Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā
2003.gada 24.decembrīNr.850

Par zemesgabala sadalīšanu
Jūrmalā, Dubulti 2502

Izskatot pēc zemesgabala īpašnieka Jūrmalas pilsētas pašvaldības pieprasījuma Latvijas Republikas Valsts zemes dienesta Lielrīgas reģionālās nodaļas Jūrmalas pilsētas mērniecības un topogrāfijas daļas izstrādātos un iesniegtos zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2502 (kadastra Nr.1300 010 2502) sadalījuma robežu plānus, kas izstrādāti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Sadalīt zemesgabalu Jūrmalā, Dubulti 2502 ar kopējo platību 3694m2, atdalot zemesgabalu 800m2 platībā, un noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2502 platība pēc atdalīšanas ir 2894m2, saskaņā ar pievienoto skici.
  2. 1.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2502 lietošanas mērķis ir īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, parku, skvēru, meža parku, aleju, pludmaļu, krastmalu un citu koplietošanas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikatorā norādītā lietošanas mērķa – 0908.

    1.2. Noteikt apgrūtinājumu zemesgabalam Jūrmalā, Dubulti 2502 - zemesgabala daļa 449m2 platībā atrodas siltumtīklu siltumtrašu kanālu vai tuneļu 2m aizsargjoslā.

  3. Atdalītajam zemesgabalam 800m2 platībā piešķirt adresi Jūrmalā, Kļavu ielā 14, saskaņā ar pievienoto skici.
  4. 2.1. Noteikt, ka zemesgabala Jūrmalā, Kļavu ielā 14 lietošanas mērķis ir darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve – 0801.

    2.2. Likvidēt adresi ēkai Jūrmalā, Dubulti 2502 Nr.001 un noteikt tai jaunu adresi Jūrmalā, Kļavu ielā 14 Nr.001, saskaņā ar pievienoto skici.

    2.3. Noteikt apgrūtinājumu zemesgabalam Jūrmalā, Kļavu ielā 14 - zemesgabala daļa 25m2 platībā atrodas siltumtīklu siltumtrašu kanālu vai tuneļu 2m aizsargjoslā.

Priekšsēdētājs J.Hlevickis