Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008.gada 31. janvāra 10. nolikumu

2004.gada 21.janvārīNr.15

Protokols Nr.2, 24.punkts

Jūrmalas pilsētas domes administratīvās pārvaldes nolikums

 1. Vispārīgie noteikumi
 2. 1.1. Jūrmalas pilsētas domes administratīvā pārvalde (turpmāk tekstā - pārvalde) ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība un savā darbībā pakļauta pilsētas domes priekšsēdētājam.

  1.2. Pārvaldi izveido un likvidē, kā arī pārvaldes darbinieku skaita sarakstu un nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

  1.3. Administratīvā pārvalde savā darbā ievēro spēkā esošos Latvijas Republikas likumus, Ministru kabineta noteikumus, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, vadības rīkojumus u.c. normatīvos aktus, kas attiecas uz pārvaldes darbību.

 3. Funkcijas un uzdevumi
 4. 2.1. Nodrošināt Jūrmalas pilsētas domes un domē ienākošo dokumentu reģistrāciju, apriti, izsūtīšanu un kontroli.

  2.2. Organizēt domes sēžu, komiteju, komisiju un citu sanāksmju darba plānošanu.

  2.3. Nodrošināt domes sēžu sagatavošanu un norisi, pieņemto lēmumu, izrakstu un norakstu noformēšanu, apliecināšanu un izsūtīšanu.

  2.4. Pārbaudīt iesniegto domes lēmumu projektu atbilstību likuma “Par pašvaldībām” 41.-47.pantam un lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām.

  2.5. Nodrošināt deputātu komiteju sēžu norisi, protokolu un izrakstu noformēšanu, apliecināšanu un izsūtīšanu atbilstoši likumam “Par pašvaldībām”.

  2.6. Organizēt apmeklētāju apkalpošanas centru darbu, nodrošinot apmeklētājiem kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu un informācijas sniegšanu.

  2.7. Sadarbībā ar citām domes struktūrvienībām, uzņēmumiem un organizācijām nodrošināt iedzīvotājiem sniedzamās informācijas kontroli, tās atjaunošanu un papildināšanu.

  2.8. Organizēt domes lietu nomenklatūras sagatavošanu, arhīva dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, saglabāšanu un izmantošanu, pastāvīgi glabājamo dokumentu nodošanu Valsts arhīvā.

  2.9. Veikt uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības vārda reģistrēto zemes grāmatas aktu oriģinālu uzskaiti, glabāšanu un izsniegšanu.

  2.10. Organizēt tiesu piesēdētāju vēlēšanas un veikt nepieciešamos pasākumus vietējās pašvaldības domes vēlēšanās un tautas nobalsošanu organizēšanā.

  2.11. Veikt domes vadības un deputātu darba nodrošināšanu, iedzīvotāju pieņemšanu organizēšanu.

  2.12. Nodrošināt visu veidu dokumentu pavairošanu un izsūtīšanu.

  2.13. Nodrošināt domes ēku un garažu uzturēšanu, organizēt avāriju un bojājumu novēršanu domes ēkā Jomas ielā 1/5, tās teritorijā un garažās.

  2.14. Nodrošināt elektroapgādes, vēdināšanas, siltumapgādes, ūdensapgādes un kanalizācijas, apsardzes un ugunsdrošības sistēmu darbību domes ēkās.

  2.15. Nodrošināt domes darbam nepieciešamos telefona sakarus u.c. telekomunikāciju pakalpojumu izmantošanu.

  2.16. Nodrošināt kārtību un tīrību domes ēkā Jomas ielā 1/5, tās teritorijā un garažās.

  2.17. Veikt nepieciešamā inventāra, mēbeļu un biroja tehnikas iegādi, apkopi un remontu.

  2.18. Nodrošināt kancelejas preču, papīra, vizitkaršu, zīmogu un spiedogu pasūtīšanu, uzskaiti un sadali.

  2.19. Organizēt domes dienesta transportlīdzekļu racionālu izmantošanu, degvielas u.c. apkopes līdzekļu iegādi, transportlīdzekļu uzturēšanu tehniskā kārtībā un remontu, civiltiesisko apdrošināšanu.

  2.20. Piedalīties domes budžeta projekta izstrādē un apspriešanā.

  2.21. Sagatavot domes lēmumu un rīkojumu projektus, kā arī atbildes uz iesniegumiem pārvaldes kompetences ietvaros.

 5. Struktūra un vadītāja kompetence
 6. 3.1. Jūrmalas pilsētas domes administratīvās pārvaldes sastāvā ir kanceleja un apmeklētāju apkalpošanas centrs un saimniecības nodaļa.

  3.2. Pārvaldi vada pārvaldes vadītājs(a), kuru ieceļ un atbrīvo dome. Pārējos pārvaldes darbiniekus pieņem un atbrīvo no darba ar izpilddirektora rīkojumu pēc pārvaldes vadītāja ieteikuma.

  3.3. Par pārvaldes vadītāju ieceļ personu ar augstāko izglītību un vismaz piecu gadu darba pieredzi vadošā amatā.

  3.4. Pārvaldes vadītājs:

  3.4. plāno, organizē un vada pārvaldes darbu, atbild par pārvaldes funkciju veikšanu;

  3.4.1. nosaka pārvaldes darbinieku pienākumus un uzdevumus, izstrādā pārvaldes darbinieku amata aprakstus;

  3.4.2. sekmē darbinieku kvalifikāciju, izglītības un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;

  3.4.3. koordinē vēlēšanu un tautas nobalsošanu darbu Jūrmalas pilsētā;

  3.4.4. atbilstoši kompetencei sagatavo domes dokumentu projektus;

  3.4.5. domes vadības uzdevumā nodrošina prezentācijas vajadzības;

  3.4.6. piedalās domes sēdēs.

 7. Tiesības un atbildība
 8. 4.1. Pieprasīt un saņemt no Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienībām, iestādēm, uzņēmumiem, uzņēmējsabiedrībām pārvaldes darbam nepieciešamo informāciju un dokumentus.

  4.2. Piesaistīt citas domes struktūrvienības pārvaldes darba nodrošināšanai un atsevišķu jautājumu risināšanai.

  4.3. Iesniegt priekšlikumus Jūrmalas pilsētas domes darba uzlabošanu jautājumos, kas ietilpst pārvaldes kompetencē.

  4.4. Piedalīties semināros, kursos, konferencēs un pieredzes apmaiņās par pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanai.

  4.5. Pārvaldes darbiniekiem:

  4.5.1. ir pienākums pieklājīgi izturēties pret apmeklētājiem;

  4.5.2. normatīvo aktu noteiktajos gadījumos ir tiesības izpaust pārvaldes pārziņā esošu informāciju par saņemto vai nosūtāmo dokumentu saturu trešajām personām;

  4.5.3. nav tiesības subjektīvi vērtēt, interpretēt vai jebkādā aizskarošā veidā komentēt apmeklētāju jautājumus, priekšlikumus un iesniegumus.

  4.6. Pārvaldes darbinieki ir atbildīgi par savu pienākumu korektu pildīšanu, ievērojot normatīvo aktu un šī nolikuma prasības.

 9. Pārejas noteikumi
 10. 5.1. Administratīvās pārvaldes nolikums stājas spēkā ar 2004.gada 1.februāri.

  5.2. Ar 2004.gada 1.februāri uzskatīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 19.marta nolikumu Nr.10 “Jūrmalas pilsētas domes biroja nolikums”.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis