Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOTEIKUMI
Jūrmalā
2001.gada 1.augustāNr.7

Protokols Nr.12, 5.punkts

Grozījumi noteikumos Nr.1
"Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2001.gada budžetu"

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas
likuma "Par pašvaldībām" 21., 46.pantiem un
LR likumu "Par pašvaldību budžetiem"

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 25.jūlija finansu komitejas lēmumu (protokols Nr.16-1/5):

 1. Samazināt 2001.gadā Jūrmalas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta kases apgrozījuma līdzekļus par Ls 1460.

 2. Piešķirt 2001.gadā no ieņēmuma pārsnieguma pār izdevumiem Ls 1460, tajā skaitā:

  2.1. Jūrmalas pilsētas domei Ls 780, t.sk. Ķemeru bibliotēkas apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai ( klasifikācijas kods 08.210.1400) - Ls 280 un domes daļas iemaksai kopuzņēmuma “Sporteks” statūtu kapitālā (klasifikācijas kods 01.110.4000) - Ls 500;

  2.2. Jūrmalas teātrim Jomas ielas svētkiem Ls 680, t.sk.

  klasifikācijas kods 08.270.1100 - Ls 100
  1200 - Ls 26
  1400 - Ls 424
  1500 - Ls 130;

 3. Veikt izmaiņas 2001.gadā asignējumos no pamatbudžetā:

  3.1.samazināt asignējumus domei - Sabiedriskai kārtībai un drošībai - Dubultu glābšanas stacijas kapitālajam remontam (klasifikācijas kods 03.120.4000)par Ls 4400,

  3.2.palielināt finansējumu:

  3.2.1.domei-Veselības aprūpei -Slokas slimnīcas kapitālajam remontam par Ls 3750 (klasifikācijas kods 05.110.4000),
  3.2.2.domei-Brīvais laiks,sports,kultūra un reliģija - Ķemeru bibliotēkas apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas ierīkošanai par Ls 650 (klasifikācijas kods 08.210.1400).

 4. Palielināt 2001.gadā speciālā budžeta ieņēmumus un izdevumus no ziedojumiem un dāvinājumiem Jūrmalas teātrim par Ls 965 Jomas ielas svētkiem (klasifikācijas kods 08.270.1400).

Priekšsēdētāja vietnieks J.Hlevickis