Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008.gada 31. janvāra 15. nolikumu

2002.gada 18.decembrīNr.31

Protokols Nr.29, 20.punkts

Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums

Izdots saskaņā ar
Latvijas Republikas likumu "Par valsts un pašvaldību
dzīvojamo māju privatizāciju"

 1. Vispārējie noteikumi

  1.1. Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisija (tālāk tekstā "komisija") ir ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu iecelta pašvaldības institūcija Latvijas Republikas likuma "Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju" izpildei, kuras sastāvā iekļauts Valsts zemes dienesta pārstāvis.

  1.2. Komisija ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kura atrodas izpilddirektora pārraudzībā. Komisijai ir zīmogs ar komisijas nosaukumu.

  1.3. Komisija savā darbībā ievēro Satversmi, likumus, Ministru kabineta izdotos tiesību aktus, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus un šo nolikumu.

  1.4. Komisija savus uzdevumus veic patstāvīgi, kā arī sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību institūcijām un iestādēm.

 2. Komisijas pienākumi

  2.1. Organizēt Jūrmalas pilsētā esošo pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju:

  2.1.1. apzināt Jūrmalas pilsētā esošās privatizācijai pakļaujamās dzīvojamās mājas;

  2.1.2. kopā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisiju sagatavot priekšlikumus par māju apsaimniekošanai nepieciešamo zemes platību, apzināt zemes īpašumtiesības un noteikt zemes izmantošanas turpmākās iespējas (zeme ir pārdodama vai nomājama);

  2.1.3. noteikt privatizācijas objekta vērtību un pirkuma maksu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

  2.1.4. sagatavot dzīvojamo māju (to daļu), neapdzīvojamo telpu un mākslinieku darbnīcu privatizācijai nepieciešamos dokumentus;

  2.1.5. izziņot privatizāciju (rakstiski informēt īrniekus un zemes īpašniekus, kā arī publiski iepazīstināt visus potenciālos privatizācijas pretendentus ar objekta privatizācijas noteikumiem);

  2.1.6. organizēt izsoles;

  2.1.7. publicēt informāciju par objektiem, kuri pakļaujami privatizācijai;

  2.1.8. pieņemt lēmumu par pirkuma līguma slēgšanu un noslēgt pirkuma līgumu;

  2.1.9. nodot daudzdzīvokļu mājās esošos dzīvokļus, mākslinieku darbnīcas un neapdzīvojamās telpas īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai.

  2.2.Atbildēt uz iedzīvotāju vēstulēm (iesniegumiem un sūdzībām) par dzīvojamo māju privatizācijas jautājumiem.

  2.3. Aizstāvēt savu viedokli Jūrmalas pilsētas domes sēdēs.

  2.4. Apkopot informāciju par privatizācijas norisi:

  2.4.1. veikt privatizējamās dzīvojamās mājas dzīvojamā un nedzīvojamā fonda īpašumpiederības uzskaiti;

  2.4.2. apkopot informāciju un kontrolēt maksājumus par privatizējamo fondu;

  2.4.3. reizi ceturksnī sniegt Centrālajai dzīvojamo māju privatizācijas komisijai pārskatu par privatizācijas norisi.

 3. Komisijas tiesības

  3.1. Saņemt dzīvojamo māju privatizācijai nepieciešamo informāciju no pašvaldību un valsts institūcijām, kā arī uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām.

  3.2. Apmeklēt privatizācijas objektus un iepazīties ar to tehnisko stāvokli.

  3.3. Iepazīties ar noslēgtajiem īres un nomas līgumiem privatizējamās dzīvojamās mājās.

  3.4. Izmantot dzīvojamo māju privatizācijai un komisijas darbības finansēšanai 60% no līdzekļiem, kas iegūti dzīvojamo māju privatizācijas procesa laikā privatizējot valsts un pašvaldību dzīvojamās mājas, un ieskaitīti pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā kā nodalīta šī fonda sastāvdaļa.

  3.5. Piedalīties Jūrmalas pilsētas domes sēdēs un citās valsts un pašvaldību institūcijās un aizstāvēt tajās savu viedokli par dzīvojamo māju privatizācijas jautājumiem.

