Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2001.gada 4.jūlijāNr.9

Protokols Nr.10, 16. punkts

Par izmaiņām 1999.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5
"Par izmaiņu apstiprināšanu "Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi""

Izmainīt un izteikt sekojošā redakcijā 4.sadaļas "Kāpu un pludmales aizsardzība un administratīvā atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu" punktu:

"4.1. Kāpās un pludmalē aizliegta:
4.1.1. jebkāda veida autotransporta un citu transporta līdzekļu (izņemot velosipēdus, netraucējot pludmales apmeklētājus) iebraukšana un novietošana, bez Jūrmalas pilsētas domes speciālas atļaujas".

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs