Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
PROTOKOLS
Jūrmalā
2004.gada 4.februārīNr.3


Sēdē piedalās:
Domes priekšsēdētāja 1.vietnieksAigars Tampe (nepiedalās no plkst.12.35 līdz sēdes beigām)
domes priekšsēdētāja vietnieksIlmārs Ančāns
domes izpilddirektorsArturs Grants

deputāti:Leonīds Alksnis, Aleksandrs Bašarins (nepiedalās no plkst.10.05-10.10), Igors Dreija (nepiedalās no plkst.10.05-10.50, 12.35-13.05, 14.05-14.10), Juris Griķis, Māris Kreilis, Dace Ķezbere (nepiedalās no plkst.12.35-12.40, 14.13-14.15),Regīna Simsone, Dainis Urbanovičs, Aivars Vētra (nepiedalās no plkst.10.05-10.10)
nepiedalās deputāti:Vladimirs Barinovs, Alise Landsberga (komandējumā), Māris Mežapuķe (komandējumā)

kancelejas, protokolu un apmeklētāju apkalpošanas nodaļas vadītājaIndra Kalvāne
pašvaldības īpašumu pārvaldes vadītājaAustra Smeltere
būvvldes vadītāja p.i.Staņislavs Skirmants
revīzijas nodaļas vadītājsGunārs Pavļukevičs
domes galenā speciāliste sabiedrisko attiecību jautājumosVeronika Ramāne

Sēdē uzaicināti:Gunta Smalkā, Gunta Jubele, Laima Grobiņa, Alvils Rudzītis, Armands Muižnieks, Māra Kalvāne, Eduards Trofimovs, Tamāra Kaffka

Piedalās:pilsētas iedzīvotāji, preses pārstāvji.

Izmaiņas darba kārtībā:

J.Hlevickis noņem no darba kārtības jautājumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Mellužu prospektā 7 nomas līgumu ar SIA “Ando K”.

Darba kārtība:

Informācija
Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvāra nolikumā Nr.14 “Jūrmalas pilsētas domes nolikums”
Par īres un komunālo pakalpojumu maksas parādu komisijas nolikumu
Par īres un komunālo pakalpojumu maksas parādu komisijas sastāvu
Par Jūrmalas pilsētas domes revīzijas nodaļas nolikumu
Par Jūrmalas pilsētas veselības aprūpes plānošanas padomes sastāvu
Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.8 “Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju”
Par kredīta ņemšanu
Par maksas pakalpojumiem
Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 16
Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Slokas ielā 113A
Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Matrožu ielā 10A
Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Pļaviņu ielā 13
Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 29.oktobra lēmumā Nr.742 “Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Muižas ielā 25”
Par adreses maiņu zemesgabala sadalīšanu un pievienošanu Jūrmalā, Vienību prospektā 36 un Viestura ielā 22
Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Gaidas ielā 3 un Gaidas ielā 3A
Par adreses maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 15/17
Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra lēmumā Nr.635 “Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skrundas ielā 3”
Par privatizācijas grafikā iekļautā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Liesmas ielā 6 nodošanu privatizācijai
Par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā būve Nr.001 Jūrmalā, Iecavas ielā 5
Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai
Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 61 nodošanu pašvaldības īpašumā
Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Marijas ielā 21A
Par grozījumiem BOPU “Jūrmalas kapi” statūtos
Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Upmalas ielā 3 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Upmalas ielā 5 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piekrastes ielā 31 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 55 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 0,0199 d.d. privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu
Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lienes ielā 5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Fēnikss”
Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Vegra”
Par zemesgabala Jūrmalā, “3.līnija 2110” nomas līguma pagarināšanu ar A.K.
Par zemesgabala daļas Jūrmalā “Asari 0110” nomas līguma pagarināšanu ar L.S.
Par ēkas Jūrmalā, Meža prospektā 101 nomas līguma noslēgšanu ar SO “Vecās tehnikas klubs”
Par zemesgabala Jūrmalā, O.Kalpaka prospektā 28 nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Ārējās tirdzniecības firma “BILLVIK”
Par zemesgabala Jūrmalā, “Buļļciems 2302”daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.F.
Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 39B nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Interfoss”
Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līgumu ar SIA “Jūrmalas nams”
Par zemesgabala Jūrmalā, F.Brīvzemnieka ielā 7 nomas līguma noslēgšanu
Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nomas līguma noslēgšanu

 1. Informācija.
Ziņo:J.Hlevickis informē deputātus par divās nedēļās paveikto un plānotajiem darbiem.

2. Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvāra nolikumā Nr.14 “Jūrmalas pilsētas domes nolikums” (nolikums Nr.23)

Ziņo:R.Munkevics
Izsakās:D.Urbanovičs, L.Alksnis

D.Urbanovičs uzskata, ka šāda komisija nav nepieciešama.

