Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2006.gada 18.maija 4 .nolikumu

2002.gada 27.februārīNr.7

Protokols Nr.5, 39.punkts

JŪRMALAS MŪZIKAS VIDUSSKOLAS NOLIKUMS

 1. Vispārīgie noteikumi

  1. Mūzikas vidusskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Jūrmalas pilsētas domes dibināta profesionālās ievirzes izglītības iestāde profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu īstenošanai.

  2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Skolas nolikums.

  3. Skola ir juridiska persona, tai ir sava simbolika, konti bankā un Valsts kasē. Skola ir tiesīga lietot zīmogu ar valsts mazā ģerboņa attēlu atbilstoši likumam “Par Latvijas valsts ģerboni”.

  4. Izglītības iestādes nosaukums: Jūrmalas pilsētas domes Jūrmalas mūzikas vidusskola.

  5. Izglītības iestādes juridiskā adrese:

 2. Skolas darbības mērķi, pamatvirzieni un pamatuzdevumi

  1. Skolas darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.

  2. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojoša darbība.

  3. Skolas uzdevumi:

   8.1. nodrošināt iespēju iegūt profesionālās ievirzes izglītības zināšanas un prasmes mūzikā pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē;

   8.2. sagatavot izglītojamos (turpmāk tekstā – audzēkņus) mūzikas profesionālās vidējās izglītības un augstākās izglītības programmu apguvei;

   8.3. veicināt profesionālās ievirzes izglītības kvalitātes nodrošināšanas sistēmas izveidi;

   8.4. racionāli izmantot izglītībai iedalītos finansu līdzekļus.

 3. Īstenojamās izglītības programmas

  1. Skola īsteno licencētas profesionālās ievirzes izglītības programmas, kā arī interešu izglītības programmas tās saskaņojot ar dibinātāju.

   9.1. Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas pamatizglītības pakāpē:

   1) Instrumentālā mūzika - klavierspēle, kokles spēle, akordeona spēle, stīgu instrumentu spēle, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle.
   2) Vokālā mūzika - kora klase.

   9.2. Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas vidējās izglītības pakāpē:
   1) Instrumentālā mūzika - klavierspēle, kokles spēle, akordeona spēle, stīgu instrumentu spēle, pūšaminstrumentu un sitaminstrumentu spēle.
   2) Kora diriģēšana.

 4. Izglītības procesa organizācija

  1. Audzēkņu uzņemšana Skolā notiek saskaņā ar Izglītības likumu, Profesionālās izglītības likumu, Skolas izstrādātajiem un dibinātāja apstiprinātajiem noteikumiem par audzēkņu uzņemšanu.

  2. Skola drīkst noteikt iestājpārbaudījumus audzēkņu uzņemšanai.

   11.1. Audzēkņu uzņemšanai pamataizglītības pakāpē pārbauda bērna/personas atbilstību profesionālās ievirzes izglītības programmas uzsākšanai:

   11.1.1. muzikālās dotības - muzikālo dzirdi, ritma izjūtu un muzikālo atmiņu;
   11.1.2. fizioloģisko attīstību.

   11.2. Audzēkņu uzņemšanai vidējās izglītības pakāpē pārbauda personas zināšanu un prasmju atbilstību pamatizglītības pakāpes profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas noslēguma prasībām.

  3. Izglītības process Skolā ietver profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu, interešu izglītību un audzināšanas darbību.

  4. Izglītības procesu Skolā reglamentē Izglītības likums, Profesionālās izglītības likums, profesionālās ievirzes izglītības programmas un citi normatīvie akti.

  5. Profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošana ietver teorētiskās un praktiskās mācības, kā arī radošo darbību. Izglītības programmas tiek īstenotas grupu un individuālajās nodarbībās, audzēkņu patstāvīgajā darbā, ārpusstundu pasākumos - koncertos, konkursos, festivālos u.c.

  6. Mācību slodze:

   15.1. vienā profesionālās ievirzes izglītības programmā nedrīkst pārsniegt

   • pamatizglītības pakāpē 12 stundas nedēļā;
   • vidējās izglītības pakāpē 16 stundas nedēļā;

   15.2. mācību slodze dienā nedrīkst pārsniegt 4 stundas;

   15.3. Mācību nedēļu skaits mācību gadā 36 nedēļas;

   15.4. kopējais brīvdienu skaits mācību gadā 4 nedēļas;

   15.5. mācību stundas ilgums 40 minūtes.

  7. Audzēkņu sasniegumi – zināšanas, prasmes un iemaņas tiek vērtētas 10 ballu sistēmā.

  8. Skolas struktūru un mācību materiālo bāzi izveido atbilstoši licencētajām profesionālās ievirzes izglītības programmām.

 5. Pedagogu un citu darbinieku tiesības un pienākumi

  1. Direktoru pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot ar Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības centru.

  2. Direktors vada Skolas attīstības plānošanu un ir tieši atbildīgs par profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu.

  3. Par Skolas direktoru ir tiesīga strādāt persona, kurai ir augstākā profesionālā izglītība mūzikas nozarē, pedagoģiskā izglītība, kvalifikācijas celšanas kursu programmas apguve izglītības darba vadībā un vismaz 3 gadu pedagoģiskā darba stāžs. Direktoram ik pēc trim darba gadiem jāceļ sava amata un profesionālā kvalifikācija.

  4. Direktora pienākumi:

   21.1. nodrošināt Skolu ar mūzikas nozares pedagoga profesionālajai kvalifikācijai atbilstošiem darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba Skolas darbiniekus saskaņā ar likumu un citiem normatīviem aktiem;

   21.2. piedalīties Skolas darbību reglamentējošu tiesību aktu (Skolas nolikuma, iekšējās kārtības noteikumu, amata aprakstu, u.c.) izstrādāšanā un nodrošināt to izpildi;

   21.3. nodrošināt likumu un normatīvo dokumentu izpildi Skolā;

   21.4. plānot un organizēt Skolas saimniecisko un finansiālo darbību;

   21.5. pārstāvēt Skolas intereses valsts un nevalstiskajās institūcijās;

   21.6. sadarboties ar nevalstiskajām organizācijām, iestādēm, uzņēmumiem, audzēkņiem, vecākiem, Skolas padomi u.c. Skolas pašpārvaldes institūciju darbības nodrošināšanai, izglītības kvalitātes paaugstināšanai, audzēkņu karjeras iespēju izpētei un virzīšanai;

   21.7. nodrošināt Skolas pašpārvaldes institūciju izveidi un svarīgos jautājumos konsultēties ar Skolas padomi, pedagoģisko padomi, uzklausīt to viedokļus un ņemt vērā ieteikumus;

   21.8. vadīt Skolas pedagoģisko padomi un Skolas darbu kopumā;

   21.9. izpildīt citus šajā nolikumā un citos normatīvajos aktos minētos profesionālās ievirzes izglītības iestādes direktora pienākumus;

   21.10. sniegt noteiktā kārtībā pārskatus par savu darbību.

  5. Skolas direktoram ir tiesības:

   22.1. pieņemt darbā savus vietniekus, pedagogus un citus darbiniekus, noteikt viņu pienākumus un tiesības;

   22.2. deleģēt pedagogiem un Skolas darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;

   22.3. noteikt Skolas štata vienību skaitu, saskaņojot ar Jūrmalas pilsētas domi;

   22.4. savu pilnvaru ietvaros patstāvīgi lemt par Skolas intelektuālo, finansu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu;

   22.5. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Skolas nolikumā paredzētajos darbības virzienos;

   22.6. īstenot tiesību aktus izglītībā.

  6. Skolas direktora vietnieki nodrošina kvalitatīvu izglītības procesa organizāciju un norisi Skolā. To skaitu saskaņo ar izglītības iestādes dibinātāju.

  7. Pedagoga vispārīgie pienākumi izglītošanas procesā noteikti Izglītības likumā.

  8. Skolas pedagoga pienākumi:

   25.1. būt atbildīgam par audzēkņa veselību un dzīvību mācību stundās un viņa vadītajos un organizētajos pasākumos;

   25.2. veidot pozitīvu sadarbības vidi;

   25.3. ievērot audzēkņa vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas;

   25.4. stimulēt, vadīt un sniegt īpašu atbalstu audzēkņiem, kuriem ir grūtības;

   25.5. izstrādāt mācību priekšmeta programmas, būt atbildīgam par savu darbu, metodēm, paņēmieniem un rezultātiem;

   25.6. radoši un atbildīgi piedalīties izglītības programmu īstenošanā;

   25.7. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību.

  9. Pedagogam ir tiesības:

   26.1. piedalīties Skolas pašpārvaldē;

   26.2. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu;

   26.3. izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.

   26.4. saņemt pedagoģiskajam darbam nepieciešamo materiālo nodrošinājumu.

  10. Izglītības programmu noteikto prasību īstenošanas kvalitātes nodrošināšanai, pedagogi var tikt apvienoti metodiskās komisijās. Metodiskā komisija darbojas saskaņā ar nolikumu, tās darbu organizē un vada Skolas direktors vai viņa pilnvarota persona.

  11. Skolas saimnieciskos un citus darbiniekus, viņu skaitu, saskaņojot ar dibinātāju, pieņem darbā un atbrīvo no darba, kā arī nosaka to pienākumus un tiesības Skolas direktors.

