Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2001.gada 1.augustāNr.11

Protokols Nr.12, 29. punkts

PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU VARKAĻU KANĀLĀ 2001.-2003.gadā

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta
1998.g.15.septembra noteikumiem Nr.349
“Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas kārtība
Latvijas Republikas ūdeņos”

 1. Vispārīgie jautājumi

  1.1. Varkaļu kanāls atrodas Jūrmalas pilsētas un Rīgas rajona Salas pagasta teritorijā. Tas savieno Babītes ezeru ar Lielupi. Kanāls ir publiska ūdenstilpe, kurā zvejas tiesības pieder valstij. Kanālā ir īpaši intensīvs zivju migrācijas ceļš un tādēļ tajā jāievieš īpašs zivju krājumu apsaimniekošanas režīms - licencētā makšķerēšana, lai radītu labvēlīgus apstākļus zivju krājumu aizsardzībai un racionālai izmantošanai, regulētu makšķernieku slodzi un ietekmi uz vidi.

  1.2. Licencētā makšķerēšana Varkaļu kanālā tiek ieviesta atbilstoši Latvijas Republikas Ministru Kabineta 1998.g.15.septembra noteikumiem Nr.349 “Licencētās amatierzvejas - makšķerēšanas kārtība Latvijas Republikas ūdeņos”, pamatojoties uz Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūta noteiktajiem zivju ieguves limitiem un makšķernieku slodzes ierobežojumiem.

  1.3. Par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā atbild Jūrmalas pilsētas dome (Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, LV-2015,Vides aizsardzības nodaļa, tel.7093869) un Salas pagasta padome (Salas pag. “Kļavās”, LV-2105, tel.2919711), saskaņā ar šo saistošo noteikumu 8. un 9. punktā paredzēto pienākumu sadalījumu.

 2. Licencētās makšķerēšanas noteikumi.

  2.1. Makšķerēšanas vieta

  Licencētās makšķerēšanas vieta ir Babītes ezera Varkaļu galvenais kanāls un Varkaļu apvedkanāli, kuri veido ūdenstilpi - Varkaļu kanāls, kas savieno Babītes ezeru ar Lielupi.

  Ūdenstilpes robežas parādītas shēmā (skat. pielikumu Nr.1); saskaņā ar šādu shēmā norādīto punktu savienojošo līniju aprakstu:

  2.1.1 no punkta 1 līdz punktam 2 - no Varkaļu apvedkanāla iztekas pie viensētas “Selgas” gar krasta līniju līdz galvenajam Varkaļu kanālam;
  2.1.2 no punkta 2 līdz punktam 3 - gar Varkaļu galvenā kanāla krasta līniju līdz kanāla ietekai Lielupē;
  2.1.3 no punkta 3 līdz punktam 4 - 50 m gar Lielupes krata līniju virzienā pret straumi;
  2.1.4 no punkta 4 līdz punktam 5 - 100 m perpendikulāri Lielupes labā krasta līnijai
  2.1.5 no punkta 5 līdz punktam 6 - paralēli Lielupes krasta līnijai 100m attālumā no Lielupes labā krasta līnijas virzienā pa straumi;
  2.1.6 no punkta 6 līdz punktam 7 - 100 m perpendikulāri Lielupes labā krasta līnijai līdz krustojumam ar to;
  2.1.7 no punkta 7 līdz punktam 8 - 50m gar Lielupes krasta līniju virzienā pret straumi;
  2.1.8 no punkta 8 līdz punktam 9 - gar Varkaļu galvenā kanāla kratsa līniju līdz Babītes ezeram;
  2.1.9 no punkta 9 līdz punktam 10 - gar Varkaļu apvedkanāla krasta līniju līdz sūkņu stacijai.

  2.2. Makšķerēšanas sezonas un laiki

  2.2.1 Licencētās makšķerēšanas gads tiek sadalīts 2 sezonās:
  • pavasara sezona: no 15.marta līdz 31.maijam,
  • vasaras - rudens-ziemas sezona: no 01.jūnija līdz 14.martam
  2.2.2 Makšķerēšana ir atļauta tikai gaišajā diennakts laikā.

  2.3. Makšķerēšanas rīki un veidi
  2.3.1 Makšķerējot pavasara sezonā (no 15.marta līdz 31.maijam), atļauts vienlaicīgi izmantot ne vairāk kā divas jebkura tipa ziemas vai vasaras makšķeres (ar vai bez spoles) ar ne vairāk kā diviem jebkura veida āķiem katrai makšķerei.

