Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOMES
SAISTOŠIE NOTEIKUMI
Jūrmalā

Zaudējuši spēku ar domes 2011.gada 17.februāra 7. saistošajiem noteikumiem
Grozījumi ar domes 2010.gada 3.jūnija 31. saistošajiem noteikumiem
Izmaiņas ar Domes 2009.gada 27.maija 36. saistošajiem noteikumiem
Izmaiņas ar Domes 2008.gada 13. marta 20. saistošajiem noteikumiem
Izmaiņas ar Domes 2007.gada 8. novembra 49. saistošajiem noteikumiem
Mainīts ar Domes 2004.gada 28. jūlija 11. saistošajiem noteikumiem

2004.gada 18. februārīNr.2

Protokols Nr.4, 5. punkts

Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem

Izdoti saskaņā ar
Latvijas Republikas likuma "Par pašvaldībām" 14.pantu
un Latvijas Republikas likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5.pantu

 1. Šie saistošie noteikumi regulē atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem un stājas spēkā nākošajā dienā pēc publikācijas “Latvijas Vēstnesī”.
 2. Izmaiņas ar Domes 2008.gada 13. marta 20. saistošajiem noteikumiem
  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 28. jūlija 11. saistošajiem noteikumiem
  Atvieglojumi piešķirami atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par to īpašumu, kuros viņi dzīvo un īpašuma adrese ir deklarētā dzīvesvieta, saskaņā ar deklarētās dzīvesvietas izziņu, ja pieraksta adrese šajā īpašumā bijusi vismaz trīs gadus pirms šo saistošo noteikumu stāšanās spēkā un dzīvesvieta šajā adresē deklarēta līdz 2003.gada 31.decembrim, šādos apmēros no taksācijas gadā aprēkinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas: Atvieglojumi piešķirami atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par to īpašumu, kuros viņi dzīvo, un īpašuma adrese ir deklarētā dzīvesvieta, saskaņā ar deklarētās dzīvesvietas izziņu, ja pieraksta adrese šajā īpašumā bijusi ne mazāk kā pēdējos trīs gadus pirms šo saistošo noteikumu stāšanās spēkā, šādos apmēros no taksācijas gadā aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas:
 3. 2.1. politiski represētajām personām - par 90%;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 28. jūlija 11. saistošajiem noteikumiem

  2.2. zemes īpašniekiem, lietotājiem, kā arī tiesiskajiem mantiniekiem, kuru īpašumā vai valdījumā atradās zeme, kura bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940.gada 21.jūlijam, saskaņā ar zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu - par 50%;

  2.2. Bijušajiem zemes un/vai ēku īpašniekiem, vai viņu mantiniekiem, kuru īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940.gada 21.jūlijam, kam ar pašvaldības, zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tika atjaunotas īpašuma tiesības vai ar likumu ir piešķirtas zemes izpirkšanas tiesības, kā arī par šo īpašumu šo personu mantiniekiem, kas mantojuma tiesībās stājušies likumā noteiktā kārtībā - par 50%;

  2.3. zemes īpašniekiem, lietotājiem, kā arī tiesiskajiem mantiniekiem, kuru īpašumā vai valdījumā esošā zeme piešķirta Zemes reformas laikā kā kompensācija par zemi, kura bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940.gada 21.jūlijam, saskaņā ar zemes komisijas lēmumu - par 50%;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 28. jūlija 11. saistošajiem noteikumiem

  2.4. vientuļiem pensionāriem un vientuļiem I un II grupas invalīdiem, kuriem nav apgādnieku, - zemes īpašniekiem, lietotājiem, kā arī tiesiskajiem mantiniekiem, kuru īpašumā atradās zeme, kura bija viņu īpašumā vai valdījumā līdz 1940.gada 21.jūlijam, saskaņā ar zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu - par 70%;

  2.4. Vientuļiem pensionāriem un vientuļiem I un II grupas invalīdiem, kuriem nav apgādnieku, - bijušajiem zemes un/vai ēku īpašniekiem, vai viņu mantiniekiem, kuru īpašumā bija zemesgabals un/vai ēkas līdz 1940.gada 21.jūlijam, kam ar pašvaldības, zemes komisijas lēmumu vai tiesas spriedumu tika atjaunotas īpašuma tiesības vai ar likumu ir piešķirtas zemes izpirkšanas tiesības, kā arī par šo īpašumu šo personu mantiniekiem, kas mantojuma tiesībās stājušies likumā noteiktā kārtībā - par 70%;

  2.5. vientuļiem pensionāriem un vientuļiem I un II grupas invalīdiem, kuriem nav apgādnieku- zemes labticīgiem ieguvējiem un viņu tiesiskajiem mantiniekiem, kuri zemi ieguvuši lietošanā pēc 1940.gada 21.jūlija līdz zemes reformas pilsētās sākumam, t.i. līdz 1991.gada 20.novembrim - par 70%;

  2.6. fiziskām personām (arī aizbildņiem), kuru ģimenēs ir trīs un vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ģimenēs ar bērnu invalīdu, kuru ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 50% no valstī noteiktās minimālās darba algas (saskaņā ar trūcīgās ģimenes izziņu) - par 70%.

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 28. jūlija 11. saistošajiem noteikumiem
   

  2.7. 2.2.un 2.4.punktos noteikto nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategoriju bērniem, mazbērniem, laulātajiem, brāļiem, māsām, tēviem, mātēm, kas īpašuma tiesības uz šo īpašumu ieguvušas uz dāvinājuma, pirkuma, maiņas vai uztura līguma pamata – par 25%;

  Grozīts ar domes 2010.gada 3.jūnija 31. saistošajiem noteikumiem

 4. Jūrmalas pilsētas dome atkarībā no tekošā budžeta gada ieņēmumu izpildes var piešķirt atvieglojumus arī šādām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām:
 5. Izmaiņas ar Domes 2009.gada 27.maija 36. saistošajiem noteikumiem

  3.1. vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem, kuriem nav apgādnieku, un kuriem aprēķinātais nekustamā īpašuma nodoklis ir lielāks par 20% no gada ienākumu summas, ja nekustamais īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai – par 50%;

  3.2. personām ar vienu vai vairāk bērniem, kuru apgādnieks likumā noteiktā kārtībā ir reģistrēts Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks vai darba meklētājs un piedalās aktīvajos nodarbinātības veicināšanas pasākumos - par 25%;

  3.3. personām, kuru ģimenēs ir invalīdi un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu - par 25%;

  3.4. personām, kuru ģimenēs ir invalīdi un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās darba algas - par 50%;

  3.5. personām, kuru ģimenes audzina aizbildnībā esošu bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu - par 25%;

  3.6. personām, kuru ģimenes audzina aizbildnībā esošu bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās darba algas - par 50%;

  3.7. personām ar bērniem vecumā līdz 18 gadiem, kuri ir zaudējuši apgādnieku vai kuru uzturlīdzekļu piedziņa no apgādnieka nav iespējama un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu - par 25%;

  3.8. personām ar bērniem vecumā līdz 18 gadiem, kuri ir zaudējuši apgādnieku vai kuru uzturlīdzekļu piedziņa no apgādnieka nav iespējama un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās darba algas - par 50%;

  3.9. personām, kuru ģimenēs ir 3 vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu - par 25%;

  3.10. personām, kuru ģimenēs ir 3 vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem un ienākumi mēnesī uz vienu ģimenes locekli nepārsniedz 70% no valstī noteiktās minimālās darba algas - par 50%;

  3.11. personām ar vienu vai vairāk bērniem vecumā līdz 18 gadiem, kuru ģimenēm Ministru kabineta noteiktā kārtībā piešķirts trūcīgās ģimenes statuss un, kuru darbspējīgie ģimenes locekļi piedalās līdzdalības pasākumu veikšanā - par 70%;Izmaiņas ar Domes 2009.gada 27.maija 36. saistošajiem noteikumiem

  3.12. zemes īpašniekiem, uz kuru zemes gabala atrodas pašvaldības nekustamais īpašums (ēkas) vai pašvaldības institūcijas, ar kuru ir noslēgts nomas līgums un tajā ir paredzēts, ka nekustamā īpašuma nodokli maksā nomnieks - par 90%;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 28. jūlija 11. saistošajiem noteikumiem

  3.13. uzņēmējsabiedrībām, iestādēm, sabiedriskām organizācijām, kas veic pašvaldības funkcijas - par 25%.

  3.13. zņēmējsabiedrībām, iestādēm un sabiedriskām organizācijām, kuru darbība pēc Jūrmalas pilsētas domes atzinuma atbilst sabiedrības un pašvaldības interesēm- par 50%.Izmaiņas ar Domes 2009.gada 27.maija 36. saistošajiem noteikumiem

  3.14Izmaiņas ar Domes 2007. gada 8. novembra 49. saistošajiem noteikumiem

 6. Atvieglojumi zemes īpašniekiem un valdītājiem piešķirami ievērojot šādus nosacījumus:
 7. 4.1. ja 2.1.-3.11.apakšpunktos minēto kategoriju zemes īpašnieku nekustamais īpašums nav iznomāts citam lietotājam;

  Sākotnēji Izmaiņa ar Domes 2004. gada 28. jūlija 11. saistošajiem noteikumiem

  4.2. ja kalendārajā gadā administratīvā komisija nav administratīvi sodījusi, pamatojoties uz “Jūrmalas pilsētas teritorijas, dzīvojamo, sabiedrisko, ražošanas un citu būvju uzturēšanas un sabiedriskās kārtības saistošajiem noteikumiem”;

  4.2. ja zemes īpašniekam un valdītājam nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem nodokļu taksācijas periodiem.