L.Alksnis ierosina gan nolikuma 1.punktā, gan 2.punktā rakstīt konkrēti par kādu lēmumu iet runa.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 9, “pret” - 1, “atturās” - 2) nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2004.gada 21.janvāra nolikumā Nr.14 “Jūrmalas pilsētas domes nolikums”.

3. Par īres un komunālo pakalpojumu maksas parādu komisijas nolikumu

Ziņo:R.Munkevics
Izsakās:J.Hlevickis

J.Hlevickis sakarā ar to, ka deputātiem ir bijis daudz jautājumu noņem jautājumu no izskatīšanas un novirza jautājumu izskatīšanai transporta un komunālo lietu komitejā.

Noņemt jautājumu no izskatīšanas un novirzīt jautājumu izskatīšanai transporta un komunālo lietu komitejā.

4. Par īres un komunālo pakalpojumu maksas parādu komisijas sastāvu

Ziņo:R.Munkevics
Izsakās:D.Urbanovičs, J.Hlevickis

D.Urbanovičs ierosina publicēt laikrakstā informāciju par šādas komisijas izveidošanu, un lai katra no politiskajām partijām var iesniegt priekšlikumus par kandidatūrām komisijas sastāvam.

J.Hlevickis sakarā ar to, ka deputātiem ir bijis daudz jautājumu noņem jautājumu no izskatīšanas un novirza jautājumu izskatīšanai transporta un komunālo lietu komitejā.

Noņemt jautājumu no izskatīšanas un novirzīt jautājumu izskatīšanai transporta un komunālo lietu jautājumu komitejā.

5. Par Jūrmalas pilsētas domes revīzijas nodaļas nolikumu (nolikums Nr.24)

Ziņo:G.Pavļukevičs
Izsakās:L.Alksnis

L.Alksnis ierosina 3.2.punktā nerakstīt vārdus “pēc iespējas ātri”.

J.Hlevickis ierosina 3.2.punktā vārdus “pēc iespējas ātri” aizstāt ar vārdu “operatīvi”.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav) nolēma:

 1. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes revīzijas nodaļas nolikumu.
 2. 3.2.punktā vārdus “pēc iespējas ātri” aizstāt ar vārdu “operatīvi”.

6. Par Jūrmalas pilsētas domes veselības aprūpes plānošanas padomes sastāvu (lēmums Nr.68; nolikums Nr.25)

Ziņo:L.Grobiņa
Izsakās:L.Grobiņa, A.Vētra

L.Grobiņa ierosina lēmuma 1.17.punktu “A.Juste - Iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāvis” aizstāt ar “A.Vētra - NRC Vaivari direktors”.

A.Vētra ierosina grozīt nolikuma 4.1.punktu rakstot to sekojošā redakcijā: “Padome apvieno pilsētas veselības aprūpes organizāciju pārstāvjus, neatkarīgi no to īpašuma formas, veselības aprūpes organizācijas, administratīvo institūciju pārstāvjus, profesionālo sabiedrisko organizāciju pārstāvjus”.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav) nolēma:

 1. Pieņemt lēmumu par Jūrmalas pilsētas domes veselības aprūpes plānošanas padomes sastāvu.
 2. Lēmuma 1.17.punktu “A.Juste - Iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāvis” aizstāt ar “A.Vētra - NRC Vaivari direktors”.
 3. 4.1.punktu rakstīt to sekojošā redakcijā: “Padome apvieno pilsētas veselības aprūpes organizāciju pārstāvjus, neatkarīgi no to īpašuma formas, veselības aprūpes organizācijas, administratīvo institūciju pārstāvjus, profesionālo sabiedrisko organizāciju pārstāvjus”.

7. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.8 “Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju” (lēmums Nr.35)

Ziņo:I.Kalvāne
Izsakās:D.Urbanovičs, A.Vētra

D.Urbanovičs ierosina nesamazināt komisijas sastāvu.