  2.3.2 Makšķerējot vasaras -rudens -ziemas sezonā (no 1.jūnija līdz 14.martam), atļauts vienlaicīgi izmantot ne vairāk kā divus šādus makšķerēšanas rīkus:

  • jebkura tipa ziemas vai vasaras makšķeres (ar vai bez spoles) ar ne vairāk kā diviem jebkura veida āķiem katrai makšķerei;
  • spiningu, ne vairāk kā ar trim āķiem, lietojot dabīgās vai mākslīgās ēsmas.

  2.4. Citi makšķerēšanas ierobežojumi
  Atļautais lomu lielums, minimāli pieļaujamie zivju izmēri un citi ierobežojumi licencētai makšķerēšanai Varkaļu kanālā tiek noteikti atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.g.25. jūnija noteikumiem Nr 223 “Makšķerēšanas noteikumi” ar sekojošām izmaiņām:

  2.4.1 Atļauts makšķerēt tikai no krasta, izmantojot 10m tauvas joslu, bet, ja ledus apstākļi atļauj, arī no ledus;
  2.4.2 Varkaļu kanālā aizliegts:
  • makšķerēt no laivām;
  • pavasara sezonā (no 15.marta līdz 31.maijam) spiningot un izmantot zivju ēsmai dzīvās zivtiņas;
  • makšķerēt no Varkaļu kanāla tilta, zem tilta un no slūžu konstrukcijām.

  2.5. Makšķerēšanas tiesības
  2.5.1 bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas , kas ir vecākas par 65 gadiem, kā arī visu grupu invalīdi un politiski represētās personas ir tiesīgas makšķerēt, bez makšķerēšanas kartes, ar bezmaksas licenci un uzrādot attiecīgu personas apliecinošu dokumentu;
  2.5.2 personas no 16 gadiem līdz 65 gadiem Varkaļu kanālā var makšķerēt tikai iegādājoties licenci, kas nepieciešama papildus makšķerēšanas kartei.

 3. Licenču veidi, skaits un cenas

  3.1.Makšķerēšanas licenču veidi
  Lai iegūtu makšķerēšanas iespējas Varkaļu kanālā, tiek realizēti sekojoši licenču veidi (licenču paraugus skat. pielikumā Nr.2):

  3.1.1 dienas licence - makšķerēšanai vienu kalendāra dienu
  3.1.2 mēneša licence - makšķerēšanai vienu mēnesi, skaitot no izsniegšanas dienas
  3.1.3 trīs mēnešu licence - makšķerēšanai trīs mēnešus, skaitot no izsniegšanas dienas, vasaras - rudens -ziemas sezonā;
  3.1.4 bezmaksas licence - personām, kas minētas šī nolikuma 2.5.1. punktā, vasaras-rudens-ziemas sezonā.

  3.2. Makšķerēšanas licenču skaits un cenas
  Licences nosaukumsKopējais skaits
  (gab.)
  Maksa par vienu licenci
  (Ls)
  Dienas8000.50
  Pavasara dienas5001
  Mēneša1005
  Pavasara mēneša10010
  Trīs mēnešu10010
  Bezmaksas200-
  Licenču cenā iekļauts PVN(18%).

 4. Licenču cenu atlaides

  4.1. Bezmaksas licences ir tiesīgi saņemt makšķernieki, kas vecāki par 65 gadiem, visu grupu invalīdi un represētās personas tikai vasaras - rudens - ziemas sezonā.

  4.2. Varkaļu kanālā bez licences un makšķerēšanas kartes drīkst makšķerēt bērni un pusaudži līdz 16 gadiem, uzrādot skolēna apliecību.

  4.3. Makšķerniekiem vecumā no 16 līdz 65 gadiem (izņemot invalīdus un politiski represētās personas) makšķerējot Varkaļu kanālā bez licences jābūt arī makšķerēšanas kartei.

 5. Makšķerēšanas slodzes sadalījums

  5.1. Lai izlīdzinātu makšķernieku slodzi uz zivju krājumiem un kanāla krastiem, kā arī lai nodrošinātu dienas licenču vienreizēju izmantošanu, licencētās makšķerēšanas organizētājs, izsniedzot dienas licenci, tajā ieraksta tikai vienu derīguma termiņu, ko izvēlas makšķernieks;

  5.2. Uz vienu datumu kopā nevar tikt izsniegtas vairāk par 100 (viens simts) dienas licencēm.

  5.3. Licencē norādītajā datumā neizmantotās licences zaudē derīgumu un netiek kompensētas.

  5.4. Ievērojot bezmaksas licenču ierobežoto skaitu, tās tiek izsniegtas pieprasījumu iesniegšanas kārtībā un pēc to noteiktā limita (200.gab.) izsniegšnas turpmākā pieprasījumu pieņemšana bezmaksas licencēm tiek pārtraukta.

 6. Licences saturs un noformējums.

  6.1. Licencē tiek uzrādīts: (pielikums Nr.2).

  6.2. Visa veida licencēm jābūt reģistrētām Lielrīgas Reģionālajā Vides pārvaldē.

  6.3. Licencei jābūt noformētai atbilstoši Valsts ieņēmumu dienesta prasībām.

  6.4. Licences pasaknī makšķernieks parakstās par iepazīstināšanu ar licencētās makšķerēšanas nolikumu.

 7. 7. Makšķernieku lomu uzskaite.

  7.1. Visiem makšķerniekiem jāreģistrē lomi licences otrā pusē, pēc tur uzrādītās formas;

  7.2. Lomu uzskaite un aizpildīto licenču nodošana Jūrmalas pilsētas domē vai Salas pagasta padomē, vai realizācijas vietā dod priekšrocības licences saņemšanai nākamajā gadā;

  7.3. Ar lomu uzskaiti aizpildītās atgrieztās licences Jūrmalas pilsētas dome nodod Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūta zivju krājumu stāvokļa novērtēšanai.

 8. Licenču realizācija.

  8.1.Makšķerēšanas licences var iegādāties:

  8.2. Informāciju par licenču iegādi, to cenām un licencētas makšķerēšanas noteikumiem Jūrmalas pilsētas dome publicē pilsētas presē un laikrakstā “Latvijas vēstnesis”

 9. No licencēm iegūto līdzekļu izlietojums

  9.1. No licenču realizacijā iegūtās summas 40%, katru gada ceturksni pārskaita Valsts Zivsaimniecības Pārvaldes speciālā budžeta Zivju Fonda kontā, bet 60 % Jūrmalas pilsētas vides aizsardzības speciālājā budžetā - licencētās makšķerēšanas organizēšanai, vides un zivju aizsardzībai,un Varkaļu kanāla krastu sakopšanai.

  9.2. Jūrmalas pilsētas dome ir atbildīga par iegūto līdzekļu uzskaiti un sadali, kā arī finansu pārskata- par realizēto licenču skaitu, ieņēmumiem un izlietojumu iesniegšanu Zemkopības ministrijas Valsts zivsaimniecības pārvaldē. Finansu pārskats saskaņā ar Ministru kabineta 1998.gada 15.septembra noteikumiem Nr.349 “Licencētās amatierzvejas-makšķerēšanas kārtība Latvijas Republikas ūdeņos“ paredztās atskaišu formas jāiesniedz līdz attiecīgajam ceturksnim sekojošā mēneša 10.datumam.

  9.3. Licencētās makšķerēšanas organizētāja pienākumi un naudas līdzekļu sadale starp Jūrmalas pilsētas domi un Salas pagasta padomi tiek veikta uz savstarpēja sadarbības līguma pamata.

 10. Vides aizsardzības prasības

  10.1. Autotransporta novietošana atļauta tikai saskaņā ar Satiksmes noteikumiem, bet uz privātām zemēm - ar zemes īpašnieku atļauju.

  10.2. Tauvas joslā automašīnām iebraukt aizliegts.

  10.3. Ugunskurus atļauts kurt speciāli iekārtotās vietās ar līdzi atnestu kurināmo materiālu.

  10.4. Aizliegts lauzt kokus un krūmus, bojāt zaļo zonu.

  10.5. Aizliegts piegružot Varkaļu kanālam piegulošo teritoriju un mežu, mest ūdenī papīrus un citus atkritumus.

 11. Makšķerēšanas kontrole

  11.1.Vispārējo licencētās makšķerēšanas kontroli un vides aizsardzības noteikumu ievērošanas pārbaudi veic:

  11.1.1.Vides Valsts inspekcijas inspektori;
  11.1.2.Lielrīgas Reģionālās Vides pārvaldes inspektori;
  11.1.3.Vides aizsardzības sabiedriskie inspektori.

  11.2. Minētie inspektori makšķerēšanas, vides aizsardzības un transporta novietošanas pārkāpumu gadījumos ir tiesīgi anulēt dienas, mēneša vai trīs mēnešu licenci, kā arī piemērot citus sodus, saskaņā ar pastāvošo likumdošanu.

  11.3. Uzraudzības darbā savas kompetences ietvaros, piedalās Jūrmalas pilsētas domes un Salas pagasta padomes attiecīgi pilnvarotas institūcijas - policija, municipālā policija un zemessardze.

 12. Saistošo noteikumu spēkā stāšanās laiks un darbības ilgums.

  12.1. Šie noteikumi stājas spēkā pēc saskaņošanas Latvijas Zivsaimniecības pētniecības institūtā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, Lielrīgas Reģionālajā Vides pārvaldē, Salas pagasta padomē, Valsts Zivsimniecības pārvaldē, kā arī pēc publicēšanas laikrakstā “Latvijas vēstnesis”.

  12.2. Atzīt par spēku zaudējušu, līdz ar saistošo noteikumu “par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā” stāšanos spēkā, Jūrmalas pilsētas domes ar 1998.gada 30.aprīlī lēmumu Nr. 469 apstiprināto “par licencēto makšķerēšanu Varkaļu kanālā” nolikumu.

Priekšsēdētāja vietnieks J.Hlevickis

Saskaņojumi:

APSTIPRINU:

Valsts zivsaimniecības
pārvaldes priekšnieks ________________ N.Riekstiņš
2001.g. “___” ________

 1. Saskaņots:
  Latvijas Zivsaimniecības pētniecības
  institūta direktora vietnieks ________________ A.Mitāns
  2001.g.” “ ___________

 2. Saskaņots:
  LU Bioloģijas institūta
  ornitoloģijas laboratorijas vadītājs _______________ J.Vīksne
  2001.g.” “____________

 3. Saskaņots:
  Vides Aizsardzības un Reģionālās Attīstības ministrijas
  vecākā referente ________________ A.Pūrina
  2001.g.” “____________

 4. Saskaņots:
  Lielrīgas Reģionālas Vides pārvaldes
  direktors _____________ R.Vējonis
  2001.g.” “____________

 5. Saskaņots:
  Jūrmalas pilsētas domes
  izpilddirektors _______________ Z.Starks
  2001.g.” “ ___________

 6. Saskaņots:
  Salas pagasta padomes
  priekšsēdētāja _______________ D.Veilande
  2001.g.” “ ___________


Pielikums Nr. 1


Pielikums Nr. 2

Jūrmalas pilsētas dome
Salas pagasta padome
LRVP
Jūrmalas pilsētas dome
Salas pagasta padome
LRVP
Dienas licence Nr.______

Izdota ___________________________
(makšķernieka vārds , uzvārds)

per.kods _________________________________________

dzīv._____________________________
(adrese)

Atļauts makšķerēt Varkaļu kanālā

200__.g.”___”________________

Licences cena Ls. 0.50

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

____________________________
(paraksts)

Dienas licence Nr._____

Izdota ________________________________________
(makšķernieka vārds , uzvārds, personas kods)

dzīv.__________________________________________
(adrese)

Atļauts makšķerēt Varkaļu kanālā tikai no krasta, vai zem ledus, gaišajā diennakts laikā

200_.g.”___”_______________________

Licences cena Ls. 0.50

Licences saņēmējs ___________________________________

Licences izsniedzējs__________________________________
___________________________________
(paraksts)

200__.g.”___”________________

Jūrmalas pilsētas dome
Salas pagasta padome
LRVP
Jūrmalas pilsētas dome
Salas pagasta padome
LRVP
Pavasara dienas licence Nr.____
marta, aprīļa, maija mēnešos

Izdota ___________________________
(makšķernieka vārds , uzvārds)

per.kods _________________________________________

dzīv._____________________________
(adrese)

Atļauts makšķerēt Varkaļu kanālā

200__.g.”___”________________

Licences cena Ls 1

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

____________________________
(paraksts)

Pavasara dienas licence Nr.___
marta, aprīļa, maija mēnešos

Izdota ________________________________________
(makšķernieka vārds , uzvārds, pers.kods)

dzīv.__________________________________________
(adrese)

Atļauts makšķerēt Varkaļu kanālā tikai no krasta gaišajā diennakts laikā

200__.g.”___”_________________

Aizliegts spiningot un izmantot ēsmai dzīvās zivtiņas

Licences cena Ls 1

Licences saņēmējs ___________________________________

Licences izsniedzējs__________________________________

____________________________________
(paraksts)

200__.g.”___”________________

Jūrmalas pilsētas dome
Salas pagasta padome
LRVP
Jūrmalas pilsētas dome
Salas pagasta padome
LRVP
Mēneša licence Nr._____

