Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2003.gada 30.aprīlīNr.6

Protokols Nr.10, 24. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5
“Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas likuma
"Par pašvaldībām" 43.pantu

Grozīt Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija saistošo noteikumu Nr.5 "Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi" 3.1.1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

"3.1.1. izklaides un svētku pasākumu rīkošana, kas notiek publiskās vietās un plānotais dalībnieku skaits ir virs 50 (piecdesmit) dalībniekiem - koncerti, izrādes, izstādes, diskotēkas, atpūtas vakari, dejas, sporta un citi pasākumi, izņemot:

bez noteiktā kārtībā izsniegtas pašvaldības atļaujas un, neievērojot noteikto kārtību (pielikums) naudas sods līdz 50 latiem".

Priekšsēdētājs

(paraksts)

D.Urbanovičs

Jūrmalas pilsētas domes
2003.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.6
pielikums

KĀRTĪBA, KĀDĀ TIEK RĪKOTI UN NOTIEK IZKLAIDES UN SVĒTKU PASĀKUMI PUBLISKĀS VIETĀS JŪRMALAS PILSĒTĀ

 1. nodaļa. PASĀKUMU RĪKOŠANAS PIETEIKUMA IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

  1. Pasākuma rīkošanai nepieciešama pašvaldības atļauja. Lai saņemtu atļauju pasākuma organizatoram Jūrmalas pilsētas domē jāiesniedz:

   1. pasākuma rīkošanas pieteikums (veidlapa Nr.1);
   2. īss pasākuma apraksts;
   3. pasākuma organizatora dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu (fiziskai personai - pase, juridiskai personai - reģistrācijas apliecība un personas, kura iesniedz dokumentus, pase un apliecinājums, ka tai ir tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu);
   4. aizpildīta saskaņojumu anketa (veidlapa Nr.2), ja pasākuma norise paredzēta pēc plkst.23.00.
  2. Šīs kārtības 1.punktā noteiktie dokumenti (turpmāk tekstā - pieteikums) jāiesniedz ne vēlāk kā 21 (divdesmit vienu) darba dienu pirms attiecīgā pasākuma norises.

 2. nodaļa. PIETEIKUMU IZSKATĪŠANAS UN ATĻAUJAS IZSNIEGŠANAS KĀRTĪBA

  1. Pieteikumu izskata Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors 7 (septiņu) darba dienu laikā.
  2. Ja pieteikums iesniegts, neievērojot šīs kārtības 2.punktā noteiktos termiņus, izpilddirektors ir tiesīgs to neizskatīt.
  3. Izpilddirektors papildus pieteikumam ir tiesīgs pieprasīt pasākuma organizatoram iesniegt ekspertu atzinumu par pasākuma norises vietā esošo būvju un iekārtu (gājēju tiltiņu, skatītāju paaugstinājuma konstrukciju, atrakciju iekārtu, peldošu ierīču u.c.) atbilstību drošības prasībām.
  4. Par pieteikuma izskatīšanas laiku un vietu paziņo pasākuma organizatoram.
  5. Pieteikuma izskatīšanā izpilddirektors var pieaicināt policijas un citu institūciju pārstāvjus (pilsētas dienestu darba grupu) un noteikt viņu pienākumus pasākuma norisē vai sagatavošanā.
  6. Izpilddirektors pārbauda, vai pasākuma organizators ir ievērojis visas pašvaldības saistošajos noteikumos un likumdošanā minētās prasības, vai pasākums netraucēs pasākumus, par kuriem pieteikumi ir iesniegti iepriekš, neapdraudēs sabiedrisko drošību vai sabiedrisko kārtību, cilvēku dzīvību vai veselību, un pieņem lēmumu atļaut vai aizliegt pasākuma rīkošanu, vai atliek pieteikuma izskatīšanu (ne ilgāk par 5 (piecām) darba dienām) līdz norādīto trūkumu novēršanai.
  7. Ja izpilddirektors uzskata, ka pasākums nevar notikt pieteikumā norādītajā laikā vai vietā, viņš var piedāvāt citu laiku un vietu. Ja organizators piekrīt piedāvātajam laikam un vietai, viņam izsniedz atļauju (veidlapa Nr.3) pasākuma rīkošanai. Ja organizators nepiekrīt piedāvātajam laikam un vietai, viņam izsniedz atteikumu pasākuma rīkošanai.
  8. Plaša mēroga, nakts u.c. pasākumu gadījumos izpilddirektors ir tiesīgs nodot pieteikuma izskatīšanu Jūrmalas pilsētas domei attiecīga lēmuma pieņemšanai.

 3. nodaļa. SABIEDRISKĀS DROŠĪBAS UN KĀRTĪBAS NOTEIKUMI PASĀKUMA ORGANIZĒŠANAS UN NORISES LAIKĀ

  1. Pasākuma vietu organizators izvēlas un iekārto atbilstoši apmeklētāju skaitam, kā arī ievērojot higiēnas prasības, veterināros, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citus drošības noteikumus.
  2. Pasākumos pirotehniskos pakalpojumus sniedz likumā noteiktajā kārtībā licencēti uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības). Ja tiek sniegti vienreizēji pirotehniski pakalpojumi, to izmantošana pieļaujam tikai ar policijas iestādes atļauju.
  3. Pasākuma organizatoram un vadītājam ir pienākums:
   1. atrasties pasākuma vietā un laikā, to koordinējot un nodrošinot tā netraucētu un likumīgu norisi;
   2. veikt nepieciešamos drošības pasākumus, tai skaitā iežogot bīstamās vietas, izlikt brīdinājuma un aizlieguma zīmes, organizēt kontroli, lai pasākumu neapmeklē personas ar šaujamieročiem, spridzekļiem, sprādzienu imitējošiem līdzekļiem, viegli uzliesmojošām un indīgām vielām, kā arī nodrošināt neatliekamās palīdzības dienesta klātbūtni;
   3. izpildīt kārtības uzturētāju rīkojumus, kā arī valsts un pašvaldības amatpersonu norādījumus;
   4. nodrošināt kārtību pasākuma norises laikā.

Veidlapa Nr.1

PIETEIKUMS
pasākuma organizēšanai Jūrmalas pilsētas teritorijā

(juridiskās personas nosaukums, adrese, uzņēmuma reģistrācijas Nr.______________

_____________________________________________________________________________

(pasākuma norises laiks - datums __________, no plkst. ______līdz plkst._________,

pasākuma norises vieta _____________________________________________________

aptuvenais dalībnieku skaits _________________________________________________

Atbildīgās personas par pasākumu vārds, uzvārds, personas kods, pases dati

_____________________________________________________________________________

mājas adrese _________________________________________, tālrunis _________,
darba vai mācību vieta __________________________________________________
adrese_________________________________________, tālrunis___________________

Paraksts____________________________

Atbildīgās personas par kārtību vārds, uzvārds, personas kods, pases dati
_____________________________________________________________________________

mājas adrese________________________________________, tālrunis___________,
darba vai mācību vieta _____________________________________________________,

adrese_____________________________________,tālrunis_______________________.

Paraksts ____________________________


Veidlapa Nr.2

SASKAŅOŠANAS AKTS
PUBLISKO IZKLAIDES UN SVĒTKU PASĀKUMU ORGANIZĒŠANAI

Izsniegts

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
(juridiskas vai fiziskas personas nosaukums)

par tiesībām organizēt

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
(pasākuma veids, nosaukums),

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
(laiks un vieta),

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
(paredzamais dalībnieku skaits)

.....................................................................................................................................................

“SASKAŅOTS”

(paraksts, uzvārds, amats)

Valsts ieņēmumu dienests .............................................................................................................

Kultūras un sporta nodaļa .............................................................................................................

Pilsētas galvenā māksliniece ..........................................................................................................

Vides aizsardzības nodaļa .............................................................................................................

PBOU “Jūrmalas ātrā palīdzība” ...................................................................................................

LR SM Mazo kuģu kontroles daļa ................................................................................................
(ja pasākums tiek rīkots uz publiskajiem ūdeņiem)

CSDD Jūrmalas nodaļa .................................................................................................................

Jūrmalas pilsētas policijas pārvalde ...............................................................................................

Pašvaldības policija .......................................................................................................................

Labiekārtošanas un komunālās saimniecības nodaļa .......................................................................

Ekonomikas un attīstības nodaļa ...................................................................................................


Veidlapa Nr.3

JŪRMALAS PILSĒTAS DOME

ATĻAUJA

Izklaidējoša rakstura pasākumu brīvdabas publiskās vietās rīkošanai

Izsniegts .......................................................................................................................................
(fiziskas vai juridiskas personas nosaukums, adrese, rekvizīti)

Darbības veids: .............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Darbības vieta:

.....................................................................................................................................................
(adrese)

Atļauja derīga līdz........................................................................................................

Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektors

Z.V.___________________________________