  12. Skolas saimniecisko un citu darbinieku pienākumi:

   29.1. ievērot iekšējās kārtības noteikumus;

   29.2. saudzīgi izturēties pret Skolas mantu.

  13. Skolas saimnieciskajiem un citiem darbiniekiem ir tiesības:

   30.1. uz darba samaksu, kas nav mazāka par Ministru kabineta noteikto minimālo mēneša darba algu (amatalgu);

   30.2. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadēju atvaļinājumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

   30.3. uz drošiem un veselībai nekaitīgiem darba apstākļiem;

   30.4. izteikt priekšlikumus Skolas attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai u.c.

 6. Audzēkņa pienākumi un tiesības

  1. Audzēkņa pienākumi:

   31.1. mācīties, lai iegūtu profesionālās ievirzes mūzikas izglītību;

   31.2. uzņemties personīgu atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā;

   31.3. ievērot Skolas nolikumu un iekšējās kārtības noteikumus;

   31.4. cienīt Skolas tradīcijas;

   31.5. pēc spējām un interesēm pārstāvēt Skolu dažādu veidu pasākumos;

   31.6. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtām morāles un ētikas normām;

   31.7. attīstīt sapratni, cieņu, iecietību un spēju darboties esošajās un iekļauties jaunajās grupās;

   31.8. veidot savas rakstura īpašības – mērķtiecību, gribasspēku, neatlaidību mērķu sasniegšanā u.c.

  2. Audzēknim ir tiesības:

   32.1. apgūt mūzikas profesionālās ievirzes izglītības programmu;

   32.2. izglītības procesā brīvi izteikt un aizstāvēt savas domas un uzskatus;

   32.3. izglītošanas procesā izmantot bez maksas Skolas telpas, bibliotēku, mācību līdzekļus un instrumentus;

   32.4. piedalīties sabiedriskajā darbībā;

   32.5. saņemt informāciju par visiem ar izglītību saistītiem jautājumiem;

   32.6. uz personiskās mantas aizsardzību Skolā;

   32.7. saņemt motivētu savu zināšanu, prasmju un uzvedības novērtējumu;

   32.8. saņemt pedagoga palīdzību mācību satura apguvē.

 7. Skolas pašpārvalde

  1. Skolas padomei ir konsultatīvs raksturs, tās darbību reglamentē Skolas padomes nolikums.

  2. Skolas padomes sastāvā var būt:

   34.1. Skolas direktors;

   34.2. pedagogu pārstāvji;

   34.3. vecāku (aizbildņu) pārstāvji;

   34.4. citu organizāciju pārstāvji.

  3. Skolas padomes sastāvu nosaka padomes nolikums. Skolas padomes vadītāju ievēl.

  4. Skolas padomes funkcijas:

   36.1. perspektīvo Skolas darbības virzienu izstrādāšana;

   36.2. priekšlikumu izstrāde Skolas budžeta un citu finansiālo līdzekļu izlietojumam;

   36.3. ieteikumu pieņemšana par būtiskām mācību, audzināšanas, kā arī saimnieciskās un finansiālās darbības, audzēkņu un darbinieku materiālā nodrošinājuma un sadzīves problēmām.

  5. Pedagoģiskā padome risina ar Skolas mācību un audzināšanas darbu saistītus jautājumus. Tās darbību reglamentē Pedagoģiskās padomes nolikums. Pedagoģisko padomi vada Skolas direktors.Tās sastāvā ir visi Skolā strādājošie pedagogi, to sasauc ne retāk kā reizi semestrī, un sēdes protokolē.

 8. Skolas iekšējo reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

  1. Skola saskaņā ar Skolas nolikumu izstrādā:

   38.1. Skolas iekšējās kārtības noteikumus:

   38.1.1. darbiniekiem – saskaņo un pieņem Skolas darbinieku kopsapulce;
   38.1.2. audzēkņiem – pieņem pedagoģiskā padome;

   38.2. pedagoģiskās padomes nolikumu – pieņem pedagoģiskā padome;

   38.3. nodaļas un metodiskās komisijas nolikumus – pieņem pedagoģiskā padome;

   38.4. Skolas padomes nolikumu – pieņem Skolas padome;

   38.5. audzēkņu uzņemšanas noteikumus – pieņem pedagoģiskā padome;

   38.6. nolikumu par audzēkņu zināšanu un prasmju vērtēšanas kritērijiem un kārtību, audzēkņu pārcelšanu nākošajā klasē, audzēkņu atskaitīšanu – pieņem pedagoģiskā padome;

   38.7. darba strīdu komisijas nolikumu – pieņem Skolas darbinieku kopsapulce;

   38.8. nolikums par piemaksu par pedagogu darba kvalitāti - pieņem pedagoģiskā padome;

   38.9. nolikums par prēmiju piešķiršanu un izmaksu – pieņem un apstiprina Jūrmalas pilsētas dome;

   38.10. noteikumus par audzēkņu mācību maksu – pieņem pedagoģiskā padome, apstiprina Jūrmalas pilsētas dome;

   38.11. nolikumu par vecāku komiteju – pieņem vecāku sapulce;

   38.12. rīkojumus par Skolas darbību, darbiniekiem un audzēkņiem izdod Skolas direktors, iepazīstinot ar saturu rīkojuma adresātu;

   38.13. citus Skolas iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus.

