Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009. gada 12. novembra 884. lēmumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 9. marta 128. lēmumu
Mainīts ar Domes 2004. gada 28. jūlija 543. lēmumu
Mainīts ar Domes 2003. gada 23. jūlija 524. lēmumu

2001.gada 9.maijāNr.66

Par ēku un būvju tehniskā stāvokļa
novērtēšanas komisiju

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu "Par pašvaldībām" un Latvijas Republikas būvniecības likumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisiju 9 cilvēku sastāvā.
 2. Apstiprināt ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisiju sekojošā sastāvā:
 3. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2003. gada 23. jūlija 524. lēmumu
  Izmaiņa ar Domes 2004. gada 28. jūlija 543. lēmumu
  2.1. Zigurds STARKS - domes izpilddirektors,
  2.1. Arturs GRANTS - domes izpilddirektors,
  2.1. Gatis Truksnis – domes izpilddirektors,

  2.2. Vita ZVEJNIECE - būvvaldes vadītāja;
  2.3. Anita NAUDIŠA - kultūrvēsturiskā mantojuma nodaļas vadītāja,
  2.4. Romāns AUNIŅŠ - būvinspekcijas vadītājs,
  2.5. Inese AIZSTRAUTA - pilsētas galvenā arhitekte,
  2.6. Pēteris PILDIŅŠ - Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes pārstāvis,
  2.7. Gunārs DANKFELDS,
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 9. marta 128. lēmumu
  2.8. Tālivaldis KEIVS,
  2.9. Arnolds RIERE.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs