Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā
2003.gada 20. augustāNr.8

Protokols Nr.21, 4. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 10.jūnija saistošajos noteikumos Nr.5
“Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas ēku un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības noteikumi”

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 43.pantu,
LR Ministru kabineta 2001.gada 22.maija noteikumu Nr.214
“Noteikumi par akustiskā trokšņa normatīviem
dzīvojamo un publisko ēku telpās un teritorijās” 4., 7.punktu

  1. Izdarīt grozījumus 3.1.2.punktā un izteikt to sekojošā redakcijā:
  2. “3.1.2. Skaņu aparatūras lietošana dzīvojamo un publisko ēku telpās un teritorijā, tajā skaitā, uz ielām, kultūras un atpūtas iestādēs un citās sabiedriskās vietās, dzīvokļos, lodžijās un balkonos, kā arī jebkura cita rīcība, kas rada troksni un traucē iedzīvotāju mieru, skaņai pārsniedzot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto pieļaujamo trokšņa līmeni, laikā no plkst.23:00 līdz 6:00, izņemot pasākumus, kas saskaņoti ar Jūrmalas pilsētas domi - naudas sods līdz 50 latiem”.

  3. Izdarīt grozījumus 7.1.punkta 2.daļā un izteikt to sekojošā redakcijā:
  4. “Šajā punktā minētās amatpersonas, izskatot lietas par šo noteikumu pārkāpšanu, pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas (izsniedzot noteikta parauga kvīti) var uzlikt naudas sodu līdz 10 (desmit) latiem, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu.”

  5. Grozījumi stājas spēkā nākošajā dienā pēc to publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.
Priekšsēdētājs

J.Hlevickis