Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
INSTRUKCIJA
Jūrmalā

Mainīts ar Domes 2003. gada 17. septembra 6. instrukciju

2001.gada 1.augustāNr.1

Protokols Nr.12, 4. punkts

Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome organizē nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu piedziņu

 1. Nekustamā īpašuma nodokļa, nomas maksas parādus Jūrmalas pilsētā administrē un piedziņu organizē Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvalde.

 2. Par parādu piedziņu var tikt noslēgts pašvaldības pasūtījuma līgums par juridiskajiem pakalpojumiem. Nodokļa un nomas maksas parādus, saskaņā ar pašvaldības pasūtījuma līguma nosacījumiem, var piedzīt juridiska vai fiziska persona, ar kuru noslēgts šis līgums. Nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādus, pamatojoties uz noslēgto līgumu par parādu piedziņu piedzen juridiska vai fizika persona saskaņā ar parādnieku sarakstu, ko izniedz finansu pārvaldes nodokļu nodaļa.

  Piedzītās summas juridiskā vai fiziskā persona, ar ko noslēgts līgums par parādu piedziņu, ieskaita speciāli šiem mērķiem atvērtā Jūrmalas pilsētas domes rēķinā, kas norādāms noslēgtajā līgumā.

 3. Nekustamā īpašuma nodokļa, zemes nomas maksas parādus piedzen, pamatojoties uz parādnieku sarakstu, pārbaudot informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa parādanieku īpašuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Tieslietu ministrijas valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētājā, iedzīvotāju reģistrā - parādnieka dzīves vietu vai uzņēmumu reģistrā informāciju par juridiskajām peronām (reģistrācijas Nr., juridisko adresi u.c.):

  3.1. Ja taksācijas gadā divu mēnešu laikā no nekustamā īpašuma nodokļa paziņojuma izsūtīšanas brīža nav nomaksāts nekustamā īpašuma nodokļa parāds vai divu mēnešu laikā no pirmā samaksas termiņa iestāšanās brīža nomas maksas parāds, pamatparāda palielinājums un nokavējuma nauda, parādniekam tiek izsūtīta ierakstītā sūtījumā ar atpakaļpaziņojumu BRĪDINĀJUMA vēstule (1., 2.pielikums) vai pretenzija (juridiskajām personām), par parādu piedziņu;

  3.2. Ja mēneša laikā kopš BRĪDINĀJUMA vai pretenzijas vētules izsūtīšanas nodokļa vai nomas parāds netiek nomaksāts, nodokļa maksātājs nav ieradies Jūrmalas pilsētas domē finansu pārvaldes nodokļu nodaļā, sakarā ar nodokļu vai nomas maksas parādu nomaksu, tiek gatavots un pieņemts DOMES LĒMUMS par nekustamā īpašuma nodokļa parādu piedziņu bezstrīda kārtībā, vēršot piedziņu uz nodokļa parādnieka finansu līdzekļiem vai jebkuru citu viņam piederošu īpašumu. Lēmums tiek nosūtīts ierakstītā sūtījumā nekustamā īpašuma nodokļa parādniekam uz norādīto dzīves vietu.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 17. septembra 6. instrukciju
  3.3. Minēto lēmumu var pārsūdzēt Jūrmalas pilsētas domes priekšsedētājam. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā izpildi.

  3.4. Ja 30 dienu laikā no lēmuma saņemšanas dienas parādnieks nesamaksā pamatparādu, pamatparāda palielinājuma naudu un nokavējuma naudu Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā, A/S”Unibanka”Jūrmalas filiālē, kods UNLALV2X010, kontā Nr.10-010130127, Reģ.Nr.90000056357, domes lēmums par parādu piedziņu tiek nosūtīts tiesai.

  Par nomas maksas parādu tiek gatavots DOMES LĒMUMS par nomas maksas parādu piedziņu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes nolikuma Nr.53 ”Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” 8.punktu.