A.Vētra ierosina nesamazināt komisijas sastāvu un noteikt termiņu vienu mēnesi, kura laikā zaļo un zemnieku partijai jāapspriež un jāiesniedz domē apstiprināšanai kandidatūra uz vakanto komisijas locekļa vietu.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - 1) nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 28.marta lēmumā Nr.8 “Par uzņēmējdarbības licencēšanas un individuālā darba komisiju”.

8. Par kredīta ņemšanu (lēmums Nr.36)

Ziņo:A.Lindermane
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav) nolēma pieņemt lēmumu par kredīta ņemšanu.

9. Par maksas pakalpojumiem (lēmums Nr.37)

Ziņo:A.Muižnieks
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav) nolēma pieņemt lēmumu par maksas pakalpojumiem.

10. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 16 (lēmums Nr.38)

Ziņo:M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Kalēju ielā 16.

11. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Slokas ielā 113A (lēmums Nr.39)

Ziņo:M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - 1) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Slokas ielā 113A.

12. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Matrožu ielā 10A (lēmums Nr.40)

Ziņo:M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - 1) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Matrožu ielā 10A.

13. Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Pļaviņu ielā 13 (lēmums Nr.41)

Ziņo:M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Pļaviņu ielā 13.

14. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 29.oktobra lēmumā Nr.742 “Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Muižas ielā 25” (lēmums Nr.42)

Ziņo:M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav) nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 29.oktobra lēmumā Nr.742 “Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Muižas ielā 25”.

15. Par zemesgabala sadalīšanu un pievienošanu Jūrmalā, Vienības prospektā 36 un Viestura ielā 22 (lēmums Nr.43)

Ziņo:M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 10, “pret” - nav, “atturās” - 2) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala sadalīšanu un pievienošanu Jūrmalā, Vienības prospektā 36 un Viestura ielā 22.

16. Par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Gaidas ielā 3 un Gaidas ielā 3A (lēmums Nr.44)

Ziņo:M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabalu apvienošanu Jūrmalā, Gaidas ielā 3 un Gaidas ielā 3A.

17. Par adreses maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 15/17 (lēmums Nr.45)

Ziņo:M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav) nolēma pieņemt lēmumu par adreses maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Dubultu prospektā 15/17.

18. Par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra lēmumā Nr.635 “Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skrundas ielā 3” (lēmums Nr.46)

Ziņo:M.Kalvāne
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis A.Tampe) nolēma pieņemt lēmumu par izmaiņām Jūrmalas pilsētas domes 2003.gada 3.septembra lēmumā Nr.635 “Par detālā plānojuma izstrādāšanu zemesgabalam Jūrmalā, Skrundas ielā 3”.

19. Par privatizācijas grafikā iekļautā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Liesmas ielā 6 nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.47)

Ziņo:M.Putniņa
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav) nolēma pieņemt lēmumu par privatizācijas grafikā iekļautā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Liesmas ielā 6 nodošanu privatizācijai.

 1. Par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā būve Nr.001 Jūrmalā, Iecavas ielā 5 (lēmums Nr.48)
Ziņo:M.Putniņa
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav) nolēma pieņemt lēmumu par privatizācijas grafikā iekļautā dzīvokļa īpašuma Nr.2 nodošanu privatizācijai dzīvojamā mājā būve Nr.001 Jūrmalā, Iecavas ielā 5.

21. Par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai (lēmums Nr.49)

Ziņo:M.Putniņa
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 12, “pret” - nav, “atturās” - nav) nolēma pieņemt lēmumu par privatizācijas grafikā iekļauto daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu privatizācijai.

Pārtraukums no plkst.11.35-12.35

22. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 61 nodošanu pašvaldības īpašumā (lēmums Nr.50)

ZiņoA.Smeltere
Izsakās:A.Smeltere, L.Alksnis, D.Urbanovičs, A.Bašarins, A.Vētra, J.Hlevickis

A.Smeltere ierosina svītrot lēmuma 3.punktu un 2.punktā vārdus “pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas uz to Latvijas valstij Finanšu komitejas personā” un lēmuma konstatējošajā daļā 3.rindkopu.

L.Alksnis principā atbalsta šādu lēmumu, taču domā, ka, konstatējošajā daļā vajadzēja visus notikumus atspoguļot hronoloģiskā secībā.

D.Urbanovičs atturēsies balsojumā, jo uzskata, ka jautājums nav pienācīgi sagatavots, nav bijušas nekādas iepriekšējas pārrunas ne ar finanšu ministriju, ne ar Ministru kabinetu.

A.Bašarins principā atbalsta, taču nevar balsot par tik nekonkrētu lēmumu.

A.Vētra pēc būtības atbalsta, taču būtu nepieciešams biznesa plāns par to, ko turpmāk darīs ar nekustamo īpašumu.

J.Hlevickis aicina atbalstīt.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 9, “pret” - nav, “atturās” - 2, balsošanas laikā izgājis A.Tampe) nolēma:

 1. Pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Jūras ielā 61 nodošanu pašvaldības īpašumā
 2. Svītrot lēmuma 3.punktu un 2.punktā vārdus “pēc īpašuma tiesību nostiprināšanas uz to Latvijas valstij Finanšu komitejas personā” un lēmuma konstatējošajā daļā 3.rindkopu.

23 Par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Marijas ielā 21A (lēmums Nr.51)

Ziņo:A.Smeltere
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis A.Tampe) nolēma pieņemt lēmumu par pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Marijas ielā 21A.

24. Par grozījumiem BOPU “Jūrmalas kapi” statūtos (lēmums Nr.52)

Ziņo:A.Rudzītis
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis A.Tampe) nolēma pieņemt lēmumu par grozījumiem BOPU “Jūrmalas kapi” statūtos.

25. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Upmalas ielā 3 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.53)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis A.Tampe) nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Upmalas ielā 3 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

26. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Upmalas ielā 5 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.54)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 10, “pret” - nav, “atturās” - nav, “nebalso” - 1(A.Vētra), balsošanas laikā izgājis A.Tampe) nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Upmalas ielā 5 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

27. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piekrastes ielā 31 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.55)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis A.Tampe) nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Piekrastes ielā 31 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

28. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 55 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.56)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis A.Tampe) nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Mellužu prospektā 55 privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

29. Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 0,0199 d.d. privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu (lēmums Nr.57)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis A.Tampe) nolēma pieņemt lēmumu par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 0,0199 d.d. privatizācijas noteikumu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu.

30. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lienes ielā 5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Fēnikss” (lēmums Nr.58)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis A.Tampe) nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lienes ielā 5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Fēnikss”.

31. Par telpu Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 nomas līguma pagarināšanu ar SIA “Vegra”

Ziņo:G.Jubele
Izsakās:A.Bašarins, D.Urbanovičs, L.Alksnis

L.Alksnis ierosina pagarināt telpu nomas līgumu uz pieciem gadiem.

A.Bašarins arī ierosina pagarināt telpu nomas līgumu uz pieciem gadiem.

D.Urbanovičs uzskata, ka šī ir ļoti izdevīga vieta kafejnīcai, tādēļ ierosina izsludināt konkursu uz kafejnīcas telpu nomu domes ēkā, pagarinot līgumu ar SIA “Vegra” līdz konkursa rezultātu pasludināšanai.

Balsošanas rezultāti par D.Urbanoviča priekšlikumu “par” - 6, “pret” - 1, “atturās” - 4.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus nolēma organizēt konkursu uz kafejnīcas telpu nomu domes ēkā, pagarinot līgumu ar SIA “Vegra” līdz konkursa rezultātu pasludināšanai.

32. Par zemesgabala Jūrmalā, “3.līnija 2110” nomas līguma pagarināšanu ar A.K. (lēmums Nr.59)

Ziņo:G.Jubele
Izsakās:I.Dreija, I.Ančāns

I.Dreija ierosina pagarināt līgumu uz 10 gadiem.

I.Ančāns ierosina nepagarināt līgumu, lūdz vārdisko balsojumu.

Balsošanas rezultāti par I.Ančāna priekšlikumu “par” - 2 (I.Ančāns, M.Kreilis), “pret” - 6 (L.Alksnis, J.Griķis, A.Vētra, I.Dreija, J.Hlevickis, A.Bašarins), “atturās” - 3 (R.Simsone, D.Ķezbere, D.Urbanovičs), balsošanas laikā izgājis A.Tampe.

