Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2009.gada 11. jūnija 47. saistošajiem noteikumiem

2002.gada 10.aprīlīNr.3

Protokols Nr.8, 12. punkts

Par topogrāfiskās informācijas aktualizācijas
un izpildshēmu uzmērīšanas kārtību Jūrmalas pilsētā

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.,15.,43.pantu;
LR likuma “Par valsts zemes dienestu” 2., 7., 8.pantu;
Būvnormatīva LBN005-99; “Inženierizpētes noteikumi būvniecībā” 27.pantu;
VZD 06.12.2001. rīkojumu Nr.375
un būvvaldes nolikuma 2.3.7., 2.5.punkta prasībām

 1. Noteikumos lietotie termini.

 2. Vispārīgie noteikumi.

  2.1 Šie noteikumi izdoti ar mērķi, veicot inženierkomunikāciju, ēku un transporta būvju celtniecību (rekonstrukciju, restaurāciju vai renovāciju), nodrošināt vienotu - visa veida topografiskās informācijas elementu, ar mēroga 1:500 noteiktību, uzmērīšanu; kā arī šo noteikumu prasību izpildi sastādot digitālās izpildshēmas un pieņemot ekspluatācijā būves.

  2.2 Noteikumi ir obligāti visām juridiskajām un fiziskajām personām, kas Jūrmalas pilsētā veic inženierkomunikāciju, ēku un transporta būvju celtniecību vai ekspluatāciju, vai- kuru bilancē ir augstākminētās būves, vai- kuras veic ģeodēziskos uzmērīšanas darbus.

 3. Inženierkomunikāciju, ēku un transporta būvju celtniecība (rekonstrukcija, restaurācija vai renovācija) jāveic saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes akceptēto būvprojektu, kuram par pamatu ņemta licencētas organizācijas izstrādāta topogrāfija, kas saskaņota ar Valsts Zemes dienestu (VZD) un ievadīta vienotajā pilsētas digitālajā kartē.

 4. Topogrāfiskā materiāla aktualizācija celtniecības vajadzībām nav nepieciešama:

  4.1. Avārijas darbu gadījumā*.

  4.2. Uzstādot pagaidu būves vai reklāmas stabus (līdz 0,3m dziļumam)*

  4.3. Veicot lokālus darbus laukumā, kura platība nepārsniedz 4 m2 vai tīklu garums nav lielāks par 4 m*.

  4.4. Darbu veikšanai, kuriem nav vajadzīgs būvprojekts*.

  4.5. Ja esošā topografiskā materiāla aktualizācijas termiņš nav beidzies*.

  *Šajos gadījumos var izmantot esošo topogrāfisko vai kadastra kartes materiālu.

 5. Ja veicot būvdarbus vai rakšanas darbus tiek atrastas topogrāfiskajā plānā neuzrādītas vai vietai neatbilstošas komunikācijas, tad jāfiksē to novietojums dabā, attiecīgi jāuzmēra un jāparāda izpildshēmā.

 6. Ģeodēziskie mērījumi objekta punktu noteikšanai un būvdarbu kvalitātes kontrolei aptver būves un atsevišķo detaļu faktisko izmēru atbilstību akceptētajam būvprojektam un būvnormatīvos noteiktajiem kvalitātes kritērijiem. Būvdarbu kvalitātes kontroles sistēmu izstrādā katrs uzņēmums(objektu īpašnieki, ekspluatējošās organizācijas, būvdarbu veicēji u.c.) atbilstoši veicamo darbu specifikai (profilam) un apjomam.

 7. Inženierkomunikāciju, ēku un transporta būvju ekspluatējošās organizācijas (kā arī būvētāji) Jūrmalas pilsētas teritorijā uzbūvēto, rekonstruēto, restaurēto vai renovēto objektu pieņemšanu(nodošanu) ekspluatācijā veic saskaņā ar LBN301-97 prasībām un pēc objektu (ieskaitot tos, kuriem nav vajadzīga būvatļauja) apsekošanas un:

  7.1. pārbaudes atbilstībai akceptētam būvprojektam, ko papildus LBN301-97 prasībām veic rakšanas darbu veikšanas komisija,

  7.2. ģeodēziskās uzmērīšanas un ienešanas pilsētas digitālajā kartē.

 8. Objektu ģeodēzisko uzmērīšanu organizē un nodrošina persona, kas saņēmusi rakšanas atļauju (būvatļauju), pirms vaļējās tranšejas (būvbedres) aizbēršanas.

 9. No jauna izbūvēto vai konstatēto objektu ģeodēzisko uzmērīšanu veic mērniecībā licencēta persona.

 10. Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā topografiskās informācijas pieņemšanu, pārbaudi un izsniegšanu digitālā veidā, tajā skaitā arī kadastrālās uzmērīšanas (Kadastra kartes) informāciju, VZD Lielrīgas reģionālās nodaļas pārraudzības teritorijā realizē un koordinē Nodaļas Ģeodēzijas sektors.

 11. Būvvalde pieņem tikai licencētu personu topogrāfiskos vai ģeodēziskos uzmērījumus (tai skaitā izpildmērījumus, izpildshēmas), kas veikti digitālā formā (*dgn, *dwg, *dxf formatā) LKS-92 koordinātu sistēmā un Baltijas augstumu sistēmā, kas ir saskaņoti ar VZD un ienesti pilsētas digitālajā kartē(apstiprināti).

 12. Koordinētu objekta situācijas punktu uzmērīšanu var veikt divejādi:

  Saskaņā ar VZD prasību ar mērlenti var būt uzmērītas pazemes komunikācijas (izņemot akas, ventiļus, aizbīdņus, kameras utt.) , kuru izvietojumu var noteikt attiecībā pret vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem situācijas punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

 13. No jauna uzbūvēto, rekonstruēto vai renovēto būvju izpildshēmās jāuzrāda visi objekta galvenie elementi un raksturīgie punkti. Objekta punktiem jābūt piesaistītiem pie vismaz 3 viennozīmīgi identificējamiem koordinētiem situācijas punktiem, kas uzrādīti digitālajā topogrāfijā vai kadastra kartē.

 14. Pirms tranšejas (būvbedres) aizbēršanas jāpieaicina būvvaldes rakšanas komisijas pārstāvis būvdarbu pieņemšanai sekojošu objektu izbūves gadījumos:

  14.1. maģistrālo, kā arī ielu inženierkomunikāciju izbūve,

  14.2. apakšzemes būves (pārsūknēšanas staciju, attīrīšanas iekārtu u.c.), kuras atrodas vai tiks nodotas ekspluatācijā pašvaldības vai tai pakļauto organizāciju bilancē,

  14.3. transporta būves,

  14.4. rakšanas darbu atļaujā noteiktajos gadījumos.

 15. Pēc objektu uzmērīšanas personai, kas saņēmusi rakšanas atļauju(būvatļauju) 1 nedēļas laikā izpildshēmas 2 eksemplāri jānodod būvvaldē galvenajam inženierim un jāsaņem paraksts par būvdarbu veikšanu atbilstoši projektam (vai saskaņotām izmaiņām). Pēc tam izpildshēmas 1.eksemplārs jānodod būvinspekcijā un pasūtītājam.

 16. Inženierkomunikāciju, ēku un transporta būvju objektu pieņemšana ekspluatācijā, to īpašniekiem jānoformē ar aktu, kuram jāpievieno šajos noteikumos noteiktā kārtībā apstiprinātas izpildshēmas.

 17. Atbildība par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu.

  17.1. Šo noteikumu izpildes kontroli un vainīgo sodīšanu veic būvvaldes speciālisti atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam .

  17.2. Pārkāpumu gadījumā tiek sastādīts protokols saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu, kur tiek fiksēta pārkāpuma būtība, vieta un laiks. Protokols jānosūta Jūrmalas pilsētas domes administratīvai komisijai 3 dienu laikā no sastādīšanas dienas.

  17.3. Par šo noteikumu pārkāpšanu vainīgajam var uzlikt naudas sodu atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.pantam un Jūrmalas pilsētas domes nolikumam par administratīvo komisiju.

  17.4. Ja būvvalde konstatē uzbūvēto, rekonstruēto, restaurēto vai renovēto objektu neatbilstību projekta piesaistēm, izpildītājam jānodrošina atkāpju saskaņošana vai jāveic darbi, lai novērstu šo pārkāpumu, neatkarīgi no uzliktā administratīvā soda.

Priekšsēdētājs

D.Urbanovičs