Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2012. gada 7.jūnija 271. lēmumu
Grozījumi ar domes 2008. gada 24. aprīļa 343. lēmumu
Grozījumi ar domes 2002. gada 13. marta 175. lēmumu
Atvērt sākotnējo redakciju

2002.gada 30.janvārīNr.51

Par īres maksas noteikšanas metodiku Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 271.lēmumu


Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 1994.gada 8.septembra lēmuma Nr.237 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamā un vasarnīcu fonda telpu) izmantošanas kārtības Nolikumu” 3.punktu.
 2. Atcelt Jūrmalas pilsētas domes 1995.gada 28.decembra lēmumu Nr.1624 “Par garāžu telpu nomas maksu”.
 3. Apstiprināt “Vasarnīcu telpu nomas maksas noteikšanas metodika” saskaņā ar 1.pielikumu.
 4. Apstiprināt “Garāžu nomas maksas noteikšanas metodika” saskaņā ar 2.pielikumu.
 5. Izmaiņa ar Domes 2008. gada 24. aprīļa 343. lēmumu

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs

1.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 30.janvāra lēmumu Nr.51

Vasarnīcu telpu īres maksas noteikšanas metodika Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 271.lēmumu

 1. Jūrmalas pilsētai, slēdzot vasarnīcu telpu nomas līgumus ar juridiskām vai fiziskām personām, nomas maksa tiek aprēķināta, vadoties no sekojošiem kritērijiem:

  1.1. vasarnīcu kopējā platības 1 kv.m nomas maksimālā aprēķina maksa gadā (Wi)- Ls;

  1.2. vasarnīcu kopējās platības (F) - kv.m.;

 2. 1.3. vasarnīcu atrašanās vietas pilsētas teritorijā (Kv);

  1.4. vasarnīcu labiekārtotības līmeņa (Kl);

  1.5. vasarnīcu pieguļošo zaļo zonu (Kz);

  1.6. vasarnīcu izmantošanas ilgums (Ki) - mēneši.

 3. Vasarnīcu nomas maksas aprēķins (Mnomas)

  Mnomas = Wi * F * Ki * Kv * Kl * Kz (Ls)

  2.1. vasarnīcu kopējās platības 1 kv.m. nomas maksimālā aprēķina maksa (Wi.t) Ls 0.24;

  2.2. vasarnīcu izmantošanas ilgums - Ki = 12;

  2.3. kopējā platība F (kv.m.) tiek noteikta saskaņā ar ēkas inventarizācijas lietu;

  2.4. vasarnīcu atrašanās vietas koeficenta (Kv) vērtības noteiktas sekojošām atrašanās vietu zonām pilsētā:

  1. zona - Lielupe, Bulduri, Dzintari, Dubulti un Jaundubulti no Jūras līdz dzelzceļa līnijai. Majori no Jūras līdz Rīgas ielai; Kv=2

  2. zona - Priedaine, Bulduri, Dzintari un Dubulti aiz dzelzceļa līnijas. Majori aiz Rīgas ielas. Pumpuri no jūras līdz dzelzceļa līnijai. Melluži no jūras līdz Zemeņu ielai. Asari un Vaivari līdz Dāvju ielai. Kv=1.75

  3. zona - Jaundubulti un Pumpuri aiz dzelzceļa līnijas. Melluži aiz Zemeņu ielas. Kv=1.5

  4. zona - Asari un Vaivari aiz Dāvju ielas, Sloka, Kauguri, Ķemeri. Kv=1.25

  2.5. vasarnīcu labiekārtotības līmeņa koeficents (Kl) vērtības noteiktas sekojošiem labiekārtotības līmeņiem, ņemot vērā, ka ēkām nodrošināta elektropiegāde:

  1. līmenis - ēkas nodrošinātas ar ūdens apgādi, kanalizāciju, un siltumapgādi; Kl = 1,0

  2. līmenis - ēkas nodrošinātas ar aukstā ūdens apgādi un kanalizāciju; Kl =0,7

  3. līmenis - ēkas pieguļošā teritorijā ūdens rokas sūknis, sausā ateja; Kl =0,5

  2.6. vasarnīcai ir pieguļoša zaļā zona ar iespēju norobežot - Kz = 2.0;
 4. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2002. gada 13. marta 175. lēmumu
  2.7. Vasarnīcām, kas atrodas uz bijušo īpašnieku vai viņu mantinieku zemes nomas maksa samazināma par 50%.

  2.8. Vasarnīcu īres maksa nedrīkst būt mazāka kā 10 latu gadā (papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli), sākot ar 2013.gadu – 20 latu gadā (papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli), nepiemērojot atvieglojumus. Papildināts ar domes 2012.gada 7.jūnija 271.lēmumu


2.pielikums
apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes
2002.gada 30.janvāra lēmumu Nr.51

Garāžu īres maksas noteikšanas metodika Grozīts ar domes 2012.gada 7.jūnija 271.lēmumu

 1. Šī metodika nosaka kārtību, kādā aprēķināma nomas maksa par garāžu izmantošanu pašvaldību institūciju apsaimniekošanā esošajās garāžu ēkās.
 2. Šī metodika neattiecas uz garažām, kuras pašvaldība iznomā to pakļautībā un pārraudzībā esošajām budžeta institūcijām.
 3. Garāžas nomas maksas aprēķins :
 4. Gnoma = F * Kg, kur

  3.1. Garāžu nomas maksa mēnesī - Gnoma Ls;

  3.2. Garāžas kopējā platība - F m2;

  3.3. Garāžas nomas maksas likme mēnesī - Kg 1.15 Ls/m2 (konst);

 5. Atcelts ar domes 2012.gada 7.jūnija 271.lēmumu
 6. Garāžu īres maksa nedrīkst būt mazāka kā 10 latu gadā (papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli), sākot ar 2013.gadu – 20 latu gadā (papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli), nepiemērojot atvieglojumus. Papildināts ar domes 2012.gada 7.jūnija 271.lēmumu

3.pielikums
Papildināts ar domes 2012.gada 7.jūnija 271.lēmumu

Vasarnīcu un garāžu īres maksas atvieglojumi

1. Īres maksu var samazināt, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu, par 50 procentiem, ja:

1.1. personai ir piešķirts maznodrošinātās personas statuss vai persona ir politiski represētā vai personai ir trīs un vairāk bērni vai persona ir II vai III grupas invalīds;

1.2. personai nav parādu Jūrmalas pašvaldības budžetam.

2. Īres maksu var samazināt, pamatojoties uz attiecīgu iesniegumu, par 90 procentiem, ja:

2.1. personai ir piešķirts trūcīgās personas statuss vai persona ir I grupas invalīds;

2.2. personai nav parādu Jūrmalas pašvaldības budžetam.