Balsošanas rezultāti par I.Dreijas priekšlikumu “par” - 9, “pret” - 2, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis A.Tampe

Ņemot vērā atklāto balsošanu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu nolēma:

 1. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, “3.līnija 2110” nomas līguma pagarināšanu ar A.K.
 2. Pagarināt zemes nomas līgumu uz 10 gadiem.

33. Par zemesgabala daļas Jūrmalā, “Asari 0110” nomas līguma pagarināšanu ar L.S. (lēmums Nr.60)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 10, “pret” - nav, “atturās” - 1, balsošanas laikā izgājis A.Tampe) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala daļas Jūrmalā, “Asari 0110” nomas līguma pagarināšanu ar L.S.

34 Par ēkas Jūrmalā, Meža prospektā 101 nomas līguma noslēgšanu ar SO “Vecās tehnikas klubs” (lēmums Nr.61)

Ziņo:G.Jubele
Izsakās:D.Urbanovičs, A.Bašarins, M.Kreilis, J.Griķis

D.Urbanovičs sakarā ar to, ka nav notikusi vienošanās starp domi un zemes īpašnieku ierosina noņemt jautājumu no izskatīšanas.

A.Bašarins ierosina noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem.

M.Kreilis neatbalsta, jo nav vīzijas par to, kas atradīsies uz zemesgabala.

J.Griķis ierosina lēmuma 1.punktā svītrot vārdus “vecās tehnikas muzeja izveidošanai”

Balsošanas rezultāti par J.Griķa priekšlikumu “par” - 7, “pret” - nav, “atturās” - 4, balsošanas laikā izgājis A.Tampe.

Balsošanas rezultāti par A.Bašarina priekšlikumu “par” - 7, “pret”- nav, “atturās” - 4, balsošanas laikā izgājis A.Tampe)

Ņemot vērā atklāto balsošanu rezultātus par iesniegto lēmuma projektu nolēma:

 1. Pieņemt lēmumu par ēkas Jūrmalā, Meža prospektā 101 nomas līguma noslēgšanu ar SO “Vecās tehnikas klubs”.
 2. Noslēgt nomas līgumu uz 10 gadiem.
 3. Lēmuma 1.punktā svītrot vārdus “vecās tehnikas muzeja izveidošanai”.

35. Par zemesgabala Jūrmalā, O.Kalpaka prospektā 28 nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Ārējās tirdzniecības firma BILLVIK” (lēmums Nr.62)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis A.Tampe) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, O.Kalpaka prospektā 28 nomas līguma noslēgšanu ar SIA “Ārējās tirdzniecības firma BILLVIK”.

36. Par zemesgabala Jūrmalā, “Buļļuciems 2302” daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.F. (lēmums Nr.63)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 7, “pret” - nav, “atturās” - 3, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, I.Dreija) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, “Buļļuciems 2302” daļas nomas līguma noslēgšanu ar A.F.

37. Par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 39B nomas līguma noslēgšanu ar SIA “INTERFOS” (lēmums Nr.64)

Ziņo:G.Jubele
Izsakās:A.Bašarins

A.Bašarins ierosina lēmuma 1.punktu papildināt ar vārdiem “bez tiesībām apbūvēt un norobežot”.

Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 7, “pret” - nav, “atturās” - 3, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, D.Ķezbere) nolēma:

 1. Pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Raiņa ielā 39B nomas līguma noslēgšanu ar SIA “INTERFOS”.
 2. Lēmuma 1.punktu papildināt ar vārdiem “bez tiesībām apbūvēt un norobežot”.

38. Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līgumu ar SIA “Jūrmalas nams” (lēmums Nr.65)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 10, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājuši A.Tampe, D.Ķezbere) nolēma pieņemt lēmumu par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Atbalss ielā 3/5 nomas līgumu ar SIA “Jūrmalas nams”.

39. Par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nomas līguma noslēgšanu (lēmums Nr.66)

Ziņo:G.Jubele
Ņemot vērā atklātās balsošanas rezultātus par iesniegto lēmuma projektu (“par” - 11, “pret” - nav, “atturās” - nav, balsošanas laikā izgājis A.Tampe) nolēma pieņemt lēmumu par zemesgabala Jūrmalā, Friča Brīvzemnieka ielā 7 nomas līguma noslēgšanu.

40. Par zemesgabala Jūrmalā, Saldus ielā 22 nomas līguma noslēgšanu (lēmums