Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2020.gada 17.decembra 40.saistošajiem noteikumiem

2001.gada 19.decembrīNr.20

Protokols Nr.22, 12. punkts

Par pašvaldību nodevu par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu
izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā

Izdoti saskaņā ar likuma „Par pašvaldībām” 14.panta pirmās daļas 3.punktu,
21.panta pirmās daļas 15.punktu, un likuma „Par nodokļiem un nodevām”
12.panta pirmās daļas 7.punktu, Ministru kabineta 2005.gada 28.jūnija
noteikumu Nr.480 „Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var
uzlikt pašvaldību nodevas” 16.1 punktu
Grozīts ar domes 2017.gada 23.marta 18.saistošajiem noteikumiem

1.nodaļa. Ar pašvaldības nodevu apliekamais objekts.

Pašvaldības nodevas par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu Jūrmalas pilsētā objekts ir:

1.1. reklāmu izvietošana un eksponēšana publiskās vietās Jūrmalas pilsētā, kas veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētas pašvaldībā; Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 57.saistošajiem noteikumiem

1.2. izkārtnes izvietošana un eksponēšana publiskās vietās Jūrmalas pilsētā, ja kā izkārtnes sastāvdaļa tiek izvietota informācija par pārdodamo produkciju, pakalpojuma veidu un tml., kas dominē pār galveno informāciju, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētas pašvaldībā. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 76.saistošajiem noteikumiem

2.nodaļa. Pašvaldību nodevas likme.

2.1. Pašvaldības nodevas par reklāmu likmes aprēķināšanas kārtību nosaka Jūrmalas pilsētas dome. Tarifs ir 1,42 euro par reklāmas vienu kvadrātmetru mēnesī. Ja reklāmas vai reklāmas nesēja virsmas izmērs ir mazāks par vienu kvadrātmetru, aprēķinos tiek lietots minimālais skaitlis 1.

Ziņas par reklāmas vai reklāmas nesēja izmēriem kā arī par izvietojamās reklāmas eksponēšanas ilgumu, pašvaldības nodevas aprēķināšanai iesniedz reklāmas izvietotājs, kurš ir atbildīgs par sniegto ziņu pareizību. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 57.saistošajiem noteikumiem

2.2. Pašvaldības nodevu nosaka pēc formulas: Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 57.saistošajiem noteikumiem

reklāmas (izkārtnes) objekta izmērs (m²) X tarifa likme (euro) X zonas koeficients X efektivitātes koeficients X tematikas koeficients X laiks (mēnešos)

2.2.1. Tarifa likme ir 1,42euro/m2 mēnesī. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 57.saistošajiem noteikumiem
2.2.2. Zonu koeficienti:
pilsētas centrālajā daļā – (Jomas iela no Ērgļu ielas līdz Turaidas ielas, ietverot piegulošās redzamās teritorijas) 3,0
Turaidas iela (no Lienes ielas līdz pludmalei) 3,0
pie galvenajām ielām un dzīvojamo rajonu centros (Rīgas iela, Lienes iela, Z.Meierovica pr., Dubultu pr., Strēlnieku pr., Mellužu pr., Dzintaru pr., Asaru pr., Talsu šoseja, Kolkas iela, Jūras iela, Bulduru pr., Meža pr., O.Kalpaka pr., Vienības pr., 5.līnija, 6.līnija, 7.līnija, Tirgoņu iela, Baznīcas iela, Slokas iela (no dzelzceļa līdz jūrai), Stacijas iela, Ventspils šoseja, Raiņa iela, Skolas iela, Nometņu iela, Tallinas iela) 2,0
pludmalē 1,5
pie dzelzceļa stacijas 1,5
pārējā teritorijā 1,0

2.2.3. Efektivitātes koeficienti:

gaismas reklāma 0,5
apgaismota reklāma 1
pārējās reklāmas 2
Grozīts ar domes 2017.gada 23.marta 18.saistošajiem noteikumiem

2.2.4. Tematikas koeficients:

priekšvēlēšanu aģitācijas materiāli 0.5
kultūras, dabas un veselības aizsardzības, sporta, bērnu, jaunatnes pasākumi u.tml. tematika (ar komerciālu raksturu) 0,5
Latvijas Republikā ražotās produkcijas reklāma un to firmu reklāma, kas produktu ražo 0,5
reklāma, kas izvietota kā standarta ceļa norāde0,5
tūrismu veicinoša reklāma 0,5
importa alus un atspirdzinošu dzērienu reklāma 2,0
pārējās reklāmas 1,0
Grozīts ar domes 2017.gada 23.marta 18.saistošajiem noteikumiem

2.3. Sludinājumu un citu informatīvo materiālu eksponēšanas maksa ir 0,28 euro par vienu eksemplāru diennaktī. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 57.saistošajiem noteikumiem

2.4. Sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanai uz pārvietojamiem stendiem atsevišķu publisku sarīkojumu gadījumos eksponēšanas maksu nosaka saskaņā ar šo Noteikumu 2.2. punktu.

3. Pašvaldības nodevas maksātāji

3.1. Attiecīgās pašvaldības nodevas maksātāji ir fiziskas vai juridiskas personas, kuras uz pašvaldības īpašuma objektiem, kuri vērsti pret publiskām vietām Jūrmalas pilsētā, kā arī citās tam atvēlētās publiskās vietās vai tieši uz publisku vietu vērsti, izvieto reklāmu, izkārtnes, kurās nedominē galvenā informācija, sludinājumus un citus informatīvus materiālus.

3.2. Ar pašvaldības nodevu nav apliekama juridisko personu izvietotā vizuālā informācija, kas informē par to veikto uzņēmējdarbību, ja minētā informācija izvietota tieši uz attiecīgās juridiskās personas uzņēmējdarbības veikšanas vietas.

4. Maksāšanas laikposms un samaksas termiņš.

Šajos Noteikumos paredzētās nodevas maksājamas pirms attiecīgās, reklāmas, izkārtnes, sludinājumu un citu informatīvo materiālu eksponēšanas uzsākšanas.

5. No pašvaldību nodevas atbrīvojami.

5.1. No pašvaldības nodevas tiek atbrīvoti:

5.1.1. nekomerciāla rakstura reklāma:

5.1.2. Jūrmalas pilsētas domes rīkoto pasākumu reklāma un informācija par tiem, tajā skaitā dažādu akciju un svētku noformējums;

5.1.3. Jūrmalas pilsētas domes rīkoto pasākumu sponsoru reklāma no pašvaldības nodevas tiek atbrīvota pasākuma vietā un laikā;

5.1.4. Jūrmalas pilsētas dome var samazināt vai atbrīvot no pašvaldības nodevas, ja reklāmu izvietojot, tiek nodrošināta mazo arhitektūras formu izgatavošana, izvietošana, apkope, uzturēšana un citas darbības pilsētas infrastruktūras uzlabošanai, izdodot attiecīgus saistošos noteikumus.

6. Pašvaldību nodevas iekasēšanas kārtība un tās kontroles mehānisms.

6.1. Pašvaldības nodeva par reklāmu izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Jūrmalas pilsētā ieskaitāma Jūrmalas pilsētas pašvaldības pamatbudžeta norēķinu kontā, kas norādīts Jūrmalas pilsētas domes tīmekļa vietnē. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 76.saistošajiem noteikumiem

6.2. Šajos Noteikumos paredzēto pašvaldības nodevu maksājumus kontrolē un reģistrē galvenais mākslinieks, iereģistrējot attiecīgos maksājumus nodevu reģistrācijas žurnālā.

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs