Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2002.gada 10.aprīlīNr.8


Sēdē piedalās:
dome izpilddirektorsZigurds Starks

deputāti:Leonīds Alksnis, Ilmārs Ančāns (nepiedalās no plkst.1340-1345), Vladimirs Barinovs (nepiedalās no plkst.1430-1435), Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.1340-1350), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.1340-1440, 1505 līdz sēdes beigām) Juris Griķis, Dace Ķezbere (nepiedalās no plkst.1340-1400, 14.45-15.00), Alise Landsberga, Māris Mežapuķe (nepiedalās no plkst.1000-1005), Leopolds Ozoliņš (nepiedalās no plkst.1000-1007, 1045-1230), Regīna Simsone (mepiedalās no plkst.1340-1400, 1500-1505), Aigars Tampe, Aivars Vētra (nepiedalās no plkst.1000-1030, 1340-1420).

no pilsētas prokuratūrasIngeborga Brigita Balode
kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītājaIndra Kalvāne
padomniece juridiskajos jautājumosEvija Rakiša
finansu pārvaldes vadītājaAndra Tukāne
pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājaAustra Smeltere
revīzijas nodaļas vadītājsPēteris Leiškalns

Sēdē uzaicināti:Agita Vizma Alaine, Rita Kņūtiņa, Gunta Smalkā, Gunta Jubele, Māra Kalvāne, Maija Putniņa, Laima Grobiņa, Zigmārs Grūbe, Aina Birina, Inese Aizstrauta, Ģirts Brambergs, Tamāra Kaffka, Irēna Drupa, Regīna Markuse, Guntis Krūzmētra.
Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Sēdes darba kārtība:

 1. Informācija

 2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu

 3. Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa vērtēšanas komisiju un Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa nolikumu

 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

 5. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā

 6. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžetā

 7. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa parādu dzēšanu

 8. Par telpu un zemes nomas maksu IU “Ārija-V”

 9. Par nekustamā īpašuma nodokli

 10. Par zemes nomas maksu Jūrmalas kūrorta un tūrisma informācijas centram

 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi pamatparāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdu kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā

 12. Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Jūrmalas pilsētā

 13. Par atļauju izsniegšanu ēku un būvju nojaukšanai

 14. Par zemesgabalu sadalīšanu un robežu izmaiņām Kāpu 98 un Kapu 100a

 15. Par daudzfunkcionālā ūdensatrakciju parka centra izveidošanu Vienības pr.36

 16. Par peldsezonas noteikšanu Jūrmalas pilsētā

 17. Par atļauju izsniegšanu individuālajam darbam

 18. Par papildinājumiem domes 28.03.2001. lēmumā Nr.10 “Par sociālās palīdzības komisiju”

 19. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai

 20. Par zemesgabala Tērbatas 36 nodošanu privatizācijai uz kura atrodas DzĪKS “Tērbatas 36 “ daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

 21. Par zemesgabala Skolas 55 nodošanu privatizācijai uz kura atrodas DzĪKS “Krasts “ daudzdzīvokļu dzīvojamā māja

 22. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai

 23. Par privatizācijas grafikā iekļauto dzīvokļu pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr.001 Turaidas 37

 24. Par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.2 pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr.001 Kuģu 12

 25. Par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.1 pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr.001 Viršu 8

 26. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamiem īpašumiem

 27. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Tvaikoņu 8 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 28. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Kāpu 77 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 29. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Meža pr.25a privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu

 30. Par apbedīšanas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu

Balsošanas rezultāti par sēdes darba kārtību: "par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav.

Sēdes darba kārtība apstiprināta.

 1. Informācija

  Ziņo:D.Urbanovičs
  Izsakās:D.Urbanovičs - Informē deputātus par divās nedēļās paveikto un par plānotajiem darbiem.
  Jautā:I.Ančāns - Vai visiem deputātiem nevajadzētu aizbraukt apskatīt Ķemeru sanatoriju?
  D.Urbanovičs - Uzdod Z.Starkam noorganizēt autobusu deputātiem Ķemeru sanatorijas apmeklējumam.
  Jautā:D.Ķezbere - Kad tiks izsludināts konkurss pilnvarnieka amatam Rīgas reģiona attīstības aģentūrā?
  D.Urbanovičs - Šāds sludinājums par konkursu pilnvarnieka amatam Rīgas reģiona attīstības aģentūrā tiks sagatavots pēc iespējas ātrāk.
  Jautā:I.Ančāns - Kad domes sēdē deputāti varēs noklausīties domes vadības atskaiti?
  Atbild:D.Urbanovičs - Domes vadības atskaite tiks iekļauta kādā no maija domes sēdēm.

 2. Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu (lēmums Nr.249)

  Ziņo:A.V.Alaine
  Balso:"par" - 15, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa vērtēšanas komisiju un Jūrmalas pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora amatpersonu kandidātu konkursa nolikumu (lēmums Nr.250, nolikums Nr.10)

  Ziņo:Z.Starks
  Izsakās:
  • par iesniegto lēmuma projektu:

   A.Tampe - Komisijas sastāvā ie cilvēki, kuri tieši ir atbildīgi par nozares darbību.

   A.Vētra - Varētu atbalstīt A.Tampes priekšlikumu, ja viņš ierosinātu citus kandidātus.

   Balsošanas rezultāti par to, lai komisijas sastāvā neiekļautu V.Antonovu un E.Līci: "par" - 5, "pret" - 7, "atturās" - 2.

  • par iesniegto nolikuma projektu:

   V.Barinovs - 3.punktā vārdu "vēl vismaz vienā laikrakstā" vietā rakstīt "Jūrmalas Ziņas".

   D.Ķezbere - 15.punktā aiz vārda "domei" rakstīt "apstiprināšanai" un teikuma beigas papildināt ar vārdiem "kā arī informē par pārējiem sabiedrisko pakalpojumu regulatora kandidātiem".

  Balso:"par" - 10, "pret" - 1, "atturās" - 3
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu un iesniegto nolikuma projektu.
  2. Izdarīt sekojošus labojumus nolikumā:
   • 3.punktā vārdu "vēl vismaz vienā laikrakstā" vietā rakstīt "Jūrmalas Ziņas";
   • 15.punktā aiz vārda "domei" rakstīt "apstiprināšanai" un teikuma beigas papildināt ar vārdiem "kā arī informē par pārējiem sabiedrisko pakalpojumu regulatora kandidātiem".

 4. Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu (lēmums Nr.251)

  Ziņo:P.Leiškalns
  Izsakās:D.Urbanovičs - Svītrot pielikuma 74.punktu, jo šis jautājums komisijas sēdē tika atlikts uz nākošo komisijas sēdi.
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Svītrot pielikuma 74.punktu.

 5. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes darbinieku skaita (darba vietu) sarakstā (lēmums Nr.252)

  Ziņo:A.Tukāne
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 6. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2002.gada budžetā (noteikumi Nr.5)

  Ziņo:A.Tukāne
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto noteikumu projektu.

 7. Par iedzīvotāju ienākuma nodokļa parādu dzēšanu (lēmums Nr.253)

  Ziņo:A.Tukāne
  Izsakās:D.Urbanovičs - Lēmuma projekta konstatējošā daļā minēt, ka lēmums tiek pieņemts pamatojoties arī uz VID vēstuli.
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma konstatējošā daļā minēt, ka lēmums tiek pieņemts pamatojoties arī uz VID vēstuli.

 8. Par telpu un zemes nomas maksu IU "Ārija-V" (lēmums Nr.254)

  Ziņo:A.Tukāne
  Izsakās:L.Alksnis - Lēmuma projekta konstatējošā daļā minēt, ka lēmums tiek pieņemts pamatojoties uz IU "Ārija-V" iesniegumu.
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma konstatējošā daļā minēt, ka lēmums tiek pieņemts pamatojoties uz IU "Ārija-V" iesniegumu.

 9. Par nekustamā īpašuma nodokli (lēmums Nr.255)

  Ziņo:A.Tukāne
  Izsakās:L.Alksnis - Lēmuma projekta konstatējošā daļā minēt, ka lēmums tiek pieņemts izskatot organizāciju iesniegumus.

  A.Tukāne - Lēmuma projekta lemjošās daļas 1., 3. un 4.punktu papildināt ar vārdiem "par zemi", jo tas ir nekustamā īpašuma nodoklis par zemi.

  J.Griķis - Sagrupēt atsevišķi punktus, kuros runa ir par nekustamā īpašuma nodokli par zemi un par ēkām un būvēm.

  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma konstatējošā daļā minēt, ka lēmums tiek pieņemts izskatot organizāciju iesniegumus.
  3. Lēmuma projekta lemjošās daļas 1., 3. un 4.punktā ar vārda "nodokli" rakstīt vārdus "par zemi".
  4. Sagrupēt atsevišķi punktus, kuros runa ir par nekustamā īpašuma nodokli par zemi un par ēkām un būvēm.

 10. Par zemes nomas maksu Jūrmalas kūrorta un informācijas centram (lēmums Nr.256)

  Ziņo:A.Tukāne - Lēmuma projekta konstatējošā daļā minēt, ka lēmums tiek pieņemts izskatot centra iesniegumu.
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma konstatējošā daļā minēt, ka lēmums tiek pieņemts izskatot centra iesniegumu.

 11. Par nekustamā īpašuma nodokļa par zemi pamatparāda un kavējuma naudas piedziņu bezstrīdu kārtībā Jūrmalas pašvaldības budžetā (lēmums Nr.257)

  Ziņo:A.Tukāne - Ierosina svītrot lēmuma projekta 15.punktu, jo M.Lapiņš sācis pildīt vienošanos. Informē deputātus, ka neviena no pārējām lēmuma projektā minētajām personām nav samaksājusi 2002.gadā aprēķināto nodokli par pirmo samaksas termiņu (līdz 31.03.2002.), tādēļ ierosina visos lēmuma projekta punktos (izņemot 15.punktu) palielināt nodokļa parāda, kavējuma naudas un kopējo summu atbilstoši iesniegtajam aprēķinam.
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Svītrot lēmuma 15.punktu.
  3. Visos lēmuma punktos 15.punktos palielināt nodokļa parāda, kavējuma naudas un kopējo summu atbilstoši iesniegtajam aprēķinam.

Pārtraukums no plkst.1115-1135

 1. Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas un izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Jūrmalas pilsētā (saistošie noteikumi Nr.3)

  Ziņo:Ģ.Brambergs
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis D.Urbanovičs
  Nolemj:pieņemt iesniegto saistošo noteikumu projektu

 2. Par atļauju izsniegšanu ēku un un būvju nojaukšanai (lēmums Nr.258)

  Ziņo:A.Birina
  Jautā:L.Alksnis - Kādēļ jauc ēku Tirgoņu ielā 8? Vai ir izdota atļauja ēkas nojaukšanai?
  Atbild:D.Urbanovičs - Uzdod A.Birinai noskaidrot lietas apstākļus par ēku Tirgoņu ielā 8 un informēt L.Alksni un D.Urbanoviču.

 3. Par zemesgabalu sadalīšanu un robežu izmaiņām Jūrmalā, Kāpu ielā 98 un Kāpu ielā 100a (lēmums Nr.259)

  Ziņo:M.Kalvāne
  Balso:"par" - 14, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 4. Par daudzfunkcionālā ūdensatrakciju parka centra izveidoSanu Jūrmalā, Vienības pr.36 (lēmums Nr.260)

  Ziņo:I.Aizstrauta
  Izsakās:A.Vētra - Atbalsta iesniegto lēmuma projektu, jo uzskata, ka tas ir reāls solis, lai kādreiz uzsāktais projekts sāktu realizēties. Iesniedz D.Urbanovičam rakstiskus labojumus līguma projektam. Aicina ņemt vērā attīstības jautājumu komitejas ieteikumus.

