Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Atcelts ar Domes 2008.gada 31. janvāra 12. nolikumu

2004.gada 4.februārīNr.24

Protokols Nr.3, 5.punkts

Jūrmalas pilsētas domes revīzijas nodaļas nolikums

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
 2. 1.1. Jūrmalas pilsētas domes revīzijas nodaļa (turpmāk tekstā – Nodaļa) ir Jūrmalas pilsētas domes struktūrvienība, kas tieši pakļauta Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam un darbojas saskaņā ar šo nolikumu.

  1.2. Savā darbībā Nodaļa ievēro spēkā esošo Latvijas Satversmi, Latvijas Republikas likumus (“Par pašvaldībām”, ”Par budžeta un finansu vadību”, “Iekšējā audita likums”), Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumus, lēmumus un rīkojumus, Jūrmalas pilsētas domes lēmumus, Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumus un Starptautisko Revīzijas standartu prasības;

  1.3. Nodaļa veic Pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību darba un finansu kontroli un izvērtē jebkurus ievērojamus riskus Pašvaldības darbībā.

 3. UZDEVUMI UN FUNKCIJAS
 4. 2.1. Nodaļa kontrolē pašvaldības mantas un finansu līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un tāmēm;

  2.2. Nodaļa pārbauda pašvaldības iestāžu, uzņēmumu, uzņēmējsabiedrību, to vadītāju un amatpersonu finansiālas darbības likumību un lietderību;

  2.3. Nodaļa kontrolē vai pašvaldības finansu līdzekļi, kustamā un nekustamā manta tiek apsaimniekota atbilstoši domes lēmumiem un iedzīvotāju interesēm;

  2.4. Nodaļas uzdevums ir nodrošināt Pašvaldības iekšējās kontroles sistēmas efektīvu darbību, veikt tās neatkarīgu uzraudzību, kā arī kontrolēt Pašvaldības aktīvu ekonomisku un lietderīgu izmantošanu;

  2.5. Veikt iespējamo nozīmīgāko risku identificēšanu, novērtēšanu un to vadību (kontroli);

  2.6. Pārbaudīt tās sistēmas, kuras Pašvaldības vadība izveidojusi, lai nodrošinātu Pašvaldības politikas un stratēģijas, plānu, procedūru, likumu un noteikumu ievērošanu;

  2.7. Auditēt Pašvaldības vadības izveidotās sistēmas, lai konstatētu vai rezultāti atbilst izvirzītajiem mērķiem un prasībām;

  2.8. Izvērtēt Pašvaldības organizatoriskās struktūras funkciju sadalījumu un Pašvaldības vadības menedžmentu;

  2.9. Kontrolēt Pašvaldības plānotās un sistemātiskās darbības, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu pietiekamu pārliecību, ka Pašvaldības iestāžu, uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību darbības rezultāti (produkts vai pakalpojumi) atbilst noteiktām kvalitātes prasībām;

  2.10. Revīzijas nodaļas darbinieks revīzijas uzdevumu veic saskaņā ar domes priekšsēdētāja rīkojumu;

  2.11. Par tās rezultātiem revīzijas nodaļas vadītājs ziņo domes priekšsēdētājam, vienlaikus rakstveidā iesniedzot priekšlikumus par konstatēto pārkāpumu un trūkumu novēršanu;

  2.12. Nodaļa izskata iedzīvotāju sūdzības kompetences ietvaros.

 5. NODAĻAS PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
 6. 3.1. Nodrošināt kontroli pār visām Pašvaldības izveidotajām iekšējās kontroles sistēmām, organizēt pārbaudes, sniegt padomus un rekomendācijas iestāžu vadītājiem to darba uzlabošanā;

  3.2. Nodrošināt, lai revīzijas rezultātā konstatētie fakti, slēdzieni un ieteikumi tiek operatīvi apspriesti Pašvaldības vadības līmenī;

  3.3. Veikt iekšējo auditu par Pašvaldības struktūrvienību atbildību un nolikumu, instrukciju, darba aizsardzības un piešķirto pilnvaru ievērošanu;

  3.4. Revīzijas nodaļa ārkārtas pārbaudes veic:

  3.4.1. pēc domes priekšsēdētāja pieprasījuma;

  3.4.2. pēc domes komiteju pieprasījuma;

  3.4.3. pēc ne mazāk kā piecu deputātu pieprasījuma;

 7. NODAĻAS TIESĪBAS
 8. 4.1. Revīzijas nodaļas darbiniekam, veicot revīziju, ir tiesības iepazīties ar domes, pašvaldības iestāžu un uzņēmumu dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus un nepieciešamos paskaidrojumus no pašvaldības iestāžu un uzņēmumu amatpersonām jautājumos, kas saistīti ar revīziju;

  4.2. Brīvi piekļūt jebkura veida informācijai par visiem darba procesiem, saimnieciskajām un finansu operācijām un Pašvaldības uzskaites sistēmas ierakstiem, datoru ierakstiem, organizatoriskajām izmaiņām;

  4.3. Veicot revīziju, apspriest jebkuru jautājumu, ar Pašvaldības darbiniekiem, kā arī Domes deputātiem;

  4.4. Pēc pilnvaroto personu pieprasījuma iepazīstināt viņas ar revīzijas nodaļas veikto darbu rezultātiem;

  4.5. Veikt tūlītējas revīzijas, kas nepieciešamas iekšējās kontroles uzdevumu veikšanai;

  4.6. Piedalīties plānveidīgās un pēkšņās revīzijās apgrozāmo līdzekļu un materiālo krājumu pareizas uzskaites un uzglabāšanas jautājumos Pašvaldības struktūrvienībās;

  4.7. Nodaļai ir tiesības uz saimniecisko, materiāli tehnisko un informācijas tehnoloģijas nodrošinājumu;

  4.8. Lai sasniegtu izvirzīto Revīzijas nodaļas mērķi, tai ir tiesības pieaicināt profesionālus speciālistus- ekspertus.

 9. DARBA ORGANIZĀCIJA
 10. 5.1. Nodaļa tiek uzturēta no Jūrmalas pilsētas pamatbudžeta līdzekļiem.

  5.2. Nodaļas organizatorisko struktūru un darbinieku skaita sarakstu saskaņā ar šo nolikumu apstiprina Jūrmalas pilsētas dome pēc Nodaļas vadītāja ieteikuma.

  5.3. Nodaļas darbu vada Nodaļas vadītājs, kuru pieņem darbā un atbrīvo no darba Jūrmalas pilsētas dome, saskaņojot šo kandidatūru ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāju.

  5.4. Par Nodaļas vadītāju pieņem darbā personu ar augstāko izglītību ekonomikā un vismaz 3 (trīs) gadu pieredzi uzņēmuma vadīšanā un revīzijas darbā.

  5.5. Par revīzijas nodaļas darbinieku var būt persona ar ekonomisko vai juridisko izglītību, un vismaz 2 (divu) gadu pieredzi grāmatvedībā vai revīzijas darbā.

  5.6. Nodaļas vadītājs:

  5.6.1. plāno un organizē Nodaļas darbu, ir atbildīgs par Nodaļai noteikto uzdevumu izpildi;

  5.6.2. nosaka Nodaļas darbinieku pienākumus, uzdevumus un darba prioritātes, izstrādā Nodaļas darbinieku amata aprakstus;

  5.6.3. analizē, paraksta vai vīzē Revīzijas nodaļas sagatavotos dokumentus un ir atbildīgs par tiem;

  5.6.4. rūpējas par personāla sagatavošanu, kā arī kvalifikācijas un profesionālā līmeņa paaugstināšanu;

  5.6.5. nodrošina Nodaļas materiālo vērtību saglabāšanu;

  5.7. Nodaļas vadītājs ir atbildīgs par:

  5.7.1. normatīvo aktu, Starptautisko Revīzijas standartu prasību, Zvērinātu revidentu asociācijas izstrādāto noteikumu un šā Nolikuma ievērošanu revīzijas nodaļas darbībā;

  5.7.1. nodaļas sagatavotajās atskaitēs un ziņojumos uzrādīto datu pareizību.

 11. PĀREJAS NOTEIKUMI
 12. 6.1. Šis nolikums stājas spēkā 2004.gada 15.februārī.

  6.2. Ar šī nolikuma spēkā stāšanos, zaudē spēku Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 18.jūlija nolikums Nr.42 “Jūrmalas pilsētas domes revīzijas nodaļas nolikums”.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis