Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2002.gada 27.martāNr.7


Sēdē piedalās:
domes priekšsēdētāja vietnieksJuris Hlevickis
dome izpilddirektorsZigurds Starks

deputāti:Leonīds Alksnis, Ilmārs Ančāns, Vladimirs Barinovs (nepiedalās no plkst.1205-1250, 1440-1455), Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.1210-1250, 1440-1500), Juris Griķis, Dace Ķezbere (nepiedalās no plkst.1320 līdz sēdes beigām), Alise Landsberga (nepiedalās no plkst.1205-1212), Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1440-1445), Leopolds Ozoliņš (nepiedalās no plkst.1335 līdz sēdes beigām), Regīna Simsone, Aigars Tampe, Aivars Vētra (nepiedalās no plkst.1000-1010, 1111-1113, 1450-1455).
Nepiedalās deputāts Igors Dreija (ārzemēs).

no pilsētas prokuratūrasIngeborga Brigita Balode
kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītājaIndra Kalvāne
padomniece juridiskajos jautājumosEvija Rakiša
finansu pārvaldes vadītājaAndra Tukāne
pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājaAustra Smeltere
būvvaldes vadītājaVita Zvejniece
revīzijas nodaļas vadītājsPēteris Leiškalns
sabiedrisko attiecību un ārējo sakaru nodaļas vadītāja p.i.Veronika Ramāne

Sēdē uzaicināti:Olga Helēna Koziorova, Agita Vizma Alaine, Rita Kņūtiņa, Dzintars Krūmiņš, Gunta Jubele, Māra Kalvāne, Laima Grobiņa, Zigmārs Grūbe.
Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Sēdes darba kārtība:

 1. Informācija

 2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu

 3. Par atteikumu privatizācijas sertifikātu piešķiršanai

 4. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu

 5. Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu

 6. Par kredīta ņemšanu

 7. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam

 8. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu

 9. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieku maiņu

 10. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu

 11. Saistošie noteikumi “Personu reģistrācijas noteikumi dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanas jautājumu risināšanai paredzētās pašvaldības palīdzības saņemšanai”

 12. Par nelietojamo ēku un būvju nojaukšanu

 13. Par zemesgabala sadalīšanu Zemgales ielā 24

 14. Par 23.05.2001. lēmuma Nr.153 atcelšanu un zemesgabala sadalīšanu Bulduri 1001

 15. Par detālā plānojuma izstrādāšanu kvartālam starp E.Birznieka-Upīša ielu, 13.līniju, 17.līniju un kāpu zonu

 16. Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Skolotāju ielā 1

 17. Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Slokas 89

 18. Par detālā plānojuma grozījumu izstrādāšanu zemesgabalam Poruka pr.8

 19. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Z.Meierovica pr.30A

 20. Par būvniecības atjaunošanu Kāpu 116a

 21. Par namīpašuma denacionalizāciju Ventas ielā 6

 22. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas lēmumu apstiprināšanu

 23. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem

 24. Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21 nomas līguma noslēgšanu ar A.V.

 25. Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Veni”

 26. Par garāžas ēkas lit.15 un zemesgabala 1/16 d.d. Aizputes ielā 11 nomas līguma pagarināšanu ar V.M.

 27. Par garāžas ēkas lit.16 un zemesgabala 1/16 d.d. Aizputes ielā 11 nomas līguma pagarināšanu ar R.P.

 28. Par garāžas ēkas un zemesgabala daļasJelgavas ielā 2a nomas līguma pagarināšanu ar N.K.

 29. Par garāžas telpu Dīķu 30 nomas līguma noslēgšanu ar D.V.

 30. Par pludmales nogabalu nomas līgumu noslēgšanu ar SIA “Antajs”

 31. Par zemes nomas līguma 0,086 d.d. Saldus 22 pagarināšanu ar V.D.

 32. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Selena korporācija”

 33. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Furors”

 34. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar R.A.

 35. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.O.

 36. Par izmaiņām domes 23.05.2001. lēmumā Nr.117

 37. Par telpu Dzirnavu ielā 36/38 nomas maksas samazināšanu

 38. Par pludmales nogabala nomas līguma laušanu ar SIA “B52”

 39. Par pludmales nogabala nomas līguma laušanu ar SIA “Agro grupa”

 40. Par zemes nomas līguma laušanu ar SIA “Baltfarm”

 41. Par domes 19.12.2001. lēmuma Nr.838 atcelšanu

 42. Par domes 17.02.2000. lēmuma Nr.118 atcelšanu

 43. Par izmaiņām domes 30.01.2002.lēmumā Nr.92

 44. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Bulduru pr. 25

 45. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Edinburgas pr.25

Izmaiņas sēdes darba kārtībā:

D.Urbanovičs - Lūgums svītrot no darba kārtības jautājumu "Par pludmales nogabala nomas līguma laušanu ar SIA "B 52"", jo parāds samaksāts. Deputāti piekrīt.

Balsošanas rezultāti par sēdes darba kārtību, ievērojot D.Urbanoviča izteikto priekšlikumu: "par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav.

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

 1. Informācija

  Ziņo:D.Urbanovičs, Z.Starks - Informē par divās nedēļās paveikto un par plānotajiem darbiem.

 2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.203)

  Ziņo:A.V.Alaine
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par atteikumu privatizācijas sertifikātu piešķiršanai (lēmums Nr.204)

  Ziņo:A.V.Alaine
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par politiski represētās personas statusa piešķiršanu (lēmums Nr.205)
  Par politiski represētās personas nozaudētās apliecības atzīšanu par nederīgu (lēmums Nr.206)

  Ziņo:O.H.Koziorova
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus.

 5. Par kredīta ņemšanu (lēmums Nr.207)

  Ziņo:A.Tukāne
  Izsakās:D.Urbanovičs - Lēmuma projekta 1.1. un 1.2.apakšpunktā ierakstīt konkrētu kredīta ņemšanas un atdošanas datumus.
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 3
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegtolēmuma projektu.
  2. Lēmuma 1.1. un 1.2.apakšpunktā ierakstīt konkrētu kredīta ņemšanas un atdošanas datumus.

 6. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam (lēmums Nr.208)

  Ziņo:Z.Grūbe
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - 1, balsošanas laikā izgājis A.Vētra
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 7. Par sociālo dzīvojamo telpu īres līgumu pagarināšanu (lēmums Nr.209)

  Ziņo:L.Grobiņa
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis A.Vētra
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 8. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu sakarā ar īrnieka maiņu (lēmums Nr.210)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 9. Par dzīvojamo telpu īres līgumu noslēgšanu (lēmums Nr.211)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 10. Personu reģistrācijas noteikumi dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanas jautājumu risināšanai paredzētās pašvaldības palīdzības saņemšanai (saistošie noteikumi Nr.2)

  Ziņo:Dz.Krūmiņš
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu

Pārtraukums no plkst.1130-1205

 1. nelietojamo ēku un būvju nojaukšanu (lēmums Nr.212)

  Ziņo:V.Zvejniece - Redakcionāli labot lēmuma projekta 1.,3. un 6.punktu un izteikt tos sekojošā redakcijā:

  "1. Uzdot īpašniekiem B.L. un A.M. līdz 2002.gada 1.maijam nojaukt palīgēkas Nr.003, Nr.005 Jūrmalā, Z.Meierovica prospektā 35.

  3. Uzdot īpašniekam B.A. līdz 2002.gada 1.maijam nojaukt kafejnīcas paviljonu (būve lit.Nr.8) Jūrmalā, Bulduru prospektā 28.

  6. Uzdot īpašniekam A.R. līdz 2002.gada 1.maijam nojaukt ēkas lit.Nr.1, lit.Nr.2 Jūrmalā, Pētera ielā 29."

  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Redakcionāli labot lēmuma projekta 1.,3. un 6.punktu un izteikt tos sekojošā redakcijā:
   "1. Uzdot īpašniekiem B.L. un A.M. līdz 2002.gada 1.maijam nojaukt palīgēkas Nr.003, Nr.005 Jūrmalā, Z.Meierovica prospektā 35.
   3. Uzdot īpašniekam B.A. līdz 2002.gada 1.maijam nojaukt kafejnīcas paviljonu (būve lit.Nr.8) Jūrmalā, Bulduru prospektā 28.
   6. Uzdot īpašniekam A.R. līdz 2002.gada 1.maijam nojaukt ēkas lit.Nr.1, lit.Nr.2 Jūrmalā, Pētera ielā 29."

 2. Par zemesgabala sadalīšānu Jūrmalā, Zemgales ielā 24 (lēmums Nr.213)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis A.Bašarins
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 3. Par 23.05.2001. lēmuma Nr.153 atcelšanu un zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Bulduri 1001 (lēmums Nr.214)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:L.Alksnis - Lēmuma projekta 9.punktā vajadzētu ierakstīt, kas konkrēti zemesgabalā ietilpst. Neredz pamatojumu esošās plānojuma struktūras nojaukšanai. Par šādu lēmuma projektu nevarēs balsot, jo tajā pazūd sabiedriskās joslas.

  I.Ančāns - Lūdz ierakstīt protokolā sekojošo - Es nerunāšu ne par kādām sarkanajām līnijām un gabaliem, par problēmu kā tādu. Jāizsaka līdzjūtība, ka cilvēki nonāk tādos apstākļos, ka atrodas pirms vēža spailēm vai čūskas koduma. Un kā jau teica Zvejnieces kundze, ka tas Ministru kabineta lēmums, kas pierāda, ka šis Ministru kabinets ar šo lēmumu ar visām aizkulisēm ir faktiski, tā ir korumpētības citadele. Tā, kas valda šo valsti un iznīcina. Pakāpeniski. Metodiski. Un šis jautājums ir piemērs tam un beigās pierāda, ko nozīmē nauda un ko spēj šī nauda. Mēs nereaģējam uz daudzām citām lietām, kas īpaši svarīgi mūsu tautai un it īpaši šajās dienās, kuras mēs atzīmējam. Un es Jums parādīšu tikai vienu, kā komandē no pasaules Amerikā dzimušais cilvēks, kas nosaka un tāpat arī daudzi citi ar naudu ienāk šādā veidā. Prezidente runāja par represijām pie Brīvības pieminekļa un atzīmēja to, ka nākot atpakaļ no lēģeriem izliekās nepazīstams tas cilvēks, kuru viņš ir pavadījis. Bet mēs nonākam otrā okupācijā un iznīcībā. Patreiz mēs esam tie, kas civilizētā veidā tiek iznīcināta šī tauta un valsts, lai pakļautu ar naudu. Agrāk necivilizēti iznīcināja cilvēku, tātad rodas jautājums - kāda starpība starp civilizētu un necivilizētu iznīcību? Nav praktiski nekāda, tikai tas posms, metode un ceļš ir citāds. Un mēs esam nonākuši dilemmas priekšā, kur pasaulē valda trīs vārdi - tā ir dzīvība, patiesība un ceļš. Šis ceļš ir attīstības, šis ceļš ir dzīvības virzības ceļš. Un šie trīs vārdi ir sadragāti. Un tāpēc viens atjaunojot šo Latvijas valsts varu, šai nomenklatūrai, kas ir ciešās saitēs ar pagātni bija uzdevums pakāpeniski pārņemt ekonomisko un politisko varu un otrais monemts bija galvenais ar daudziem gadiem panākamais - psiholoģiski sadragāt tautu. Tas ir arī panākts, neviens netic un tikai notiek visa attīstība caur naudu. Mēs runājam par kaut kādas Jūrmalas attīstību. Nebūs šī Jūrmalas attīstība, tāpēc ka vav valstī ražotnes. Un šādā veidā aiz attīstības maskējoties mēs kļūsim par vergiem. Un tāpēc es uzskatu, ka tie deputāti, kuri šodien balsos par šo priekšlikumu, es uzskatu ir dziļi saistīti ar to interesēm un faktiski ir korumpēti. Es uzskatu, ka šie deputāti, kuri balsos, ir korumpēti. Jo veselais saprāts runā pilnīgi pretēji. Paldies par uzmanību.

  L.Ozoliņš - Balsojums ir svarīgs. Balsojumā "atturēsies".

  D.Urbanovičs - Aicina deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu ar L.Alkšņa ierosināto papildinājumu 9.punktā.

  I.Ančāns - Vēlās vārdisko balsojumu.

  Atklātās vārdiskās balsošanas rezultāti par iesniegto lēmuma projektu ar L.Alkšņa ierosināto papildinājumu 9.punktā: M.Mežapuķe - "par", J.Hlevickis - "par", D.Urbanovičs - "par", D.Ķezbere - "par", A.Landsberga - "par", R.Simsone - "par", A.Vētra - "par", L.Alksnis - "pret", I.Ančāns - "pret", J.Griķis - "atturās", A.Tampe - "atturās", L.Ozoliņš - "atturās".

  Balso:"par" - 7, "pret" - 2, "atturās" - 3
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmuma 9.punktu, ierakstot, kas konkrēti zemesgabalā ietilpst.

 4. Par detālā plānojuma izstrādāšanu kvartālam Jūrmalā, starp E.Birznieka-Upīša ielu, 13.līniju, 17.līniju un kāpu zonu (lēmums Nr.215)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:L.Alksnis - Varbūt būtu lietderīgi izstrādāt detālplāna projektu teritorijai starp pludmali un Bulduru prospektu. Tad varētu atrisināt jautājumu par izeju uz pludmali.

  A.Vētra - Varētu atbalstīt priekšlikumu par papildus teritoriju ar nosacījumu, ka jāprecizē izmaksu jautājums ar detālplāna iesniedzēju. Un ja vienoties nav iespējams, tad jāmeklē topogrāfijas izmaksu avoti pilsētas budžetā.

  D.Urbanovičs - Domei nav naudas.

  I.Ančāns - Balsos "pret".

  D.Urbanovičs - Atbalsta kompromisa variantu, kad uzdod izstrādāt detālplāna projektu no E.Birznieka-Upīša ielas līdz pludmalei.

  Balso:"par" - 13, "pret" - 1, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Izdarīt izmaiņas lēmuma nosaukumā, lēmumā un plānošanas uzdevumā detālā plānojuma izstrādei uzdodot izstrādāt detālā plāņojuma projektu kvartālam starp E.Birznieka-Upīša ielu, 13.līniju, 17.līniju un pludmali.

 5. Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skolotāju ielā 1 (lēmums Nr.216)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 12, "pret" - 1, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 6. Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Slokas ielā 89

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:L.Ozoliņš - Balsos "pret", jo uzskata, ka šai vietai jābūt rekultivētai, būtu jācenšās to ainaviski sapludināt ar blakus esošiem zemesgabaliem.

  D.Urbanovičs - Šis ir tas gadījums, kad varam bremzēt iecerētos plānus un attīstību, kamēr nav sakopta vide un teritorija. Liek un balsošanu sekojošu priekšlikumu - neatbalstīt detālā plānojuma izstrādāšanu, vispirms sakopt teritoriju un vidi un tikai pēc tam risināt jautājumu par detālā plānojuma uzsākšanu.

  Balsošanas rezultāti par D.Urbanoviča izteikto priekšlikumu: "par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - 2.

  Priekšlikums pieņemts.

 7. Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Poruka pr.8 (lēmums Nr.217)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

Pārtraukums no plkst.1335-1440

 1. Par zemes lietošanas mērķa maiņu Jūrmalā, Z.Meierovica pr.30A (lēmums Nr.218)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 2. Par būvniecības atjaunošanu Jūrmalā, Kāpu ielā 116a (lēmums Nr.219)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 3. Par namīpašuma denacionalizāciju Jūrmalā, Ventas ielā 6 (lēmums Nr.220)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Izsakās:D.Urbanovičs - Labot lēmuma projekta nosaukumu, papildinot adresi ar "lit.5".
  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Labot lēmuma nosaukumu, papildinot adresi ar "lit.5".

 4. Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2002.gada 22.februāra lēmuma Nr.191 apstiprināšanu (lēmums Nr.221)
  Par Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 2002.gada 22.februāra lēmuma Nr.192 apstiprināšanu (lēmums Nr.222)

  Ziņo:V.Zvejniece
  Balso:"par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis A.Vētra
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmumu projektus.

 5. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīniju ielā 5 (lēmums Nr.223)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis A.Vētra
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmumu projektu.

 6. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dzintaru pr.26 (lēmums Nr.224)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 7. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaugurciems 84 (lēmums Nr.225)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 8. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Slokas ielā 91 (lēmums Nr.226)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 9. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Zemgales ielā 6 (lēmums Nr.227)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 10. Par nekustamā īpašuma Tukuma ielā 21 nomas līguma noslēgšanu ar A.V. (lēmums Nr.228)

  Ziņo:G.Jubele - Redakcionāli labot lēmuma projekta 1.punktu.
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Redakcionāli labot lēmuma 1.punktu.

 11. Par nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Veni" (lēmums Nr.229)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 12. Par garāžas ēkas lit.15 un zemesgabala 1/16 d.d. Aizputes ielā 11 nomas līguma pagarināšanu ar V.M. (lēmums Nr.230)
  Par garāžas ēkas lit.16 un zemesgabala 1/16 d.d. Aizputes ielā 11 nomas līguma pagarināšanu ar R.P. (lēmums Nr.231)
  Par garāžas ēkas un zemesgabala daļas Jelgavas ielā 2a nomas līguma pagarināšanu ar N.K. (lēmums Nr.232)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus

 13. Par garāžas telpu Dīķu ielā 30 nomas līguma noslēgšanu ar D.V. (lēmums Nr.233)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 14. Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Antajs" (lēmums Nr.242)
  Par pludmales nogabala nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Antajs" (lēmums Nr.243)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegtos lēmuma projektus

 15. Par zemes nomas līguma 0,086 d.d. Saldus ielā 22 pagarināšanu ar V.D. (lēmums Nr.237)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 16. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Selena korporācija" (lēmums Nr.238)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 17. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar SIA "Furors " (lēmums Nr.239)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 18. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar R.A. (lēmums Nr.240)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:D.Urbanovičs - Noteikt, ka līgums tiek noslēgts par zemesgabala nomu publiskas autostāvvietas ierīkošanai.
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma 1.punktā pirms vārda "autostāvvietas" rakstīt vārdu "publiskas".

 19. Par zemes nomas līguma noslēgšanu ar I.O. (lēmums Nr.241)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 9, "pret" - nav, "atturās" - 3
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 20. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 23.maija lēmumā Nr.117 (lēmums Nr.247)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 21. Par telpu Jūrmalā, Dzirnavu ielā 36/38 nomas maksas samazināšanu

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:A.Vētra, J.Hlevickis, D.Urbanovičs.

  A.Vētra - Ja P.P. sakoptu telpas, varētu uzņēmumu atbrivot vispār no telpu nomas maksas.

  J.Hlevickis - Aicina atbalstīt P.P. lūgumu. Tādēļ jau telpu nomas līgums tika pagarināts uz 25 gadiem, lai pa šo laiku varētu sakopt telpas.

  D.Urbanovičs - Atliek iesniegto lēmuma projektu, lai apsekotu un noskaidrotu apstākļus.

 22. Par pludmales nogabala nomas līguma laušanu ar SIA "Aro Grupa" (lēmums Nr.244)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 23. Par zemes nomas līguma laušanu ar SIA "Baltfarm" (lēmums Nr.234)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 24. Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 19.decembra lēmuma Nr.838 atcelšanu (lēmums Nr.246)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 25. Par Jūrmalas pilsētas domes 2000.gada 17.februāra lēmuma Nr.118 atcelšanu (lēmums Nr.245)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 26. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2002.gada 30.janvāra lēmumā Nr.92 (lēmums Nr.248)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 27. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Jūrmalā, Bulduru pr.25 (lēmums Nr.235)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

 28. Par zemes nomas līguma pagarināšanu Jūrmalā, Edinburgas pr.25 (lēmums Nr.236)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu

Sēde slēgta plkst. 1545

Nākošā domes sēde 2002.gada 10.aprīlī.

Sēdes vadītājs D.Urbanovičs
Sēdes protokolētāja U.Alksnāja