  3.6. Apliecināt privatizācijas pretendentu savstarpējās vienošanās par privatizācijas objektu un privatizācijas kārtību.

 4. Komisijas struktūra un darbība

  4.1. Komisija piecu locekļu sastāvā un tās priekšsēdētājs ir iecelts ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu. Komisijas priekšsēdētājs ir iecelts saskaņojot ar Centrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisiju.

  4.2. Komisijas nolikumu, štatu sarakstu un maksas pakalpojumu tarifus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  4.3. Komisijas priekšsēdētājs vada komisijas darbu un ir atbildīgs par tai noteikto uzdevumu izpildi, kā arī nosaka komisijas locekļu funkcijas un komisijas darbinieku pienākumu sadali.

  4.4. Komisija darbu veic koleģiāli. Tā ir tiesīga pieņemt lēmumus, ja komisijas sēdē piedalās ne mazāk kā puse komisijas locekļu.

  4.5. Komisija pieņem lēmumus ar komisijas locekļu balsu vairākumu, atklāti balsojot. Ja ir vienāds balsu skaits, izšķirīgā ir komisijas priekšsēdētāja (viņa prombūtnē - komisijas priekšsēdētāja vietnieka) balss.

  4.6. Komisijas sēdes tiek protokolētas. Ja rodas domstarpības par komisijas lēmuma saturu vai tā izpildes kārtību, lēmums ir spēkā tādā formulējumā, kādā tas fiksēts sēdes protokolā. Komisijas loceklim, kurš nepiekrīt komisijas lēmumam, ir tiesības rakstiski pievienot protokolam savu viedokli. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

  4.7. Komisijas priekšsēdētājs (viņa prombūtnē - komisijas priekšsēdētāja vietnieks) ir tiesīgs ar vienpersonisku lēmumu apturēt komisijas lēmuma izpildi, nekavējoties paziņojot par to komisijas locekļiem un attiecīgā lēmuma tiešajiem izpildītājiem, ja viņš var pamatot, ka attiecīgais komisijas lēmums nav likumīgs.

  4.8. Ja komisija nedēļas laikā pēc attiecīgā lēmuma apturēšanas to atkārtoti izskatījusi pēc būtības un atzinusi, ka komisijas priekšsēdētāja lēmums nav likumīgs, tā pieņem atkārtotu lēmumu.

 5. Komisijas darba pārraudzība

  5.1. Komisijas darbu pārrauga Jūrmalas pilsētas dome, kurai ir tiesības kontrolēt un uzraudzīt tās ieceltās komisijas un komisijas priekšsēdētāja darbības likumību.

  5.2. Jūrmalas pilsētas domei ir tiesības:

  5.2.1. atcelt vai grozīt nelikumīgus komisijas lēmumus vai apturēt nelikumīgu komisijas darbību;

  5.2.2. atcelt komisiju vai tās priekšsēdētāju, ja atkārtoti netiek pildīti vai tiek pārkāpti likumi vai Ministru kabineta noteikumi. Komisijas priekšsēdētāju domei ir tiesības atcelt pēc saskaņošanas ar Centrālo dzīvojamo māju privatizācijas komisiju.

  5.3. Komisijas darbības likumību kontrolē un uzrauga Centrālā dzīvojamo māju privatizācijas komisija.

 6. Komisijas finansējums

  6.1. Komisijas darbība tiek finansēta no pašvaldības budžeta, valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem un pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem.

  6.2. Līdzekļi, kas iegūti, privatizējot valsts un pašvaldību dzīvojamās mājas:

  6.2.1. 60% apmērā ieskaitāmi pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā un izmantojami dzīvojamo māju privatizācijas procesa un komisijas darbības finansēšanai, t.sk. privatizācijā iesaistīto ekspertu un speciālistu darba apmaksai, komisijas darbinieku materiālai stimulēšanai, kā arī dzīvojamo māju apsaimniekošanas organizēšanai pēc to privatizācijas.

  6.2.2. 40% apmērā Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieskaitāmi Valsts īpašuma privatizācijas fondā kā nodalīta šā fonda sastāvdaļa un izmantojami vienīgi dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai.

 7. Pārejas noteikumi

  7.1. Jūrmalas pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums stājas spēkā no 2003.gada 1.janvāra.

  7.2. No 2003.gada 1.janvāra spēku zaudē ar Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 2.novembra lēmumu Nr.1327 apstiprinātais dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums.

Priekšsēdētājs

D.Urbanovičs