Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2017.gada 16.februāra 70.lēmumu
Izmaiņa ar Domes 2008.gada 27. marta 256.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju
2002.gada 9.oktobrīNr.767

Par zemesgabala sadalīšanu
Jūrmalā, Kanālu ielā 51

Izskatot pēc zemesgabala īpašnieku pieprasījuma Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas pilsētas mērniecības un topogrāfijas daļas izstrādātos un iesniegtos zemesgabala Jūrmalā, Kanālu ielā 51 sadalījuma robežu plānus, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes attīstības jautājumu komitejas 2002.gada 27.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.01-51/13) un vides aizsardzības komitejas 2002.gada 10.septembra sēdes lēmumu (protkols Nr.01-56/10), saskaņā ar Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

 1. Sadalīt zemesgabalu Jūrmalā, Kanālu ielā 51 ar kopējo platību 3083m2, atdalot zemesgabalu 1541m2 platībā un noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kanālu ielā 51 platība ir 1542m2, saskaņā ar pievienoto skici.

  1.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kanālu ielā 51 lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve - 0601.

  1.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Kanālu ielā 51:

  Grozīts ar domes 2017.gada 16.februāra 70.nolikumu
 2. Atdalītajam zemesgabalam 1541m2 platībā piešķirt adresi Jūrmala, Ausekļa ielā 34a, saskaņā ar pievienoto skici.

  2.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Ausekļa ielā 34a lietošanas mērķis ir vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve - 0601.

  2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemesgabalam Jūrmalā, Ausekļa ielā 34a:

Priekšsēdētājs D.Urbanovičs