Izdota ___________________________
(makšķernieka vārds , uzvārds)

pers.kods ________________________________________

dzīv._____________________________
(adrese)

Atļauts makšķerēt Varkaļu kanālā

no 200__.g.”___”_______ līdz 200__.g.”___”______

Licences cena Ls 5

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

____________________________
(paraksts)

Mēneša licence Nr._____

Izdota ________________________________________
(makšķernieka vārds , uzvārds, pers.kods)

dzīv.__________________________________________
(adrese)

Atļauts makšķerēt Varkaļu kanālā tikai no krasta, vai zem ledus, gaišajā diennakts laikā

no 200__.g.”___”_________ līdz 200__.g.”___”__________

Licences cena Ls 5

Licences saņēmējs ___________________________________

Licences izsniedzējs__________________________________

___________________________________
(paraksts)

200_.g.”___”________________

Jūrmalas pilsētas dome
Salas pagasta padome
LRVP
Jūrmalas pilsētas dome
Salas pagasta padome
LRVP
Trīs mēnešu licence Nr.___
(izņemot aprīļa, maija mēnešus)

Izdota ___________________________
(makšķernieka vārds , uzvārds)

pers.kods ________________________________________

dzīv._____________________________
(adrese)

Atļauts makšķerēt Varkaļu kanālā

no 200__.g.”___”_______ līdz 200__.g.”___”______

Licences cena Ls 10

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

____________________________
(paraksts)

Trīs mēnešu licence Nr.___

Izdota ________________________________________
(makšķernieka vārds , uzvārdspersonas, kods )

dzīv.__________________________________________
(adrese)

Atļauts makšķerēt Varkaļu kanālā tikai no krasta, vai zem ledus, gaišajā diennakts laikā

no 200__.g.”___”__________ līdz 200__.g.”___”__________

Aizliegts spiningot un izmantot ēsmai dzīvās zivtiņas

Licences cena Ls 10

Licences saņēmējs ___________________________________

Licences izsniedzējs__________________________________

___________________________________
(paraksts)

200__.g.”___”________________

Jūrmalas pilsētas dome
Salas pagasta padome
LRVP
Jūrmalas pilsētas dome
Salas pagasta padome
LRVP
Pavasara mēneša licence Nr._____
martā, aprīlī vai maijā

Izdota __________________________
(makšķernieka vārds , uzvārds)

dzīv.____________________________
(adrese)

Atļauts makšķerēt Varkaļu kanālā

200__.g.”___”________________

Licences cena Ls 10

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

____________________________
(paraksts)

Pavasara mēneša licence Nr._____
martā, aprīlī vai maijā

Izdota ________________________________________
(makšķernieka vārds , uzvārds)

dzīv.__________________________________________
(adrese)

Atļauts makšķerēt Varkaļu kanālā

tikai no krasta, vai zem ledus, gaišajā diennakts laikā

no 200__.g.”___”__________ līdz 200__.g.”___”__________

Licences cena Ls 10

Licences saņēmējs ___________________________________

Licences izsniedzējs__________________________________

____________________________________
(paraksts)

200__.g.”___”________________

Jūrmalas pilsētas dome
Salas pagasta padome
LRVP
Jūrmalas pilsētas dome
Salas pagasta padome
LRVP
Bezmaksas licence Nr._____

Izdota __________________________
(makšķernieka vārds , uzvārds)

dzīv.____________________________
(adrese)

Pamatojoties uz ______________________________________________
(dokumenta nosaukums, Nr.)

Atļauts makšķerēt Varkaļu kanālā

Ar licencētās makšķerēšanas noteikumiem iepazinos

____________________________
(paraksts)

Bezmaksas licence Nr._____

Izdota ___________________________________________
(makšķernieka vārds , uzvārds, pers.kods)

dzīv._____________________________________________
(adrese)

Pamatojoties uz _______________________________________________________
(dokumenta nosaukums, Nr.)

Atļauts makšķerēt Varkaļu kanālā tikai no krasta, vai zem ledus, gaišajā diennakts laikā

Licences saņēmējs ___________________________________

Licences izsniedzējs__________________________________

___________________________________
(paraksts)

200_.g.”___”________________


Pielikums Nr. 3

Makšķernieka loma uzskaite
DatumsMakšķerēšanas ilgums
st.

Zivju suga

Skaits
gab.
Svars
kg.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Kopā:

_____________________________
(paraksts)

Uzskaite nododama vai nosūtāma

Jūrmalas pilsētas domes
Vides aizsardzības nodaļā,
Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, LV2015