Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008.gada 31. janvāra 3. nolikumu

2004.gada 21.janvārīNr.17

Protokols Nr.2, 27.punkts

Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikums

 1. Vispārīgie noteikumi
 2. 1.1. Pašvaldības īpašumu pārvalde ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība un savā darbībā pakļauta Jūrmalas pilsētas domei, domes priekšsēdētājam un izpilddirektoram.

  1.2. Pašvaldības īpašumu pārvalde savā darbībā ievēro spēkā esošos Latvija Republikas likumus, Ministru kabineta lēmumus, rīkojumus un citus normatīvos aktus.

  1.3. Pašvaldības īpašumu pārvaldi saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” izveido un likvidē pilsētas dome.

 3. Organizatoriskā struktūra
 4. 2.1. Pašvaldības īpašumu pārvaldi vada pārvaldes vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu.

  2.2. Nodaļu vadītājus un darbiniekus pieņem un atbrīvo no darba Izpilddirektors, saskaņojot to ar pārvaldes vadītāju.

  2.3. Pašvaldības īpašumu pārvaldē ietilpst:

  - Pašvaldības īpašumu uzskaites nodaļa,

  - Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļa,

  - Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa,

  - Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa,

  - Dzīvokļu nodaļa.

  2.4. Pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājs savu pilnvaru ietvaros:

  2.4.1. organizē pārvaldes darbu un ir atbildīgs par tai noteikto uzdevumu izpildi, kā arī atbild par pārvaldes funkciju veikšanu atbilstoši likumu un citu normatīvo aktu, pašvaldības lēmumu un pārvaldes Nolikuma prasībām.

  2.4.2. pārstāv pārvaldi tās kompetencē esošajos jautājumos.

  2.4.3. iesniedz domei lēmumu projektus par pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem.

  2.4.4. apstiprina pārvaldes darbinieku pienākumu sadali un izstrādā amata aprakstus.

  2.4.5. nodrošina finansu un štatu disciplīnas ievērošanu.

  2.5. Nodaļu vadītāji savu pilnvaru ietvaros organizē un vada nodaļu darbu un ir atbildīgi par nodaļām uzdoto darbu izpildi.

  2.6. Pārvaldes Nolikumu un štatus apstiprina Jūrmalas pilsētas dome.

 5. Galvenās funkcijas
 6. 3.1. Pašvaldības īpašumu pārvaldes galvenās funkcijas ir:

  3.1.1. Apzināt, noformēt, sagatavot reģistrācijai un uzskaitīt pašvaldības nekustāmos īpašumus, pilsētas zemju fondu, kas nepieciešams pašvaldības funkciju veikšanai.

  3.1.2. Veikt darbības pašvaldības īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā.

  3.1.3. Veikt darbības ar Zemesgrāmatā reģistrēto pašvaldības īpašumu uzņemšanu domes grāmatvedības bilancē, bilances vērtības maiņu.

  3.1.4. Administrēt pašvaldības nekustāmā īpašuma datu bāzi.

  3.1.5. Koordinēt jautājumus, kas saistīti ar pašvaldības īpašumu maiņu, citām personām piederošu īpašumu atsavināšanu pašvaldības vajadzībām, valstij pekrītošo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā, pašvaldības zemesgabalu izmantošanu, izskatot būvniecības pieteikumus un investīciju projektus.

  3.1.6. Veikt uzdevumus Zemes reformas īstenošanai Jūrmalas pilsētā.

  3.1.7. Izskatīt fizisku, juridisku personu un valsts institūciju iesniegumus un sagatavot atbildes projektus.

  3.1.8. Pārstāvēt Jūrmalas Zemes komisiju tiesas procesos, sakaņā ar domes vadības norādījumiem.

  3.1.9. Izvērtēt Jūrmalas pašvaldības mantas (īpašuma objektu) nepieciešamību pašvaldības funkciju nodrošināšanai, ierosināt tās iznomāšanu, atsavināšanu vai privatizāciju.

  3.1.10. Nodrošināt Jūrmalas pilsētas pašvaldības mantas (īpašuma objektu) iznomāšanas, atsavināšanas un privatizācijas procesus.

  3.1.11. Organizēt pašvaldības kapitāla daļu ieguldījumu uzskaiti un pārvaldi.

  3.1.12. Nodrošināt uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas darbu.

  3.1.13. Pārzināt tirdzniecības, maksas pakalpojumu, pasažieru komercpārvadājumu un individuālā darba jautājumus, izskatīt uzņēmēju iesniegumus un izsniegt tos viņu darbam nepieciešamos dokumentus, kuru izsniegšana ietilpst pašvaldības kompetencē.

  3.1.14. Veikt dzīvesvietas deklarēšanas funkcijas Jūrmalas pilsētā.

  3.1.15. Veikt pasākumus saistītus ar pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumos.

 7. Galvenie uzdevumi, lai nodrošinātu funkciju izpildi.
 8. 4.1. Pašvaldības īpašumu uzskaites nodaļa

  4.1.1. Apzin pilsētas brīvo zemju fondu, kas nepieciešams pašvaldībai uzdoto funkciju veikšanai, sadarbībā ar būvvaldi:

  - sagatavo priekšlikumus zemesgabalu tālākai izmantošani pamatojoties uz pilsētas attīstības plānu;

  - piedāvā pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošos zemesgabalus pašvaldības funkciju pildīšanai, izskatot būvniecības piedāvājumus vai investīciju projektus;

  - sadarbojas ar citām pārvaldes nodaļām un domes struktūrvienībām jaunu būvvietu izvēlē saskaņā ar celtniecības piedāvājumiem un investīciju projektiem.

  4.1.2. Sagatavo normatīvajos aktos noteiktos dokumentus pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu robežu uzmērīšanai, zemes gabalu un ēku (būvju) reģistrēšanai Valsts zemse dienesta valsts kadastra reģistrā.

  4.1.3. Sniedz nepieciešamo informāciju par pašvaldības īpašumiem citām domes struktūrvienībām:

  - sagatavo dokumentus tālākai darbībai ar pašvaldības īpašumiem – nomai, privatizācijai, atsavināšanai u.c.

  - sniedz informāciju saistībā ar projektēšanu, būvniecību vai projektu saskaņošanu pašvaldības īpašumos.

  4.1.4. Sagatavo dokumentus zemesgabalu maiņas priekšlikumu izskatīšanai un atsavināšanai pašvaldības vajadzībām:

  - iesniedz dokumentus izskatīšanai domes komitejās;

  - sagatavo domes lēmumu projektus par zemesgabalu maiņu un atsavināšanu pašvaldības vajadzībām;

  - kontrolē maiņas līgumu un atsavināšanas līgumu sagatavošanu saskaņā ar pieņemtajiem domes lēmumiem.

  4.1.5. Veic pasākumus nekustamā īpašuma izprasīšani no sveša valdījuma:

  - apzina valstij piekrītošo nekustamo īpašumu fondu, kurus nepieciešams iegūt pašvaldības īpašumā;

  - sagatavo domes lēmuma projektus par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu nodošanu pašvaldības īpašumā;

  - sagatavo lūgumus LR Finanšu ministrijai par LR MK Rīkojumu sagatavošanu.

  4.1.6. Risina jautājumus, kuri saistīti ar Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo mežu zemju iegūšanu pašvaldības īpašumā.

  4.1.7. Pārzina visu pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo zemesgabalu juridiskās robežas:

  - pārstāv Jūrmalas domi saistībā ar pašvaldības īpašumu robežu ierādīšanu dabā;

  - izskata robežstrīdus sadarbībā ar būvvaldi un Valsts Zemes dienestu;

  - piedalās projektu saskaņošanā, kas saistīti ar būvniecību pašvaldības īpašumiem blakus esošajos zemesgabalos;

  - piedalās jautājumu izskatīšanā, kas saistīti ar Jūrmalas pilsētas administratīvās robežas izveidošanu un koriģēšanu.

  4.1.8. Veic darbības Zemes reformas īstenošanai Jūrmalas pilsētā:

  - gatavo jautājumus izskatīšanai Zemes komisijā par pašvaldības , valsts un fizisko personu zemes īpašuma tiesību noteikšanu un zemesgabalu veidošanu;

  - protokolē Zemes komisiju sēdes un atbild par sēžu norisi;

  - veic nepieciešamās darbības līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonda izveidošanai;

  - sagatavo Zemes komisijas lēmumu projektus par līdzvērtīgas zemes piešķiršanu bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem;

  - veic Zemes komisijas lēmumu noformēšanu, izsūtīšanu un glabāšanu;

  - kārto Zemes komisijas lietvedību.

  4.1.9. Izskata fizisku, juridisku personu un valsts institūciju iesniegumus un sūdzības:

  - sniedz konsultācijas juridiskām un fiziskām personām nodaļas kompetences ietvaros;

  - atbild uz iesniegumiem, sagatavo atbildes projektus;

  - sniedz informāciju citām pārvaldes nodaļām un domes struktūrvienībām iesniegumu izskatīšanai un atbilžu sagatavošanai.

  4.1.10. Domes un domes priekšsēdētāja uzdevumā piedalās atsevišķu komisiju darbā.

  4.1.11. Nodrošina darbam nepieciešamo datu bāzu izveidošanu un to aktualizāciju.

  4.1.12.Nodrošina nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  4.2. Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļa:

  4.2.1. Kārto Zemesgrāmatā reģistrējamo objektu sarakstus, pēc vajadzības tos aktualizē.

  4.2.2. Izveido lietas par katru Zemesgrāmatā reģistrējamo objektu, kontrolē nepieciešamo dokumentu sagatavošanu.

  4.2.3. Veic juridiskās darbības pašvaldības īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda:

  - sagatavo nepieciešamos dokumentus īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā;

  - sastāda nostiprinājuma lūgumus un uzziņas;

  - iesniedz Zemesgrāmatā sagatavotos dokumentus;

  - saņem Zemesgrāmatu aktus un apliecības;

  - nodod uz pašvaldības vārda ierakstīto nekustamo īpašumu Zemesgrāmatu aktu un apliecību oriģinālus Jūrmalas domes kancelejā.

  4.2.4. Nodrošina nepieciešamo dokumentu sagatavošanu pašvaldības īpašumu reģistrācijai Zemesgrāmatā:

  - pasūta arhīva izziņas;

  - gatavo dokumentus, lai noformētu Aktus par ēku un būvju pieņemšanu ekspluatācijā;

  - pasūta ēku tehniskās pases;

  - gatavo dokumentus Latvjas Republikas Ministru kabineta rīkojuma projektu sagatavošanai;

  - vāc Zemesgrāmatai nepieciešamos dokumentus, kurus izsniedz citas pārvaldes nodaļas un domes struktūrvienības.

  4.2.5. Gatavo domes rīkojuma projektus par Zemesgrāmatā reģistrēto pašvaldības īpašumu uzņemšanu domes grāmatvedības bilancē, par īpašumu bilances vērtības maiņu.

  4.2.6. Kontrolē un sagatavo saskaņošanai ikgadējo Valsts zemes dienesta apkopoto zemes bilanci Jūrmalas pilsētā pa nekustāmā īpašuma lietošanas mērķu grupām.

  4.2.7. Sniedz juridiskas konsultācijas un sagatavo atbildes projektus uz juridisku un fizisku personu iesniegumiem saistībā ar Zemes reformas jautājumiem.

  4.2.8. Pārstāv Jūrmalas Zemes komisiju tiesas procesos, saskaņā ar domes vadības norādījumiem.

  4.2.9. Veic pašvaldības īpašumu uzskaiti un datu aktualizāciju datu bāzes programmā, norādot pašvaldības īpašumu piederību, sastāvu, juridiskās darbības ar tiem:

  - saskaņā ar Valsts Zemes dienesta datiem;

  - saskaņā ar valsts vienotās datorizētās Zemesgrāmatas datiem;

  - saskaņā ar domes struktūrvienību, iestāžu, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību datiem.

  4.3. Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļa:

  4.3.1. Izpilda Jūrmalas pilsētas domes lēmumus par darījumiem ar nekustamo īpašumu.

  4.3.2. Organizē Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošo nekustāmo īpašumu vai to daļu nodošanu valdījumā vai cita veida turējumā, iznomāšanu, privatizāciju, atsavināšanu, nekustāmo īpašumu nomu no citām juridiskām vai fiziskām personām, kā arī Jūrmalas pilsētas pašvaldības pirmpirkuma tiesību uz nekustamo īpašumu izmantošanu.

  4.3.3. Organizē Jūrmalas pašvaldībai piederošo un zemes reformas laikā piekrītošo zemes gabalu iznomāšanu.

  4.3.4. Apkopo ierosinājumus, sagatavo nepieciešamo informāciju un atzinumus par pašvaldības mantas (īpašuma objektu) iznomāšanu, atsavināšanu vai privatizāciju, nomu no citām juridiskām vai fiziskām personām.

  4.3.5. Izveido un administrē nomājamo, iznomājamo, atsavināmo un privatizējamo īpašuma objektu datu bāzi.

  4.3.6. Organizē pašvaldības īpašuma objektu privatizācijas komisijas un domes speciālistu darba grupas darbu.

  4.3.7. Nodrošina atsavināšanas un privatizācijas procesa atklātumu un publiskumu, kā arī atsavināšanas un privatizācijas subjektu iesniegto dokumentu konfidencialitāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  4.3.8. Sagatavo Jūrmalas pilsētas domes lēmumu, Jūrmalas pilsētas domes vadības rīkojumu projektus atbilstoši savai kompetencei.

  4.3.9. Veic noslēgto nomas un pirkuma līgumu reģistrāciju, uzskaiti un savas kompetences ietvaros noteikto līgumsaistību izpildes kontroli.

  4.3.10.Nodrošina nodaļas dokumentācijas uzglabāšanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

  4.3.11.Konsultē apmeklētājus ar nodaļas darbu saistītajos jautājumos.

  4.4. Pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanas nodaļa:

  4.4.1. Nodrošina pasvaldības politikas īstenošanu pašvaldības uzņēmējsabiedrībās, kurās pašvaldība ir kā kapitāla daļu turētājs.

  4.4.2. Pilnveido un uztur nepieciešamās datu bāzes un lietas par pašvaldības kapitāla daļām

  4.4.3. Apkopo ziņas par pašvaldības uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām, gatavo pašvaldības kapitāla daļu turētājam nepieciešamās ziņas un dokumentus.

  4.4.4. Izstrādā priekšlikumus par pašvaldības kapitāla daļu pārvaldīšanu.

  4.4.5. Pilnveido un uztur nepieciešamās datu bāzes un lietas tirdzniecības, maksas pakalpojumu, pasažieru komercpārvadājumu un individuālā darba jautājumos.

  4.4.6. Izskata iesniegumus un sagatavo nepieciešamos dokumentus tirgus statusa piešķiršanai.

  4.4.7. Pieņem, apkopo un sagatavo izskatīšanai pieteikumus uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijai individuālā darba reģistrācijas apliecību, licenču un pašvaldības piekrišanas saņemšanai un jaunu pasažieru komercpārvadājumu vai reisu atklāšanai un esošo pasažieru komercpārvadājumu maršrutu vai reisu grozīšanai vai slēgšanai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, gatavo tās darbam nepieciešamos materiālus, noformē komisijas protokolus un paziņo tās lēmumus iesniedzējiem.