  3.3. Minēto lēmumu var pārsūdzēt Jūrmalas pilsētas tiesā mēneša laikā no dienas, kad lēmums tapa zināms adresātam.

  3.4. Ja 30 dienu laikā no domes lēmuma saņemšanas dienas parādnieks nesamaksā pamatparādu, pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā, domes lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu tiek nosūtīts zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei vai iesniegta prasība tiesā par nomas maksas parāda piedziņu.".

 4. Viens domes lēmuma eksemplārs par parādu piedziņu bezstrīdus kārtībā glabājās finansu pārvaldes nodokļu nodaļas lietā par parādu piedziņu.

 5. Finansu pārvaldes nodokļu nodaļa vai juridiska vai fiziska persona, kas nodarbojās ar parādu piedziņu, saskaņā ar noslēgto līgumu ar Jūrmalas pilsētas domi, katru mēnesi gatavo atskaiti par paveikto darbu parādu piedziņā iepriekšējā mēnesī (cik izsūtītās paziņojuma vēstules, brīdinājuma vēstules, cik pieņemti domes lēmumi par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā, cik domes lēmumu nosūtīti Tiesu izpildītāju kantorim, par kādu summu piedzīts parāds u.c.). un iesniedz Jūrmalas pilsētas domes finansu pārvaldes vadītājai. Finansu pārvaldes vadītāja par paveikto darbu informē domes priekšsēdētāju un domes deputātus pēc viņu pieprasījuma.

Priekšsēdētāja vietnieks J.Hlevickis

Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 1.augusta instrukcijas Nr.1
1.pielikums

BRĪDINĀJUMS

_________________________________________ vārds, uzvārds, juridiskās pers.nos.

_________________________________________ dzīves vietas adrese, juridiskā adrese

Jūrmalas pilsētas dome atgādina, ka Jūsu nomas maksas parāds pašvaldības budžetam 200.....gada ................ir Ls________, no tā:

Maksājuma veidsĪpašuma adresePamatparādsPamatparāda palielinājumsNokavējuma naudaKopējā parāda summa

Saskaņā ar LR Civillikuma 2128., 2141. pantiem Jums jānomaksā nomas maksa līgumā noteiktā termiņā, nevilcinot maksājumus. Par maksājumu novilcināšanu tiek aprēķināta un Jums jānomaksā nokavējuma nauda.

Lūdzam Jūs līdz 200....gada ..................pilnībā nomaksāt nomas maksas parādu.

Nenomaksāšanas gadījumā tiks iesniegts pieteikums tiesā par parādu piedziņu.

Domes priekšsēdētājs D.Urbanovičs


Jūrmalas pilsētas domes
2001.gada 1.augusta instrukcijas Nr.1
2.pielikums

BRĪDINĀJUMS

___________________________________________ vārds, uzvārds, juridiskās pers.nos.

_________________________________________ dzīves vietas adrese, juridiskā adrese

Jūrmalas pilsētas dome atgādina, ka Jūsu nodokļu parāds pašvaldības budžetam 200…gada ………….ir Ls________, no tā:

Maksājuma veidsĪpašuma adresePamatparādsPamatparāda palielinājumsNokavējuma naudaKopējā parāda summa

Saskaņā ar LR likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli”9.panta 1.daļu Jums ir pienākums līdz 200…gada ……………pilnībā nomaksāt parādu. Nenomaksāšanas gadījumā, saskaņā ar LR likuma “Par nodokļiem un nodevām”26. pantu, parāds tiks piedzīts bezstrīda kārtībā:

Tiks iesniegts pieteikums tiesā par parāda piedziņas vēršanu uz Jūsu finansu līdzekļiem vai jebkuru citu Jums piederošu īpašumu.

Brīdinām, ka par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas paredzēta administratīvā atbildība pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159. panta, kā arī krimināladbildība pēc Latvijas Kriminālkodeksa 184.panta.

Uz jautājumiem, kas saistīti ar minēto parādu, Jums atbildēs _______________________________________________________________ ____.kab.

(darbinieka amats, vārds, uzvārds)

Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV -2015, tālr………..

Domes priekšsēdētājs D.Urbanovičs