniegumu Jūrmalas pilsētas domes vides aizsardzības nodaļā, jaunas būvniecības plānošanas gadījumā pievienojot tam zemesgabala topogrāfiskā plāna kopiju un īpašuma tiesības apliecinošus dokumentus. Pirms iesnieguma nodošanas domes vides aizsardzības nodaļā, iesniedzējam jāveic samaksa par komisijas aicināšanu atbilstoši 2001.gada 20.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.7 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu uzturēšana un aizsardzība".

Priekšsēdētāja vietnieks J.Hlevickis