  4.4.8. Pamatojoties uz uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisijas lēmumiem, izsniedz:

  - maršrutu atļaujas pasažieru komercpārvadājumu veikšanai;

  - transporta līdzekļu licenču kartiņas pasažieru komercpārvadājumiem.

  4.4.9. Izskata iesniegumus un izsniedz uzņēmējdarbības objektu uzskaites kartes.

  4.4.10.Izskata iesniegumus un izsniedz atļaujas un atļaujas tirdzniecībai un maksas pakalpojumu sniegšanai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

  4.4.11.Savas kompetences ietvaros gatavo pašvaldības normatīvo un administratīvo aktu projektus un citus darbam nepieciešamos dokumentus.

  4.4.12.Konsultē vadību, apmeklētājus un citu struktūrvienību darbiniekus ar nodaļas darbu saistītajos jautājumos.

  4.5. Dzīvokļu nodaļa

  4.5.1. Reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu:

  - nodrošina personu sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu;

  - aktualizē datus iedzīvotāju reģistrā;

  - anulē noteiktā kārtībā deklarēto dzīves vietu.

  4.5.2. Sniedz likumā noteiktā kārtībā dzīvojamo māju īrniekiem, īpašniekiem un māju valdītājiem iedzīvotāju reģistrā iekļautās ziņas:

  - dzīvesvietas izziņas;

  - deklarējušo personu sarakstus un statistisko informāciju.

  4.5.3. Veido palīdzības reģistru par personām, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā.

  4.5.4. Veido reģistru par personām (ģimenēm), kuras izslēgtas no palīdzības reģistra, kad zuduši apstākļi tajā atrasties.

  4.5.5. Veic pašvaldībai piederošo neizīrēto dzīvojamo telpu uzskaiti.

  4.5.6. Nodrošina domes dzīvokļu komisijas darbu.

  4.5.7. Sniedz priekšlikumus Jūrmalas domei un dzīvokļu komisijai un noformē dokumentus par:

  - personu (ģimeņu) reģistrāciju pašvaldības palīdzības saņemšanu dzīvojamo telpu (dzīvokļu) izīrēšanā;

  - izslēgšanu no reģistra;

  - dzīvojamās platības maiņu;

  - īres līgumu pārformēšanu.

  4.5.8. Izskata fizisko un juridisko personu iesniegumus, sūdzības, ierosinājumus un gatavo priekšlikumus pilsētas domei par atsevišķu jautājumu risināšanu.

  4.5.9. Veido nodaļas arhīvu un lietvedību atbilstoši domes lietu nomenklatūrai.

 9. Tiesības
 10. 5.1. Pašvaldības īpašuma pārvaldei savas kompetences ietvaros ir tiesības:

  5.1.1. Pieprasīt un saņemt no domes pārvaldēm, nodaļām, pašvaldības uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām nepieciešamo informāciju un dokumentus pārvaldes uzdevumu un funkciju veikšanai.

  5.1.2. Ar domes vadības piekrišanu pārvaldes galveno funkciju un uzdevumu risināšanā iesaistīt citas domes nodaļas un to speciālistus, pieaicināt ekspertus.

  5.1.3. Sistemātiski paaugstināt pārvaldes darbinieku profesionālo kvalifikāciju.

  5.1.4.Organizēt apspriedes un piedalīties dažāda līmeņa semināros, konferencēs, apspriedēs par pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem.

 11. Atbildība
 12. Pašvaldības īpašuma pārvalde un tās darbinieki atbild par pārvaldes kompetencē esošo jautājumu risināšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

 13. Pārejas noteikumi
 14. 7.1. Nolikums stājas spēkā ar 2004.gada 1.februāri.

  7.2. Ar 2004.gada 1.februāri atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 18.jūlija Nolikumu Nr.37 “ Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldes nolikums”.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis