Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
INSTRUKCIJA
Jūrmalā
2003.gada 17.septembrīNr.6

Protokols Nr.23, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 1.augusta instrukcijā Nr.1 ”Par kārtību, kādā Jūrmalas pilsētas dome organizē nekustamā īpašuma nodokļa un nomas maksas parādu piedziņu”

Veikt sekojošus grozījumus:

  1. Papildināt 3.2.apakšpunktu ar rindkopu šādā redakcijā: “Par nomas maksas parādu tiek gatavots DOMES LĒMUMS par nomas maksas parādu piedziņu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes nolikuma Nr.53 ”Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību” 8.punktu”.
  2. Izteikt 3.3. un 3.4.apakšpunktus šādā redakcijā:
  3. ”3.3. Minēto lēmumu var pārsūdzēt Jūrmalas pilsētas tiesā mēneša laikā no dienas, kad lēmums tapa zināms adresātam.

    3.4. Ja 30 dienu laikā no domes lēmuma saņemšanas dienas parādnieks nesamaksā pamatparādu, pamatparāda palielinājumu un nokavējuma naudu Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžetā, domes lēmums par nekustamā īpašuma nodokļa parāda piedziņu tiek nosūtīts zvērinātam tiesu izpildītājam izpildei vai iesniegta prasība tiesā par nomas maksas parāda piedziņu.".

  4. Nomainīt brīdinājuma veidlapas saskaņā ar šīs instrukcijas 1. un 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis


Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 17.septembra instrukcijas Nr.6
1.pielikums

___________________________________Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums

__________________________________________________Dzīves vieta, juridiskā adrese

BRĪDINĀJUMS

Jūrmalas pilsētas dome atgādina, ka Jūsu zemes nomas maksas parāds pašvaldības budžetam uz 200...gada ................... ir Ls ............, no tā:

Maksājuma veids

Īpašuma adrese

Līguma datums un Nr.

Pamatparāds

Nokavējuma

nauda

Kopējā

parāda

summa

Saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikuma 2128., 2141.pantiem Jums jānomaksā nomas maksa līgumā noteiktā termiņā, nevilcinot maksājumus. Par maksājumu novilcināšanu tiek aprēķināta un Jums jānomaksā nokavējuma nauda.

Lūdzam Jūs līdz 200...gada ............. pilnībā nomaksāt nomas maksas parādu, kas jāieskaita Jūrmalas pilsētas domes rēķinā, reģistrācijas Nr.900000056357...............................................................................................................

Nenomaksāšanas gadījumā tiks ierosināts lauzt līgumu un iesniegts pieteikums tiesā par parādu piedziņu.

Uz jautājumiem, kas saistīti ar minēto parādu, Jums atbildēs Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV–2015, kab...........speciālista amata nosaukums..................................,vārds,uzvārds......................, tālrunis...........................

Domes izpilddirektors

vai persona, kas viņu aizvieto

prombūtnes laikā: Vārds, uzvārds


Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 17.septembra instrukcijas Nr.6
2.pielikums

_______________________________Vārds, uzvārds, juridiskās personas nosaukums

_____________________________________________Dzīves vieta, juridiskā adrese

brīdinājums

Jūrmalas pilsētas dome atgādina, ka Jūsu parāds pašvaldības budžetam 200... gada ....................... ir Ls ......., no tā:

Maksājuma veids

Īpašuma adrese

Pamat-parāds

Pamatparāda palielinājums

Nokavējuma nauda

Kopā

nekustamā īpašuma nodoklis

Saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 9.panta 1.daļu Jūsu pienākums ir līdz 200...gada ..................... pilnībā nomaksāt parādu.

Maksājumi jāieskaita:

Jūrmalas pilsētas domes norēķinu kasē, reģistrācijasNr.90000056357,

Kontā ......................................................................................................................

Nenomaksāšanas gadījumā, saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par nodokļiem un nodevām”26.pantu, parāds tiks piedzīts bezstrīda kārtībā:

Tiks pieņemts lēmums par parādu piedziņu bezstrīda kārtībā, iesniegts pieteikums zvērinātam tiesu izpildītājam par parāda piedziņas vēršanu uz Jūsu finansu līdzekļiem vai jebkuru citu Jums piederošu īpašumu.

Brīdinām, ka par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu samaksas, paredzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.pantu, kā arī kriminālatbildība saskaņā ar Krimināllikuma 218.pantu.

Uz jautājumiem, kas saistīti ar minēto parādu, Jums atbildēs Jūrmalas pilsētas domē, Jomas ielā 1/5, Jūrmala, LV-2015, kab............, speciālista amata nosaukums.................................,vārds, uzvārds......................,tālrunis...........................

Domes izpilddirektors

vai persona, kas viņu aizvieto

prombūtnes laikā:

Vārds, uzvārds