Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2018.gada 26.jūlija 349.lēmumu

2001.gada 24.oktobrīNr.628

Par apbūves blīvuma palielināšanu
Jūrmalā, Bulduru prospektā 73

Izskatījusi nekustamā īpašuma Jūrmalā, Bulduru prospektā 73 īpašnieka V.Uzvārds iesniegumu par iespēju palielināt apbūves blīvumu zemesgabalā Jūrmalā, Bulduru prospektā 73, Jūrmalas pilsētas dome konstatēja, ka saskaņā ar Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumiem apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 9 %.

Ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2001.gada 3.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.16/4/11), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Atļaut palielināt apbūves blīvumu Jūrmalā, Bulduru prospektā 73 līdz 12,6%, noslēdzot vienošanos ar nekustamā īpašuma īpašnieku par apgrūtinājuma noteikšanu zemesgabalam Jūrmalā, Bulduru prospektā 72 attiecībā uz zemesgabala sadalīšanas aizliegumu.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs