Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 14.jūlija 30.nolikumu

2001.gada 12.septembrīNr.47

Protokols Nr.15, 14.punkts

Jūrmalas pilsētas attīstības fonda nolikums

 1. Vispārīgie noteikumi

  1.1.Jūrmalas pilsētas attīstības fonds (turpmāk Fonds) ir pašvaldības speciālā budžeta sastāvdaļa.

  1.2.Fondu veido juridisku un fizisku personu brīvprātīgi ziedotie, dāvinātie un novēlētie finansu līdzekļi un materiālās vērtības.

  1.3.Fonda finansu līdzekļi glabājas Fonda kontā nacionālajā valūtā un ārvalstu valūtā.

  1.4.Fonda mērķis ir ziedotos, dāvinātos un novēlētos finansu līdzekļus izmantot atbilstoši Fonda nolikumam.

  1.5.Fonda uzdevumi ir:

  1.5.1.finansiāli atbalstīt uzņēmējdarbību veicinošus pasākumus,
  1.5.2 veicināt infrastruktūras attīstību,
  1.5.3 finansiāli atbalstīt kultūras, sporta, izglītības un sociālās struktūras attīstību veicinošus pasākumus.

  1.6.Fonda turētājs un rīkotājs ir Jūrmalas pilsētas dome.

  1.7. Finansu pārvalde apkopo pieprasījumus un iztrādā Fonda ieņēmumu un izdevumu tāmes projektu, ko apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  1.8.Fonda līdzekļu izlietojums notiek saskaņā ar Fonda līdzekļu plānotā izlietojuma tāmi.

  1.9.Fonda darbība ir atklāta.

 2. Fonda pārvalde

  2.1.Fonda darbību pārvalda Jūrmalas pilsētas dome saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par pašvaldībām”, “Par budžetu un finansu vadību” un domes nolikumu .

  2.2.Fonda darbības pārbaudi ir tiesīga veikt Jūrmalas revīzijas nodaļa un citas valsts institūcijas, atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

 3. Fonda līdzekļu avoti

  3.1 Fonda līdzekļus veido:

  3.1.1 juridisko un fizisko personu ziedojumi, dāvinājumi vai novēlējumi, bez konkrēta izlietojuma mērķa,
  3.1.2 mērķiemaksas ziedojumu, dāvinājumu vai novēlējumu veidā pilsētas infrastruktūras izveidei, attīstībai u.c. mērķiem,
  3.1.3 % ieņēmumi no attīstības fonda konta atlikumiem,
  3.1.4 citi ieņēmumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  3.2 Fonda līdzekļus ziedotājs, dāvinātājs var:
  3.2.1 iemaksāt tieši Jūrmalas pilsētas domes kasē;
  3.2.2 nosūtīt ar pasta pārvedumu;
  3.2.3 ieskaitīt Jūrmalas pilsētas attīstības fonda kontā Latvijas Unibankas Jūrmalas nodaļa Nr.000142455.

  3.3. Ja saņemto finansu līdzekļu vai materiālo vērtību summa ir 50 latu un vairāk, Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes centralizētajā grāmatvedībā jānoformē akts par naudas līdzekļu vai materiālo vērtību pieņemšanu. Aktu paraksta Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs un finansu pārvaldes galvenais grāmatvedis un apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes zīmogu. Viens akta eksemplārs tiek izsniegts vai izsūtīts ziedotājam(dāvinātājam).

  3.4.Pusēm vienojoties naudas līdzekļu vai materiālo vērtību nodošana var tikt noformēta ar ziedojuma(dāvinājuma) līgumu, tad viens tā eksemplārs izsniedzams ziedotājam(dāvinātājam), otrs glabājas Jūrmalas pilsētas domē. Pēc ziedotāja(dāvinātāja) vēlēšanās ziedojuma(dāvinājuma) līgumu var apstiprināt notārs.

 4. Fonda līdzekļu izlietojums.

  4.1.Fonda līdzekļus drīkst izlietot tikai nolikumā noteikto uzdevumu veikšanai, saskaņā ar Fonda līdzekļu plānotā izlietojuma tāmi atbilstoši Latvijas Republikas likumos, noteikumos u.c. normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

  4.2.Fonda līdzekļus izlieto saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem un, ja finansējums kopumā vienam atsevišķam projektam nepārsniedz Ls 600 ar priekšsēdētāja rīkojumiem, sekojošiem mērķiem:

  4.2.1 uzņēmējdarbības veicināšanai un jaunu darba vietu radīšanai,
  4.2.2 Jūrmalas pilsētai nepieciešamo investīciju un kapitālieguldījumu piesaistes veicināšanai,
  4.2.3 ar tūrismu saistītās Jūrmalas pilsētas infrastruktūras attīstībai un pilnveidošanai, t.sk. pilsētas labiekārtošanai,
  4.2.4 investīcijām Jūrmalas pilsētas sociālajā, izglītības, sporta un kultūras infrastruktūrā,
  4.2.5 Jūrmalas pilsētas tēla veidošanai,
  4.2.6 Jūrmalas pilsētas pārstāvēšanai starptautiskās organizācijās un līdzdalībai starptautiskajos projektos, izstādēs,
  4.2.7 pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas finansēšanai,
  4.2.8 kultūras un sporta pasākumu rīkošanai, to veiksmīgas norises nodrošināšanai,
  4.2.9 citiem izdevumiem, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un fonda mērķiem.

  4.3.Finansējuma saņēmējam pārskati par Fonda līdzekļu izlietojumu jāiesniedz Finansu pārvaldei līdz katra mēneša piektajam datumam.

  4.4.Finansu pārskata gadā neizlietotie Fonda līdzekļi tiek izmantoti nākošajā gadā.

  4.5.Jūrmalas pilsētas dome atbild par attīstības Fonda līdzekļu ekonomisku izlietošanu paredzētajiem mērķiem.

  4.6.Finansu pārvalde reizi pusgadā iesniedz domes deputātiem informāciju par Fondā ieskaitītajiem un izlietotajiem līdzekļiem.

 5. Domei ziedoto, dāvināto un novēlēto materiālo vērtību izmantošana tiek noteikta ar ikreizēju domes lēmumu pēc pašvaldības īpašuma pārvaldes priekšlikuma.

 6. Fonda likvidācija:

  Lēmumu par Fonda likvidācijas kārtību un turpmāko Fonda līdzekļu izlietojumu pieņem Jūrmalas pilsētas dome.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs