Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar domes 2013.gada 12.septembra 20.nolikumu

2004.gada 21.janvārīNr.19

Protokols Nr.2, 29.punkts

Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļas nolikums

 1. Vispārīgie noteikumi

  1.1. Jūrmalas pilsētas domes sabiedrisko attiecību nodaļa (turpmāk tekstā - Nodaļa) ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kas darbojas tiešā Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja pakļautībā.

  1.2. Nodaļu saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Par pašvaldībām” izveido Jūrmalas pilsētas dome, un tās darbību finansē no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

  1.3. Nodaļu reorganizē vai likvidē, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes lēmumu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  1.4. Nodaļa savā darbā vadās pēc Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem, Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem, rīkojumiem un citiem normatīvajiem aktiem un šī Nolikuma.

  1.5. Nodaļa sadarbojas un savu rīcību koordinē ar citām domes struktūrvienībām.

 2. Galvenie uzdevumi un funkcijas

  2.1. Realizēt pašvaldības funkcijas iedzīvotāju informēšanā par pašvaldības darbu un lēmumiem, veidot sabiedrisko domu un pilsētas tēlu.

  2.2. Veidot un koordinēt pašvaldības sabiedriskās attiecības ar citām pašvaldībām, valsts institūcijām, ministrijām, sabiedriskajām organizācijām un uzņēmējsabiedrībām.

  2.3. Nodrošināt informācijas pieejamību iedzīvotājiem un žurnālistiem, veicināt pašvaldības darbības caurspīdīgumu.

  2.4. Veidot un uzturēt saikni ar masu medijiem un citiem masu saziņas līdzekļiem, tūrisma informācijas centriem, nevalstiskajām organizācijām un to apvienībām, u.c.

  2.5. Veicināt sabiedrības integrācijas procesus pilsētā.

  2.6. Koordinēt nevalstisko organizāciju iesaistīšanu pašvaldības saiknes ar iedzīvotājiem nodrošināšanā.

  2.7. Plānot un vadīt informatīvās programmas masu mediju un plašākas sabiedrības daļas iepazīstināšanai ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumiem, darbību un iecerēm.

  2.8. Sagatavot un sniegt masu medijiem regulāru informāciju par Jūrmalas pilsētas domes darbību un domes vadības attieksmi pret dažādiem procesiem pašvaldībā un valstī, organizēt preses konferences.

  2.9. Pēc domes priekšsēdētāja norādījuma sniegt informāciju uz presē paustu kritiku, nepatiesu informāciju vai apmelojumiem par pašvaldības darbu.

  2.10. Realizēt un koordinēt dažādus sabiedrības informēšanas projektus un uzraudzīt šo projektu izpildi.

  2.11. Plānot, vadīt un koordinēt Jūrmalas pilsētas domes un tās struktūrvienību darbību sabiedrības informēšanas jautājumos.

  2.12. Konsultēt un organizēt domes vadības un darbinieku mācības par to, kā sadarboties ar masu medijiem, kā publiski uzstāties un pārliecināt auditoriju.

  2.13. Vākt, pētīt un apkopot informāciju masu medijos par Jūrmalas pilsētas domes un tās struktūrvienību darbību un par to regulāri informēt domes vadību. Nodrošināt šīs informācijas pieejamību pašvaldības darbiniekiem.

  2.14. Sadarbībā ar domes vadību un struktūrvienību vadītājiem sagatavot informāciju sabiedrības iepazīstināšanai ar pašvaldības darbības aspektiem.

  2.15. Sniegt konsultācijas sadarbībai ar masu medijiem krīzes situācijās.

  2.16. Koordinēt un sadarbībā ar citām domes struktūrvienībām uzturēt un papildināt pašvaldības mājas lapu internetā.

  2.17. Organizēt un veikt sabiedriskās domes pētījumus.

  2.18. Piedalīties pašvaldības ikgadējā attīstības pārskata sagatavošanā un nodrošināt tā publicitāti.

  2.19. Izstrādāt un koordinēt Jūrmalas pilsētas domes ekonomiskās un sociālās attīstības programmas sabiedrības integrācijas jautājumos un tās rīcības plānu izpildi.

  2.20. Koordinēt Jūrmalas pilsētas domes Iedzīvotāju konsultatīvās padomes un Iedzīvotāju integrācijas jautājumu komisijas darbu.

  2.21. Apkopot un sniegt domes struktūrvienībām informāciju par pašvaldībā plānotajiem notikumiem.

 3. Tiesības

  3.1. Pieprasīt un saņemt no domes pārvaldēm, nodaļām, iestādēm un citām pašvaldības institūcijām un organizācijām, ieskaitot pašvaldības uzņēmējsabiedrības un uzņēmējsabiedrības ar pašvaldības īpašuma daļu, Nodaļas darbam nepieciešamo informāciju.

  3.2. Iepazīties ar jebkuru dokumentāciju un faktiem, kas skar domes un tās struktūrvienību darbību.

  3.3. Piekļūt pašvaldības datu bāzēm.

  3.4. Piedalīties domes, tās struktūrvienību organizētos pasākumos un darba sanāksmēs, domes un komisiju sēdēs, ar domes priekšsēdētāja atļauju būt klāt domes amatpersonu sarunās ar trešajām personām par jautājumiem, kas skar plašākas sabiedrības daļas intereses.

  3.5. Piedalīties objektīvu sabiedrības viedokli veidojošu pasākumu sagatavošanā un norisē.

  3.6. Piesaistīt citu domes struktūrvienību darbiniekus konkrētu uzdevumu izpildē, uzdot darbiniekiem sniegt atbildes masu medijiem viņu kompetences ietvaros.

  3.7. Pieprasīt pašvaldības darbiniekiem ar Nodaļu saskaņot masu medijiem sniedzamo informāciju krīzes situācijās un gadījumos, kad jautājums pārsniedz darbinieka kompetences robežas.

  3.8. Iesniegt priekšlikumus un pieprasījumus par Nodaļas kompetencē esošiem jautājumiem.

  3.9. Kontrolēt domes lēmumu un rīkojumu izpildi sabiedrisko attiecību jomā.

  3.10. Pārstāvēt Jūrmalas pilsētas domi un piedalīties citu institūciju un organizāciju organizētos pasākumos Nodaļas kompetences ietvaros.

  3.11. Organizēt apspriedes un profesionālā līmeņa celšanas nolūkā piedalīties dažādos semināros, konferencēs un apspriedēs.

  3.12. Iepazīties ar citu pašvaldību un valstu pieredzi sabiedrisko attiecību un pašvaldības saiknes ar iedzīvotājiem jautājumos.

  3.13. Pieprasīt Nodaļas uzdevumu veikšanai nepieciešamo tehnikas, materiālu, transporta un organizatorisko nodrošinājumu.

 4. Darba organizācija

  4.1. Nodaļu vada nodaļas vadītājs, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata ar domes lēmumu.

  4.2. Nodaļas darbiniekus pieņem un atbrīvo ar domes izpilddirektora rīkojumu, saskaņojot to ar nodaļas vadītāju.

  4.3. Nodaļas vadītājs savu pilnvaru ietvaros:

  4.3.1. organizē un vada Nodaļas darbu un ir atbildīgs par Nodaļai uzdoto darbu izpildi;

  4.3.2. sagatavo līgumu projektus un kontrolē Nodaļas finansu līdzekļu racionālu izlietojumu;

  4.3.3. izstrādā un apstiprina Nodaļas darbinieku amata aprakstus un sadala darba pienākumus starp Nodaļas darbiniekiem, kā arī nosaka iekšējo darba kārtību;

  4.3.4. iesniedz domei lēmumu projektus par Nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

  4.4. Nodaļas nolikumu un darbinieku skaitu apstiprina dome.

 5. Pārejas noteikumi

  Šis Nolikums stājas spēkā 2004.gada 1.februārī.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis