Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Atcelti ar domes 2005.gada 3.marta 8.saistošajiem noteikumiem
Mainīti ar Domes 2005. gada 12. janvāra 2. saistošajiem noteikumiem
Mainīti ar Domes 2004. gada 20. oktobra 16. saistošajiem noteikumiem
Mainīti ar Domes 2004. gada 17. marta 3. saistošajiem noteikumiem

2003.gada 3. septebrīNr.9

Protokols Nr.22, 21. punkts

Par azartspēļu organizēšanas kārtību Jūrmalas pilsētā

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma
“Par izlozēm un azartspēlēm” 20.panta 1.daļu

 1. Vispārīgie noteikumi

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 20. oktobra 16. saistošajiem noteikumiem

  1.1. Noteikumi tiek ieviesti, lai Jūrmalas pilsētas teritorijā tiktu ierobežota azartspēļu organizēšana vietās, kur uzstādīti atsevišķi stāvoši spēļu automāti ārpus kazino un spēļu zālēm.

  1.1. Noteikumi tiek ieviesti, lai Jūrmalas pilsētā noteiktu teritorijas, kurās aizliegts organizēt azartspēles.

  1.2. Aizliegts azartspēļu organizēšanas vietās atrasties personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.

  1.3. Noteikumi ir saistoši visā Jūrmalas administratīvajā teritorijā.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 20. oktobra 16. saistošajiem noteikumiem

  1.4. Divpadsmit mēnešu laikā pēc šo noteikumu pieņemšanas azartspēļu organizētāji Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā demontē ārpus kazino un spēļu zālēm uzstādītos azartspēļu automātus un pārtrauc likmju pieņemšanu dalības totalizatorā vai derībās Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, trīsdesmit sešu mēnešu laikā pēc šo noteikumu pieņemšanas azartspēļu organizētāji slēdz Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, izņemot šo noteikumu 2.punktā minēto, esošos kazino, spēļu zāles vai bingo zāles.

 2. Azartspēļu organizēšanas kārtība Jūrmalas pilsētā

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 20. oktobra 16. saistošajiem noteikumiem

  Noteikt, ka azartspēles nedrīkst organizēt visā Jūrmalas pilsētas teritorijā, izņemot sekojošo spēļu zāļu un kazino darbības vietās:

  2.1. Dubultu prospektā 5;

  2.2. Dubultu prospektā 16;

  2.3. Dubultu prospektā 74;

  2.4. Engures ielā 3;

  2.5. Jomas ielā 37;

  2.6. Jomas iela 46;

  2.7. Jomas iela 64;

  2.8. Jomas iela 71;

  2.9. Jomas iela 78;

  2.10. Raiņa ielā 60;

  2.11. Skolas ielā 9;

  2.12. Strēlnieku prospektā 88;

  2.13. Talsu šoseja 31;

  2.14. Ventspils šoseja 36;

  2.15. Viestura ielā 22.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 17. marta 3. saistošajiem noteikumiem

  2.16. Bulduru prospektā 64/68;

  2.17. Jūras ielā 23/25.

  2.1. Noteikt, ka azartspēles aizliegts organizēt sekojošās Jūrmalas pilsētas teritorijās:

  2.1.1. saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Attīstības plānu:

  2.1.1.1. savrupmāju dzīvojamās teritorijās;

  2.1.1.2. “priežu parka” teritorijās ar apbūvi;

  2.1.1.3. mazstāvu dzīvojamās teritorijās;

  2.1.1.4. dārzkopības sabiedrību teritorijās;

  2.1.1.5. rūpniecības teritorijās;

  2.1.1.6. “dabas pamatnes” teritorijās;

  2.1.1.7. maģistrāles un ielas;

  2.1.1.8. daudzstāvu dzīvojamās teritorijās, izņemot zemes gabalus, uz kuriem neatrodas dzīvojamās mājas.

  2.1.2. Zemes gabalos, uz kuriem atrodas vispārizglītojošās mācību iestādes.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 12. janvāra 2. saistošajiem noteikumiem
  2.1.3. dzelzceļa staciju ēkās un autoostas ēkā

  2.2. Pārējās teritorijās azartspēļu organizēšana ir atļauta, ja nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 20. oktobra 16. saistošajiem noteikumiem
  3. Administratīvā atbildība par šo noteikumu pārkāpšanu

  Par šajos saistošajos noteikumos minēto prasību neievērošanu:

  3.1. uzliek naudas sodu līdz Ls 50;

  3.2. ja pārkāpums fiksēts – uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijai ir tiesības griezties Latvijas Republikas Finanšu ministrijas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijā jautājuma izskatīšanai par licences anulēšanu.

  3. Saistošo noteikumu 2.2.punktā noteiktajos gadījumos pašvaldības atļauju izsniedz dome.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 20. oktobra 16. saistošajiem noteikumiem
  4. Administratīvā soda uzlikšanas kārtība.

  4.1. Kontroli pār šo noteikumu neievērošanu realizē Jūrmalas Pašvaldības policijas darbinieki.

  4.2. Administratīvo pārkāpumu lietu, pamatojoties uz sastādītajiem administratīvo pārkāpumu protokoliem, izskata Jūrmalas pilsētas domes administratīvā komisija.

  4.3. Augstākminētās amatpersonas izskatot lietas par šo saistošo noteikumu pārkāpšanu var uzlikt naudas sodu pārkāpuma izdarīšanas vietā bez protokola sastādīšanas (izsniedzot noteikta parauga kvīti) – līdz Ls 10, ja pārkāpējs neapstrīd viņam uzlikto naudas sodu.

  4.4. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpējus no noteikumu pildīšanas un pārkāpumu radīto seku novēršanas.

Priekšsēdētājs

 

J.Hlevickis