Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
NOLIKUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2016.gada 14.jūlija 32.nolikumu
Grozījumi ar domes 2014.gada 16.janvāra 1.nolikumu
Mainīts ar Domes 2005. gada 17. augusta 13. nolikumu

2004.gada 28. aprīlīNr.30

Protokols Nr.9, 6.punkts

Dzīvokļu komisijas nolikums

 1. Vispārējie noteikumi
 2. 1.1. Dzīvokļu komisijas (turpmāk tekstā – komisija) sastāvu apstiprina ar Jūrmalas pilsētas domes lēmumu un tā darbojas, lai sniegtu atzinumus dzīvokļu jautājumos un pieņemtu lēmumus personu dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos.

  1.2. Komisija darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem, domes lēmumiem un citiem normatīvajiem aktiem dzīvokļu izīrēšanas un personu dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 17. augusta 13. nolikumu
  1.3. Komisijas locekļi ar vienkāršu balsu vairākumu no komisijas locekļu vidus ievēl komisijas priekšsēdētāju un vietnieku.

 3. Komisijas uzdevumi
 4. Izskatīt Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldes dzīvokļu nodaļas sagatavotos dokumentus dzīvokļu un personu dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos: Grozīts ar domes 2014.gada 16.janvāra 1.nolikumu

  2.1. pieņemt lēmumus par personu (ģimeņu) reģistrēšanu dzīvokļu jautājumu risināšanā, kā arī to izslēgšanu no uzskaites;

  2.2. sniegt atzinumus un ieteikumus domei lēmuma pieņemšanai par konkrētas palīdzības sniegšanu personām (ģimenēm) dzīvojamās platības piešķiršanā;

  2.3. pieņemt lēmumus par personu dzīvesvietas deklarēšanu pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošās dzīvojamās ēkās un dzīvokļos gadījumos, kad nepieciešama izīrētāja piekrišana.

 5. Komisijas sēžu sagatavošana, sasaukšana un vadīšana
 6. Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2005. gada 17. augusta 13. nolikumu
  3.1. Komisijas darbs notiek sēdēs vienu reizi mēnesī (pēc vajadzības) – otrdienās no plkst. 14.00 Jūrmalā, Dubultu pr.1 lit. 1 dzīvokļu nodaļas telpās. 3.1. Komisijas darbs notiek sēdēs vienu reizi mēnesī (pēc vajadzības) otrdienās no plkst.15.00 Jūrmalā, Dubultu prospektā 1, lit.1, Dzīvokļu nodaļas telpās. Grozīts ar domes 2014.gada 16.janvāra 1.nolikumu

  3.2. Komisijas sēdes vada komisijas priekšsēdētājs.

  3.3. Komisija ir pilntiesīga, ja tajā piedalās vairāk nekā puse no komisijas locekļiem, ieskaitot komisijas priekšsēdētāju. Lēmums tiek pieņemts ar klātesošo balsu vairākumu. Balsīm sadaloties līdzīgi, izšķiroša ir komisijas priekšsēdētāja balss.

  3.4. Ieinteresētām personām par sēdes laiku jāpaziņo 5 (piecas) dienas pirms sēdes datuma.

  3.5. Komisijas organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina domes pašvaldības īpašumu pārvaldes dzīvokļu nodaļa. Grozīts ar domes 2014.gada 16.janvāra 1.nolikumu

  3.6. Komisijas locekļi ar domes pašvaldības īpašumu pārvaldes dzīvokļu nodaļas sagatavotajiem priekšlikumiem var iepazīties 5 (piecas) dienas pirms sēdes sasaukšanas datuma. Grozīts ar domes 2014.gada 16.janvāra 1.nolikumu

 7. Komisijā iesniedzamie dokumenti
 8. 4.1. Lai pieņemtu lēmumu par personu (ģimeņu) reģistrēšanu palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumos tiek iesniegti dokumenti saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes saistošajiem noteikumiem.

  4.2. Lai pieņemtu lēmumu par personu (ģimeņu) izslēgšanu no uzskaites, dzīvokļu daļas vadītājs iesniedz uzskaites lietas.

  4.3. Lai sniegtu atzinumus un ieteikumus domei lēmumu pieņemšanai par konkrētās palīdzības sniegšanu personām (ģimenēm) dzīvojamās platības piešķiršanai, dzīvokļu daļas vadītājs iesniedz uzskaites lietas.

  4.4. Lai pieņemtu lēmumus par personu dzīvesvietas deklarēšanu pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās ēkās un dzīvokļos gadījumos, kad nepieciešama izīrētāja piekrišana tiek iesniegti dokumenti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem.

 9. Komisijas atzinumu un lēmumu pieņemšanas kārtība
 10. 5.1. Komisijas atzinums par personu (ģimeņu) reģistrēšanu palīdzības sniegšanai dzīvokļu jautājumā stājas spēkā pēc komisijas pozitīva lēmuma pieņemšanas.

  5.2. Komisijas atzinums par personu (ģimeņu) noņemšanu no uzskaites stājas spēkā pēc komisijas lēmuma pieņemšanas.

  5.3. Komisijas lēmums par personu dzīvesvietas deklarēšanu pašvaldības valdījumā vai īpašumā esošajās dzīvojamās ēkās un dzīvokļos gadījumos, kad nepieciešama izīrētāja piekrišana, stājas spēkā pēc komisijas pozitīva lēmuma pieņemšanas.

  5.4. Komisijas sēdes tiek protokolētas.

  5.5. Komisijas lēmumus paraksta visi klātesošie komisijas locekļi, katram komisijas loceklim ir tiesības pievienot lēmumam, atzinumam savu viedokli.

 11. Komisijas darba apmaksa
 12. Par piedalīšanos komisijas sēdēs komisijas priekšsēdētājs un komisijas locekļi atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem un saskaņā ar domes lēmumu var saņemt atlīdzību.

 13. Pārejas noteikumi
 14. 7.1. Dzīvokļu komisija ir dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisijas tiesību un saistību pārņēmēja.

  7.2. Atzīt par spēku zaudējušu 2001.gada 23.maija nolikumu Nr.8 „Dzīvokļu un iedzīvotāju pierakstīšanas un izrakstīšanas komisijas nolikums”.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis