Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2010.gada 11.marta 235.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2004.gada 11.augustāNr.586

Par zemesgabala
Jūrmalā, Slokas ielā 81a
nomas līguma noslēgšanu
ar Vārds,Uzvārds

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma “Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 “Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes speciālistu darba grupas 2004.gada 22.jūlija apspriedes lēmumu (protokols Nr.9), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

  1. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldei (A.Smeltere) trīs mēnešu laikā reģistrēt zemesgabalu Jūrmalā, Slokas ielā 81a, kadastra Nr.1300 013 1111, zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda.
  2. Pēc lēmuma 1.punktā minētā zemesgabala reģistrācijas zemesgrāmatā noslēgt līgumu ar Vārds,Uzvārds (personas kods) par zemesgabala Jūrmalā, Slokas ielā 81a, kadastra Nr.1300 013 1111, 3838 kv.m platībā (saskaņā ar pievienoto zemesgabala plānu), nomu uz desmit gadiem teritorijas labiekārtošanai un apsaimniekošanai.
  3. Grozīts ar domes 2010.gada 11.marta 235. lēmumu

  4. Jūrmalas pilsētas domes pašvaldības īpašumu pārvaldes pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) piecu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minēto nomas līgumu.
  5. Ja piecu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas 2.punktā minētais līgums netiek noslēgts nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.
Priekšsēdētājs J.Hlevickis