   Visus Skolas iekšējo darbību reglamentējošos dokumentus apstiprina Skolas direktors.

 9. Finansēšanas avoti un kārtība

  1. Akreditētas profesionālās ievirzes izglītības iestādes ir tiesīgas pretendēt uz valsts finansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanai Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

  2. Skolas finansēšanas avoti:

   40.1. valsts budžeta mēķdotācija saskaņā ar gadskārtējo likumu par valsts budžetu;

   40.2. Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžets;

   40.3. papildu finansu līdzekļi, kurus Skola var saņemt:

   40.3.1. no fiziskām un juridiskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā;
   40.3.2. sniedzot maksas pakalpojumus Skolas nolikumā noteiktajos gadījumos, ieskaitot audzēkņu mācību maksu;
   40.3.3. ieņēmumi no saimnieciskās darbības;
   40.3.4. citi ieņēmumi.

 10. Saimnieciskā darbība

  1. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Skolas direktors ir tiesīgs slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu.

  2. Skola var sniegt ārpusstundu darba vai citus pakalpojumus, ja tas ir paredzēts Skolas nolikumā un netraucē izglītības programmu īstenošanai.

  3. Skola paralēli pamatuzdevumiem, var veikt uzņēmējdarbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.

 11. Reorganizēšanas un likvidēšanas kārtība

  1. Skolu reorganizē un likvidē Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot ar Kultūras ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju.

 12. Skolas nolikuma un tā grozījumu pieņemšanas kārtība

  1. Skola, pamatojoties uz Mūzikas un/vai mākslas skolu paraugnolikumu, izstrādā Skolas nolikumu. Skolas nolikumu, saskaņojot ar Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības centru, apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  2. Grozījumus Skolas nolikumā var izdarīt pēc Skolas padomes vai Pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus nolikumā apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

 13. Citi jautājumi

  1. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, veic tā uzskaiti, izmanto, saglabā Skola saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas metodiskajiem norādījumiem.

  2. Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem Skola kārto lietvedību un Skolas arhīvu.

  3. Atbilstoši Valsts statistikas komitejas noteikto pārskatu formām Skola noteiktā laikā sagatavo atskaites un iesniedz Jūrmalas pilsētas domei, Kultūras ministrijas Valsts kultūrizglītības centram, kā arī Valsts statistikas komitejai.

  4. Skola savā darbībā ievēro skolu higiēnas normas un noteikumus.

  5. Ugunsdrošību Skolā ievēro atbilstoši likumam “Par ugunsdrošību” un Ministru kabineta noteikumiem “Ugunsdrošības noteikumi”.

  6. Darba drošību Skolā ievēro atbilstoši likumam “Par darba aizsardzību”.

  7. Ziņas par Skolas dibināšanu un attīstību:

   1) Skola dibināta 1960.gada 1.septembrī kā mūzikas skola. Pamatojums: Jūrmalas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas 1960.gada 15.augusta lēmums Nr.345, Latvijas PSR Kultūras ministrijas 1960.gada 20.augusta pavēle Nr.385.

   2) Mūzikas skola reorganizēta par mūzikas vidusskolu 1991.gadā. Pamatojums: Kultūras ministrijas 1991.gada 1.jūlija pavēle Nr.186 “Par mācību iestāžu statūtu apstiprināšanu”.Jūrmalas pilsētas Darbaļaužu deputātu padomes Izpildu komitejas 1991.gada 1.jūlijā apstiprināti Jūrmalas mūzikas skolas statūti.

   3) Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums apstiprināts Jūrmalas pilsētas valdē 1994.gada 14.decembrī.

   4) Skola akreditēta:Latvijas Kultūras ministrijas Mākslas mācību iestādes Akreditācijas lapa Nr.25, izsniegšanas datums 1995.gada 15.februāris.

   5) Skola ir reģistrēta Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības iestāžu reģistrā Nr.2951901517, 21.05.2001.

   6) Pamatojoties uz Izglītības likuma un Profesionālās izglītības likuma 2001.gada grozījumiem, Skola ir mūzikas profesionālās ievirzes izglītības iestāde.

   54. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 13.februāra nolikumu Nr.5 "Jūrmalas mūzikas vidusskolas nolikums".

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs