Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2001.gada 1.augustāNr.13

Protokols Nr.12, 32. punkts

Par detālā plānojuma apstiprināšanu Jūrmalā, Dāvja ielā 88

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas Ministru kabineta
05.12.2000. noteikumiem Nr.423
"Noteikumi par teritorijas plānojumiem"
un Jūrmalas pilsētas domes 25.04.2001. lēmumu Nr.51
"Par detālplāna uzsākšanu Jūrmalā, Dāvja ielā 88"

Apstiprināt detālo plānojumu Jūrmalā, Dāvja ielā 88.

Priekšsēdētāja vietnieks J.Hlevickis