  L.Alksnis - Aicina nesteigties ar šī lēmuma projekta pieņemšānu. Nevar būt tāds 2.punkta, kurā priekšsēdētājs iegūst tiesības vienpersoniski atbalstīt domes lēmumu vai komiteju lēmumu atcelšanu. Tāpat neizprot, kādēļ jāatzīst par spēku zaudējušām domei adresētās Sabiedrības garantijas vēstules. Uzskata, ka šīs vietas arhitektūra pagaidām nav pieņemama. Uzskata, ka tenisa korti šajā vietā vispār nav pieļaujami. Sajā zemesgabalā cenšās salikt visu, ko vien var. Nepaliek brīva telpa. Aicina ievērot attīstības jautājumu komitejā nolemto. Lēmuma projektu varētu pieņemt bez 2.punkta, papildinot lēmuma projektu ar konkrētiem darbiem konkrētos termiņos.

  V.Barinovs - Priekšsēdētājs nevar vienpersoniski atcelt domes vai komitejas lēmumu. Līguma 1.3.5.apakšpunktā minēts domes priekšsēdētājs Z.Starks. Par šādu lēmuma projektu, kāds tas ir šobrīd, nevarēs balsot.

  A.Vētra - Lēmuma projekta 2.punktā minēt, ka līguma projekts pielikumā.

  I.Ančāns - Lēmuma projekta 2.punkts nav korekts.

  D.Urbanovičs - Uzskata, ka sadarbības līgums ir laba sadarbības forma. Uzskata, ka iepriekšpieņemtais lēmums par "klaušu uzlikšanu" neveicina uzņēmējdarbību. Ierosina papildināt lēmuma projektu ar 3.punktu par 16.03.2000. lēmuma Nr.236 atcelšanu.

  Apkopojot deputātu izteiktos priekšlikumu, ierosina izdarīt sekojošus labojumus lēmuma projektā:

  • 2.punktu papildināt ar vārdiem "akceptēt līguma projektu pielikumā un pilnvarot priekšsēdētāju galīgi izstrādāt un noslēgt šo līgumu, līgumā paredzot atbildību un sankcijas par savstarpējo saistību neizpildi";

  • papildināt lēmuma projektu ar 3.punktu par domes 16.03.2000. lēmuma Nr.236 atcelšanu.
  Balso:"par" - 10, "pret" - 2, "atturās" - 2
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt lēmuma 2.punktu ar vārdiem "akceptēt līguma projektu pielikumā un pilnvarot priekšsēdētāju galīgi izstrādāt un noslēgt šo līgumu, līgumā paredzot atbildību un sankcijas par savstarpējo saistību neizpildi".
  3. Papildināt lēmuma projektu ar 3.punktu par domes 16.03.2000. lēmuma Nr.236 atcelšanu.

Pārtraukums no plkst.1230 - 1340

Domes sēdi vada domes priekšsēdētāja vietnieks J.Hlevickis.

 1. Par peldsezonas noteikšānu (lēmums Nr.261)

  Ziņo:R.Kņūtiņa
  Izsakās:V.Barinovs - Papildināt lēmuma projektu ar 4.punktu par projekta izstrādāšanu upes pusē.

  A.Tampe - Daudz cilvēku peldās arī Slokas karjerās.

  J.Griķis - Lēmuma projekta nosaukumu vajadzētu izteikt sekojoši "Par peldvietu iekārtošanu un higiēnas pasākumu nodrošināšanu". Lēmuma projektā jāiekļauj arī Lielupe un Slokas karjeras.

  A.Landsberga - Runa ir par to, ka šajās konkrētajās vietās un termiņos dome uzņēmās atbildību.

  L.Alksnis - Lēmuma projekta konstatējošā daļā svītrot vārdus "apstākļus". 2. un 3.punktā konkrēti nosaukt kas tā ir par konkrēto informāciju.

  R.Kņūtiņa paskaidro, ka 2.punktā domāta informācijas par ūdens kvalitāti un 3.punktā domāta informācija par šo lēmumu.

  Balso:"par" - 10, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma konstatējošā daļā svītrot vārdus "ņemot vērā konkrētos apstākļus".
  3. Lēmuma lemjošajā daļā:
   • 2.1.apakšpunktā aiz vārda "informācijas" rakstīt vārdus "par ūdens kvalitāti";
   • 3.1.apakšpunkta beigas papildināt ar vārdiem "par šo lēmumu".
  4. Papildināt lēmumu ar 4.punktu sekojošā redakcijā: "Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram Z.Starkam apzināt un izvērtēt peldvietu izvietošanu Lielupē un Slokas karjerā un iesniegt projektu izskatīšanai attīstības jautājumu komitejā".

 2. Par atļauju izsnigšanu individuālajam darbam (lēmums Nr.262)

  Ziņo:Z.Grūbe
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 3. Par papildinājumiem Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā "Par sociālās palīdzības komisiju" (lēmums Nr.263)

  Ziņo:I.Drupa
  Izsakās:I.Drupa paskaidro deputātiem, ka bieži vien daži komisijas locekļi neierodās uz komisijas sēdēm, tādēļ lūgums papildināt komisijas sastāvu ar vēl diviem speciālistiem. Viens speciālists būtu vēlams ar juridiskām zināšanām, bet otrs lai būtu no labklājības pārvaldes. Ierosina papildināt komisijas sastāvu ar Zandu Kalniņu-Lukaševicu un Inesi Pelsi.

  V.Barinovs - Ja kāds regulāri neierodas uz komisijas sēdēm, tad ir jautājums - vai tādam ir jābūt komisijas sastāvā?

  A.Tampe - Dome šobrīd tiek nostādīta neveiklā situācijā. Šāds jautājums vispirms būtu jāizdiskutē komitejas un komisijas sēdē. Par šādu lēmuma projektu nevarēs balsot.

  L.Alksnis - Pievienojās A.Tampes teiktajam. Būtībā komisijas sastāvu varētu papildināt ar visiem 4 kandidātiem.

  I.Ančāns - Atlikt šo lēmuma projektu līdz nākošai reiziei. Komisijas priekšsēdētāja varētu informēt tiem kas ierodās uz komisijas sēdēm.

  I.Drupa informē deputātus, ka no 11 notikušajām komisijas sēdēm Dz.Bauze piedalījusies 10 sēdēs, I.Drupa - 11, A.L.Lediņa - 9, E.Pavītola - 7, L.Petrova - 6, O.Skrīvers - 9, J.Tračums - 3.

  Daži deputāti izsaka priekšlikumu svītrot no komisijas sastāva J.Tračumu un L.Petrovu un papildināt komisijas sastāvu ar četriem jaunajiem lēmuma projektā minētajiem kandidātiem.

  I.Ančāns - Noņem savu priekšlikumu par lēmuma projekta atlikšanu.

  J.Hlevickis - Ierosina tomēr nepieņemt emocionālus lēmumus.

  Balsošanas rezultāti par visu četru kandidātu iekļaušanu komisijas sastāvā: "par" - 7, "pret" - 1, "atturās" - 2.

  J.Hlevickis - Ņemot vērā deputātu izteiktos priekšlikumus uzdod I.Drupai līdz 2002.gada 1.jūnijam sagatavot un iesniegt domē informāciju par sociālo situāciju Jūrmalā un atskaiti par komisijas sēžu apmeklējumiem.

  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Papildināt sociālās palīdzības komisiju ar četriem speciālistiem.

 4. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.264)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 5. Par zemesgabala Tērbatas ielā 36 nodošanu privatizācijai, uz kura atrodas DzĪKS "Tērbatas 36" daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (lēmums Nr.265)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 6. Par zemesgabala Skolas ielā 55 nodošanu privatizācijai, uz kura atrodas DzĪKS "Krasts" daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (lēmums Nr.266)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 7. Par dzīvokļu nodošanu īpašumā līdz dzīvojamās mājas privatizācijai (lēmums Nr.267)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 8. Par privatizācijas grafikā iekļauto dzīvokļu pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr.001 Turaidas ielā 37 (lēmums Nr.268)
  Par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.2 pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr.001 Kuģu ielā 12 (lēmums Nr.269)
  Par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma pārdošanu dzīvojamā mājā būve Nr.001 Viršu ielā 8 (lēmums Nr.270)

  Ziņo:M.Putniņa
  Balso:"par" - 11, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1, balsošanas laikā izgājis V.Barinovs
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 9. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Cīniju ielā 9 (lēmums Nr.271)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 10. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Dubultu pr.62a (lēmums Nr.272)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - nav, nebalso - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 11. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Kaugurciema 15 (lēmums Nr.273)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 12, "pret" - nav, "atturās" - 1
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 12. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Konkordijas ielā 59

  Ziņo:A.Smeltere
  Izsakās:V.Barinovs - Balsot.

  L.Alksnis - Nepieņemt šo lēmumu.

  I.Ančāns - Balsot par L.Alkšņa priekšlikumu.

  Balsošanas rezultāti par to, lai neizskatītu iesniegto lēmuma projektu: "par" - 10, "pret" - 1, "nebalso" - 2, balsošanas laikā izgājusi D.Ķezbere.

  Iesniegtais lēmuma projekts netiek izskatīts.

 13. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Lielais pr.25a (lēmums Nr.274)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājusi D.Ķezbere
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 14. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Olaines ielā 10 (lēmums Nr.275)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājusi D.Ķezbere
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 15. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Olgas ielā 61 (lēmums Nr.276)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājusi D.Ķezbere
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 16. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Semafora ielā 12 (lēmums Nr.277)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājusi D.Ķezbere
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 17. Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Tirzas ielā 36 (lēmums Nr.278)

  Ziņo:A.Smeltere
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājusi D.Ķezbere
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 18. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Tvaikoņu ielā 8 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.279)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 9, "pret" - 1, "atturās" - 3, balsošanas laikā izgājusi D.Ķezbere
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 19. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Kāpu ielā 77 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.280)

  Ziņo:G.Jubele
  Izsakās:L.Alksnis - Atturēsies balsojumā, jo uzskata, ka vispirms īpašniekam jāsakArto zemesgabals un jāpabeidz būvniecība.
  Balso:"par" - 8, "pret" - 2, "atturās" - 3, balsošanas laikā izgājusi D.Ķezbere
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 20. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Meža pr.25a privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.281)

  Ziņo:G.Jubele
  Balso:"par" - 7, "pret" - 1v, "atturās" - 2, nebalso - 3, balsošanas laikā izgājusi R.SImsone
  Nolemj:pieņemt iesniegto lēmuma projektu.

 21. Par apbedīšanas pakalpojumu tarifu apstiprināšanu (lēmums Nr.282)

  Ziņo:G.Krūzmētra
  Jautā:A.Tampe - Uz kuriem kapiem attiecās šie tarifi?
  Atbild:G.Krūzmētra - Tarifi attiecas uz Ķemeru, Slokas, daļas Dubultu un uz Beberbeķu kapiem.
  Izsakās:J.Hlevickis - Lēmuma projekta 1.punktā aiz vārdiem "Jūrmalas kapi" iekavās ierakstīt konkrēto kapu nosaukumus.
  Balso:"par" - 13, "pret" - nav, "atturās" - nav, balsošanas laikā izgājis I.Dreija
  Nolemj:
  1. Pieņemt iesniegto lēmuma projektu.
  2. Lēmuma 1.punktā aiz vārdiem "Jūrmalas kapi" iekavās ierakstīt konkrēto kapu nosaukumus.

Sēde slēgta plkst. 1510

Nākošā domes sēde 2002.gada 24.aprīlī.

Sēdes vadītājs (no sēdes sākuma līdz 15.punktam) D.Urbanovičs
Sēdes vadītājs (no 16.punkta līdz sēdes beigām) J.Hlevickis
Sēdes protokolētāja U.Alksnāja