Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2001.gada 23.maijāNr.7


Sēde atklāta plkst.1000
Sēdes gaita tiek ierakstīta audiokasetē.
Sēdi vada domes priekšsēdētājsDainis Urbanovičs
Sēdi protokolē domes lietu pārvaldes galvenā speciālisteUna Alksnāja

Sēdē piedalās:
domes priekšsēdētāja vietnieksJuris Hlevickis (nepiedalās no plkst.1500 līdz plkst.1510)
domes izpilddirektorsZigurds Starks

deputāti:Leonids Aleksejevs, Leonīds Alksnis, Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1240-1245, no 12.50-12.55, no 15.00-15.05), Vladimirs Barinovs (nepiedalās no plkst.1240 - 1315, no 15.05 - 15.10), Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst. 1335 līdz sēdes beigām), Igors Dreija, Juris Griķis (nepiedalās no plkst.1150 - 12.35), Dace Ķezbere, Alise Landsberga, Regīna Simsone (nepiedalās no plkst. 1540 līdz sēdes beigām), Aigars Tampe, Aivars Vētra (nepiedalās no plkst.1150 - 12.45).

Nepiedalās deputāti:Leopolds Ozoliņš (neierašanās iemesli nav zināmi).

no pilsētas prokuratūrasIngeborga Brigita Balode
lietu pārvaldes vadītājaIndra Kalvāne
komercnodaļas vadītājaGunta Jubele
ekonomikas un pašvaldības īpašuma nodaļas vadītājaAstra Priede
finansu nodaļas vadītājas vietnieceSarmīte Blūzmane
revīzijas komisijas priekšsēdētājsPēteris Leiškalns
juridiskās nodaļas vadītājsMāris Purmalis
būvvaldes vadītājaVita Zvejniece
priekšsēdētāja palīdzeVeronika Ramāne

Sēdē uzaicināti:Dzintars Krūmiņš, Romāns Auniņš, Rita Kņūtiņa, Agita Vizma Alaine, Austra Smeltere, Maija Putniņa, Irēna Drupa, Ruanete Meža.

Piedalās:pilsētas iedzīvotāji un preses pārstāvji.

Sēdes darba kārtība:

 1. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu
 2. Par Jūrmalas pilsētas BO SIA “Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs”
 3. Par prasības atcelšanu
 4. Par sociālās palīdzības komisijas priekšsēdētāju
 5. Par sociālās palīdzības komisijas nolikumu
 6. Par dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisijas priekšsēdētāju
 7. Par dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisijas nolikumu
 8. Par namīpašumu denacionalizācijas komisijas priekšsēdētāju
 9. Par namīpašumu denacionalizācijas komisijas nolikumu
 10. Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas priekšsēdētāju
 11. Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas nolikumu
 12. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Fr.Brīvzemnieka 7 domāto daļu nodošanu privatizācijai
 13. Par nekustamā īpašuma Edinburgas pr.15a privatizācijas projektu
 14. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Ventspils šos. 10 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 15. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Tirzas 37 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 16. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Blaumaņa 15 0,35 d.d. privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 17. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Meža pr.129 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
 18. Par nekustamā īpašuma nomas līgumu pagarināšanu un noslēgšanu ar “Ģimenes aprūpes centru “Bulduri””
 19. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA “ODAÞE”
 20. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar ZS “Rijnieki”
 21. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Balzams”
 22. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SO “Jūrmalas karatē klubs”
 23. Par pludmales nogabala nomas līguma laušanu un līguma noslēgšanu ar SIA “B-52”
 24. Par pludmales nogabala nomas līguma laušanu un nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Fortuna”
 25. Par pludmales nogabala nomas līguma laušanu un līguma noslēgšanu ar SIA “Nemo Holdings”
 26. Par pludmales nogabala nomas līguma laušanu un līguma noslēgšanu ar SIA “Ivo kompānija”
 27. Par pludmales nogabala nomas līguma laušanu un līguma noslēgšanu ar SIA “Reāls Ko”
 28. Par pludmales nogabala nomas līguma laušanu un līguma noslēgšanu ar SIA “Masters Grupa”
 29. Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu
 30. Par pārjaunojuma un zemes nomas līgumu noslēgšanu
 31. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Jūrmalas maiznieks”
 32. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Preses apvienība”
 33. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Viktorija 91”
 34. Par nomas maksas noteikšanu
 35. Par apakšnomas līguma noslēgšanu ar SIA “OC optikas salons”
 36. Par nomas līguma noslēgšānu ar T.V.
 37. Par pludmales nogabalu nomas līgumu laušanu
 38. Par nekustamā īpašuma nomas līguma laušanu
 39. Par pludmales nogabala un autostāvvietas nomas līgumu laušanu
 40. Par autostāvvietas nomas līguma laušanu
 41. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam
 42. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai
 43. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizāciajai
 44. Par dzīvojamo māju iekļaušanu dzīvojamo māju privatizācijas grafikā un to sagatavošanu privatizācijai
 45. Par neapdzīvojamo telpu Jomas 52 nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai
 46. Par neapdzīvojamo telpu Mellužu pr.21 nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai
 47. Par privatizācijas grafikā iekļautā nekustamā īpašuma Alšņu 31 pārdošanu
 48. Par dzīvokļu jautājumiem
 49. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu
 50. Par valstij nododamo nekustamo īpašumu Rīgas 4a
 51. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu
 52. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai
 53. Par pilsētā esošo nelietojamo ēku sakārtošanu
 54. Par zemesgabalu sadalīšanu
 55. Par zemesgabalu robežu izmaiņām Kauguru 1 un Skautu 2
 56. Par zemesgabalu apvienošanu Vaivari 1309 un Vaivari 1310
 57. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem
 58. Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā
 59. Par detālā plānojuma uzsākšanu Rubeņu 70
 60. Par detālā plānojuma uzsākšanu Bražciems 0702

I.Kalvāne informē deputātus, ka vēlēšanu komisijas kandidātu pieteikšanas termiņš ir 30.maijs.

D.Urbanovičs atgādina deputātiem, ka ar domes 11.04.2001. lēmuma Nr.15 4.punktu tika uzdots līdz 01.06.2001. komisiju vadītājiem, domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram sniegt ziņojumu domei par komisiju (Jūrmalas pilsētas domes grāmatvedības, lietvedības un saimnieciskās darbības dokumentācijas pārbaudei, nodošanai un pieņemšanai un Jūrmalas pilsētas domes īpašumā un valdīšanā atrodošos materiālo objektu inventarizācijas veikšanai) darba rezultātiem. 4.punkta izpildes termiņu un domes vadības ziņojuma par vadības konceptuālo darbības plānu 4 gadiem termiņu vajadzētu pagarināt. Ierosina noteikt termiņu līdz 15.jūlijam.

Deputāti piekrīt.

11.04.2001. domes lēmuma Nr.15 "Par grāmatvedības, lietvedības, saimnieciskās darbības dokumentu un materiālo lietu nodošanu-pieņemšanu Jūrmalas pilsētas domē" 4.punkta izpildes termiņš tiek pagarināts līdz 15.07.2001.

Domes vadības ziņojuma par vadības konceptuālo darbības plānu 4 gadiem termiņš tiek pagarināts līdz 15.07.2001.

Jautā:

I.Ančāns - Jau pirms vairākiem mēnešiem iesniedzis D.Urbanovičam iesniegumu par Kauguru poliklīniku. Kādēļ vēl nav saņemta atbilde?

Atbild:

D.Urbanovičs - Jautājums par Kauguru poliklīniku tiek risināts.

J.Hlevickis - Iekļaut darba kārtībā lēmuma projektu "Par brīvdabas pasākuma "Muzikālais randevu" rīkošanu". Jautājumu ziņos pats.

Balsošanas rezultāti par to, lai kā pēdējo darba kārtībā iekļautu J.Hlevicka ierosināto jautājumu: "par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav.

Jautājums iekļauts darba kārtībā.

Jautā:

A.Tampe - Vai šajā domes sēdē tiks izskatīts jautājums par reorganizāciju domē?

Atbild:

D.Urbanovičs - Nē, netiks izskatīts.

Balsošanas rezultāti par darba kārtību: "par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav.

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

 1. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.104)

  Ziņo:A.V.Alaine
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 2. Par Jūrmalas pilsētas bezpeļņas organizāciju sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs" (lēmums Nr.105)

  Ziņo:D.Ķezbere
  Izsakās: A.Vētra - Atcelt tikai 16.12.2000. lēmuma Nr.1023 1. un 4.punktu. Par pilnvarnieku atstāt J.Tračumu, jo neredz jēgu atstāt divus pilnvarniekus. Balsot par lēmuma projektu ar minētajām izmaiņām.

  I.Ančāns - Iepriekšējā domes sastāvā bijis tas cilvēks, kurš ar lielām pūlēm nosargājis, lai šis centrs eksistētu, taču tika atbrīvots no pilnvarnieka pienākumu pildīšanas par darba nepildīšanu. Jautājums ir nevis par nākotni, bet gan par pagātni. Kāda būs pasa situācija?

  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - 3, balsošanā nepiedalās I.Ančāns
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Atzīt par spēku zaudējušiem Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 16.novembra lēmuma Nr.1023 "Par izstāšanos no Jūrmalas pilsētas b/o SIA "Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centrs" 1. un 4.punktus.

 3. Par prasības atsaukšanu

  Ziņo:I.Ančāns
  Izsakās: I.Ančāns - Uzskata, ka juridiskā nodaļa savā laikā ir dezinformējusi vadību. Runa nav par to, ko L.Ozoliņš ir vai nav darījis, bet gan par to, kāda procedūra bija jāievēro. Tika pārkāptas I.Ančāna kā deputāta tiesības. Bija jābūt lēmumam.

  I.Dreija - Ir tiesas lēmums, kas ir stājies spēkā.

  L.Alksnis - Tā kā apvainojums tika izteikts visai domei, tad konsultējās ar deputātiem par iespējamo darbību. Šī ir domes prasība. Šādu lēmumu nepieņemt.

  L.Aleksejevs - Viens no tiem cilvēkiem, kurš dzirdēja izteikto apvainojumu. Apvainojums tika izteikt visai domei. Bija teicis L.Alksnim, ka, ja viņš neko nepasāks, tad pats sūdzēs tiesā.

  A.Vētra - Apliecina to, ka L.Alksnis konsultējās ar deputātiem. Tie deputāti, kuri toreiz piedalījās apspriedē, pilnvaroja priekšsēdētāju domes vārdā risināt šo jautājumu tālāk. Tas nebija vienpersonisks lēmums.

  I.B.Balode - Tiesa atstāja šo lietu bez izskatīšanas. Ja grib lietu turpināt, tad jāceļ jauna prasība.

  A.Vētra - I.Ančāns apzinās, ka šis lēmums ir juridiska nejēdzība. Tas liecina par to, ka I.Ančāns mēģina paralizēt domes darbu.

  D.Urbanovičs - Deputāti deva L.Alksnim pilnvaras tajā brīdī, kad nobalsoja par viņu kā par priekšsēdētāju. Nav jēgas prasību atsaukt, ja tiesa lēmumu jau pieņēmusi. Nebalsot par šo lēmuma projektu.

  Balso:"par" - 2, "pret" - 11, "atturās" - nav, balsošanā nepiedalās L.Alksnis
  Nolemj:nepieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par sociālās palīdzības komisijas priekšsēdētāju (lēmums Nr.107)

  Ziņo:I.Kalvāne
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 5. Sociālās palīdzības komisijas nolikums (nolikums Nr.7)

  Ziņo:I.Kalvāne
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 6. Par dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisijas priekšsēdētāju (lēmums Nr.108)

  Ziņo:I.Kalvāne
  Izsakās: I.Ančāns - A.Landsbergas kandidatūra nav pieņemama. Neapmierina komisijas darbs.

  Z.Starks - Komisija savu darbu tikai tikko ir sākusi. A.Landsberga ir piemērota.

  D.Urbanovičs - Paldies A.Landsbergai, ka viņa piekritusi vadīt komisijas darbu.

  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - 1, balsošanā nepiedalās A.Landsberga
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 7. Dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisijas nolikums (nolikums Nr.8)

  Ziņo:I.Kalvāne, A.Landsberga.
  Izsakās:A.Landsberga - Papildināt nolikumu ar 3.6.apakšpunktu sekojošā redakcijā: "Komisijas locekļi ar dzīvokļu nodaļas sagatavotajiem priekšlikumiem sēdei var iepazīties 5 (piecas) dienas pirms sēdes sasaukšanas datuma".
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto nolikuma projektu.
  2. Papildināt nolikumu ar 3.6.apakšpunktu sekojošā redakcijā: "Komisijas locekļi ar dzīvokļu nodaļas sagatavotajiem priekšlikumiem sēdei var iepazīties 5 (piecas) dienas pirms sēdes sasaukšanas datuma".

 8. Par namīpašumu denacionalizācijas komisijas priekšsēdētāju (lēmums Nr.109)

  Ziņo:I.Kalvāne
  Balso:"par" - 12, "pret" - 1, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 9. Namīpašumu denacionalizācijas komisijas nolikums (nolikums Nr.9)

  Ziņo:I.Kalvāne - Nolikuma 4.3.apakšpunktā vārda "denacionalizācijas" vietā rakstīt "nacionalizācijas".
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto nolikuma projektu.
  2. Nolikuma 4.3.apakšpunktā vārda "denacionalizācijas" vietā rakstīt "nacionalizācijas".

 10. Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas priekšsēdētāju (lēmums Nr.110)

  Ziņo:I.Kalvāne
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

Pārtraukums no plkst.1130 līdz plkst.1150

 1. Uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas nolikums (nolikums Nr.10)

  Ziņo:G.Jubele - Nolikuma 8.punktā svītrot vārdus "2001.gada" un "Nr.", jo saistošie noteikumi vēl nav pieņemti.
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: 1. Pieņemt iesniegto nolikuma projektu.
  2. Svītrot nolikuma 8.punktā vārdus "2001.gada" un "Nr."

 2. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, F.Brīvzemnieka 7 domāto daļu nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.111)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Edinburgas pr.15a privatizācijas projektu (lēmums Nr.112)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Ventspils šos.10 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.116)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 5. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Tirzas ielā 37 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.115)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 6. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Blaumaņa ielā 15 0,35 d.d. privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.113)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 7. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Meža pr.129 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.114)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 8. Par nekustamā īpašuma nomas līguma pagarināšanu un noslēgšanu ar "Ģīmenes aprūpes centru "Bulduri"" (lēmums Nr.117)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:D.Urbanovičs -Lēmumu vajadzētu papildināt ar tekstu, ka papildus telpu nomas maksai 0,15 Ls/kv.m mēnesī vēl jāmaksā PVN.
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmumu papildināt ar tekstu, ka papildus telpu nomas maksai 0,15 Ls/kv.m mēnesī vēl jāmaksā PVN.

 9. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Odaže" (lēmums Nr.118), ar ZS "Rijnieki" (lēmums Nr.119), ar SIA "Balzams" (lēmums Nr.120), ar SO "Jūrmalas karatē klubs" (lēmums Nr.121)
  Par pludmales nogabala nomas līguma laušanu un līguma noslēgšanu ar SIA "B-52" (lēmums Nr.122), ar SIA "Fortuna D" (lēmums Nr.123), ar SIA "Nemo Holdings" (lēmums Nr.124), ar SIA "Ivo kompānija" (lēmums Nr.125), ar SIA "Reāls Ko" (lēmums Nr.126), ar SIA "Masters Grupa" (lēmums Nr.127)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:D.Urbanovičs - Visus lēmumu projektus papildināt ar punktu, kurā šī lēmuma un nomas līguma saistību izpildes kontrole tiek uzdota domes izpilddirektoram Z.Starkam.
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: 1. Pieņemt iesniegtos lēmumu projektus.
  2. Visus lēmumu projektus papildināt ar punktu, kurā šī lēmuma un nomas līguma saistību izpildes kontrole tiek uzdota domes izpilddirektoram Z.Starkam.

 10. Par pārjaunojuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.128)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās: I.Ančāns -Atlikt, pajautāt V.B., ko vinš gatavojas darīt šajā zemesgabalā.

  V.Zvejniece - Paskaidro, ka V.B. jau iesniedzis iesniegumu par ēkas nojaukšanu.

  I.Ančāns - Noņem savu priekšlikumu.

  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 11. Par pārjaunojuma un zemes nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.129)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās: A.Tampe - Lēmuma projekts sagatavots vāji. Neviens investors neieguldīs savu naudu, ja noteikti tik mazi termiņi. Šis priekšlikums nav izdevīgs pašvaldībai.

  Z.Starks - Pagarināt termiņu uz šo gadu, jo tehniskais stāvoklis šajā teritorijā ir briesmīgs.

  D.Urbanovičs - Atbalstīt lēmuma projektu.

  L.Alksnis - Papildināt lēmuma projektu ar diviem punktiem šādā redakcijā:

  "4. Pieņemt zināšanai, ka SIA "NEMO HOLDINGS" uzņemās atbildību un teritorijas apsaimniekošanu 2001.gada vasaras sezonā.

  5. Uzdot domes izpilddirektoram Z.Starkam veikt šī lēmuma 1. un 2.punktā minēto līgumu saistību izpildes kontroli".

  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj: 1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmumu ar 4. un 5.punktu un izteikt tos sekojošā redakcijā:
  "4. Pieņemt zināšanai, ka SIA "NEMO HOLDINGS" uzņemās atbildību un teritorijas apsaimniekošanu 2001.gada vasaras sezonā.
  5. Uzdot domes izpilddirektoram Z.Starkam veikt šī lēmuma 1. un 2.punktā minēto līgumu saistību izpildes kontroli."

 12. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Jūrmalas maiznieks" (lēmums Nr.130)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 13. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar AS "Preses apvienība" (lēmums Nr.131)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 14. Par zemes nomas līguma pagarināšanu ar SIA "Viktorija 91" (lēmums Nr.132)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 15. Par nomas maksas noteikšanu (lēmums Nr.133)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās: I.Dreija - Neesam tiesīgi samazināt nomas maksu.

  A.Bašarins - Nomas maksa ir ļoti augsta.

  Balso:"par" - 7, "pret" - 1, "atturās" - 5
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 16. Par apakšnomas līguma noslēgšanu ar SIA "OC Optikas salons" (lēmums Nr.134)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 17. Par nomas līguma noslēgšanu ar T.V. (lēmums Nr.135)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 18. Par pludmales nogabala nomas līguma laušanu ar SIA "Robinsons" (lēmums Nr.136), ar SIA "Alekss An" (lēmums Nr.137), ar "Video Art" (lēmums Nr.138)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 19. Par nekustamā īpašuma nomas līguma laušanu (lēmums Nr.139)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 20. Par pludmales nogabala un autostāvvietas nomas līgumu laušanu (lēmums Nr.140)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:D.Urbanovičs - Papildināt lēmumu ar 3.punktu, kurā juridiskajai nodaļai tiek uzdots sniegt prasības pieteikumu tiesā par parāda piedziņu.
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: 1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmumu ar 3.punktu, kurā juridiskajai nodaļai tiek uzdots sniegt prasības pieteikumu tiesā par parāda piedziņu.

 21. Par autostāvvietas nomas līguma laušanu (lēmums Nr.141)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 2
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 22. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam (lēmums Nr.142)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:D.Urbanovičs - Kādēļ 1.punktā minētās telpas iznomātas D.S.? Atlikt 1.punktu.

  Deputāti piekrīt.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj: 1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Atlikt lēmuma 1.punktu.

 23. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (lēmums Nr.143)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 24. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.144)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 25. Par dzīvojamo māju iekļaušanu dzīvojamo māju privatizācijas grafikā un to sagatavošanu privatizācijai (lēmums Nr.145)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 26. Par neapdzīvojamo telpu Jomas ielā 52 nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (lēmums Nr.146)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 27. Par neapdzīvojamo telpu Mellužu pr.21 nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (lēmums Nr.147)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 28. Par privatizācijas grafikā iekļautā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Alkšņu ielā 31 pārdošanu (lēmums Nr.148)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 29. Par dzīvokļu jautājumiem (lēmums Nr.149)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 30. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.150)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 31. Par valstij nododamo nekustamo īpašumu Jūrmalā, Rīgas ielā 4a (lēmums Nr.151)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 32. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.152)

  Ziņo:L.Grobiņa
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

Pārtraukums no plkst.1335 līdz plkst.1410

 1. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.154)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 2. Par pilsētā esošo nelietojamo ēku sakārtošanu (lēmums Nr.155)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Alberta Kronenberga 6 (lēmums Nr.156)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Bulduri 1001 (lēmums Nr.153)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:I.Ančāns, L.Alksnis, A.Vētra, J.Griķis.

  V.Zvejniece paskaidro, ka deputātiem iesniegts deputāta A.Vētras labotais lēmuma projekts "Par ielu tīkla izveidošanu zemesgabalā Jūrmalā, Bulduri 1001", kas būtiski neatšķiras no iesniegtā lēmuma projekta.

  Jautā:I .Ančāns - Jautājums V.Zvejniecei - Cik Parekss-Banka samaksājusi V.Zvejniecei un kuriem no deputātiem par pareizo balsojumu domes sēdē
  Atbild:V.Zvejniece - Iespējams, ka SIA "Adlera" apmaksājusi topogrāfiskā uzmērījuma veikšanu. Par zemesgabala sadalīšanu nav jāmaksā. Par deputātiem nevar komentēt.
  Jautā:I.Ančāns - Kādēļ viss tiek darīts tādā steigā?
  Atbild:V.Zvejniece -Saņemts īpašnieka iesniegums.
  Izsakās:L.Alksnis -Ar šo lēmuma projektu tiks pārkāpts teritorijas attīstības plānošanas likums. Zemesgabala sadalīšanā nav konsekvences. Vajadzētu ievērot procedūru, kādā šiem projektiem jātop. Apspriešanā vajadzētu ļaut piedalīties iedzīvotājiem.

  A.Vētra - Šodien šis jautājums jāizlemj. Domei jādod detālplāna autoriem skaidrs politisks lēmums. Balsot par precizēto lēmuma projektu.

  I.Ančāns - Vēlās vārdisko balsojumu.

  J.Griķis - Aicina nepārsteigties, pārstrādāt lēmuma projektu.

  Atklātās vārdiskās balsošanas rezultāti par A.Vētras laboto lēmuma projektu: I.Dreija - "par", L.Aleksejevs - "par", J.Hlevickis - "par", D.Urbanovičs - "par", D.Ķezbere - "par", A.Landsberga - "par", R.Simsone - "par", A.Vētra - "par", L.Alksnis - "pret", J.Griķis - "pret", I.Ančāns - "pret", V.Barinovs - "atturās", A.Tampe - "atturās".

  Balso:"par" - 8, "pret" - 3, "atturās" - 2
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu "Par ielu tīkla izveidošanu zemesgabalā Jūrmalā, Bulduri 1001".

 5. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kanālu ielā 10 (lēmums Nr.157)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 6. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Strēlnieku pr.34 (lēmums Nr.158)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 7. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Tīklu ielā 15 (lēmums Nr.159)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - 2
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 8. Par zemesgabalu robežu izmaiņām Jūrmalā, Kauguru 1 un Skautu 2 (lēmums Nr.160)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 9. Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Vaivari 1309 un Vaivari 1310 (lēmums Nr.161)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 10. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Abavas ielā 1 (lēmums Nr.162), Dārzu ielā 11 (lēmums Nr.163), Kāpu ielā 77 (lēmums Nr.164), Partizānu ielā 28 (lēmums Nr.165), Pļaviņu ielā 48 (lēmums Nr.166), Tīklu ielā 5 (lēmums Nr.167)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 11. Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā (lēmums Nr.168)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 12. Par zemesgabalu ieskaitīšanu kompensācijas fondā (lēmums Nr.168)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 13. Par detālā plānojuma uzsākšanu Rubeņu ielā 70 (lēmums Nr.170)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 2
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 14. Par detālā plānojuma uzsākšanu zemesgabalam Bražciems 0702 (lēmums Nr.169)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās: L.Alksnis - Šajā teritorijā vajadzētu atļaut sabiedriskas ēkas celtniecību un nopietnu investīciju ieguldījumu.

  A.Vētra - Atbalstīt detālplāna uzsākšanu, lai varētu ievērot L.Alkšņa ierosinājumu.

  D.Urbanovičs - Nepieciešams detālplāns, lai varētu pateikt kā attīstīsies tālāk.

  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 15. Par brīvdabas pasākuma "Muzikālais randevu" rīkošanu (lēmums Nr.106)

  Ziņo:J.Hlevickis, A.Landsberga.
  Izsakās: J.Hlevickis informē deputātus, ka pasākuma organizētājs SIA "Arkturuss" saņemis nepieciešamos saskaņojumus pasākuma organizēšanai.

  A.Landsberga - Skaļo mūziku varētu atļaut līdz plkst.400 rītā.

  L.Alksnis - Pasākumu varētu sākt plkst.1200 dienā un beigt plkst.2400.

  I.Ančāns - Ko jaunieši iesāks pēc plkst.400 rītā? Varbūt mūziku vajadzētu vēl atstāt līdz plkst.600, tikai pieklusinātu?

  V.Barinovs - Šī nav pati labākā vieta šādam pasākumam.

  A.Vētra - Atbalsta šādu pasākumu.

  I.Ančāns - Jāatrod atbilstoša vieta šāda veida pasākumiem.

  SIA "Arkturuss" pārstāvis - Apņemās pieklusināt mūziku ja tas būs nepieciešams.

  A.Landsberga - No domes puses par šo pasākumu atbildīgais būs A.Kukuvass.

  I.Ančāns - Uzskata, ka atbildība par šo pasākumu jāuzņemas kādam no vadības. Tas varētu būt J.Hlevickis.

  D.Urbanovičs - Papildināt lēmuma projektu ar 3.punktu sekojošā redakcijā: "Pieņemt zināšanai SIA "Arkturuss" (M.T., I.K.) paziņojumu par to, ka tiks nodrošināta mūzikas skaļuma regulēšana pēc mērījumu veikšanas un pirmā policijas pieprasījuma".

  Balso:"par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - 3
  Nolemj: 1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmuma projektu ar 3.punktu sekojošā redakcijā: "Pieņemt zināšanai SIA "Arkturuss" (M.T., I.K.) paziņojumu par to, ka tiks nodrošināta mūzikas skaļuma regulēšana pēc mērījumu veikšanas un pirmā policijas pieprasījuma".
  3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot domes kultūras nodaļas vadītājam A.Kukuvasam.

Sēde slēgta plkst.1600

Nākošā domes sēde notiks 2001.gada 6.jūnijā

Sēdes vadītājs D.Urbanovičs
Sēdes protokolētāja U.Alksnāja