  Izmaiņas ar Domes 2007. gada 8. novembra 49. saistošajiem noteikumiem

  4.3. ja zemes īpašniekam un valdītājam nav nekustamā īpašuma nodokļa parādu par iepriekšējiem nodokļu taksācijas periodiem.

 8. Lai saņemtu atvieglojumus 2.punktā minētajām kategorijām, jāaizpilda iesnieguma veidlapa saskaņā ar pielikumu un iesniegumam jāpievieno: deklarētās dzīves vietas izziņa, pensionāra apliecības kopija, invaliditātes apliecības kopija, trūcīgās ģimenes statusu apliecinošs dokuments, dokuments, kas apliecina līdzdarbības pasākumu veikšanu, bērnu dzimšanas apliecību kopijas. Kopijām jāuzrāda oriģināli. Attiecībā uz vientuļiem pensionāriem un vientuļiem invalīdiem, ziņas tiek pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā.
 9. Izmaiņas ar Domes 2007. gada 8. novembra 49. saistošajiem noteikumiem

  Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju motivētus rakstveida iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, saskaņā ar 2.punktu izskata un lēmumu par atvieglojumu piešķiršanu pieņem ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija.

 10. Lai saņemtu atvieglojumus 3.punktā minētajām kategorijām, jāiesniedz Jūrmalas pilsētas domē motivēts rakstveida iesniegums, kuram jāpievieno: deklarētās dzīves vietas izziņa, pensionāra apliecības kopija, invaliditātes apliecības kopija, trūcīgās ģimenes statusu apliecinošs dokuments, dokuments, kas apliecina līdzdarbības pasākumu veikšanu, bērnu dzimšanas apliecību kopijas, miršanas apliecības kopija, izziņa par pabalstu apmēru, Nodarbinātības valsts aģentūras izziņa, izziņa par darba algu, zvērināta tiesu izpildītāja ieraksts izpilddokumentā par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību. Kopijām jāuzrāda oriģināli. Attiecībā uz vientuļiem pensionāriem un vientuļiem invalīdiem, ziņas tiek pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā.
 11. Izmaiņas ar Domes 2009.gada 27.maija 36. saistošajiem noteikumiem

  Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju motivētus rakstveida iesniegumus par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu, saskaņā ar 3.punktu izskata ar Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas komisija un dod slēdzienu. Jūrmalas pilsētas domes finanšu komiteja izskata slēdzienu par atvieglojumu piešķiršanu un dod atzinumu. Jūrmalas pilsētas dome, balstoties uz finanšu komitejas atzinumu, pieņem lēmumu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu vai atteikumu.

Priekšsēdētājs

J.Hlevickis


Jūrmalas pilsētas domes
2004.gada 18.februāra saistošo noteikumu Nr.2 pielikums

IESNIEGUMS ATVIEGLOJUMU PIEŠĶIRŠANAI NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA MAKSĀTĀJIEM gadā.

1. Vārds, uzvārds____________________________________________________________________________________________

2. Personas kods:

-

3. Adrese:___________________________________________________________________________________ tel.___________

(deklarētā dzīvesvieta)

 1. Lūdzu sniegt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus par nekustamo īpašumu Jūrmalā, _________________________

_______________________________________________________________________________________________________

(īpašuma adrese)

saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes saistošo noteikumu punktu:

Par sevi sniedzu šādas ziņas:

5. Ģimenes stāvoklis:

6. Manā un _________________________________________________________________ apgādībā ir ________ bērni

(otra apgādnieka vārds, uzvārds) (bērnu skaits)

No tiem c 6.1 ir _________bērns (-i) invalīds (-i) c 6.2 aizbildnībā ir ________bērns (-i)

(bērnu skaits) (bērnu skaits)

7. c Nodarbinātība 7.1 c strādājošs _____________________________________________________________________

(sniegt ziņas par darba vietu (vietām))

c 7. 2 bezdarbnieks ___________________________________________________________________________________

(sniegt ziņas vai ir Nodarbinātības dienesta uzskaitē, kāds ir pabalsta apmērs)

8. c Invaliditāte 8.1 c 1. grupa 8.2 c 2. grupa 8.3 c 3. grupa ________________________________________

(apliecības Nr., kad izdota)

9. c Pensionārs 9. 1 c nestrādājošs 9. 2 c strādājošs c 9.3. vientuļš pensionārs

_____________________________________________________________________________________________________

(Invalīdiem un pensionāriem sniegt ziņas pieaugušajiem bērniem un citiem apgādniekiem, noslēgtajiem uzturlīgumiem)

10. c Nepamatoti represēts______________________________________________________________________________

(norādīt nepamatoti represētās personas apliecības numuru, kas un kad to izdevis)

11. c Ir izsniegta trūcīgas ģimenes izziņa Nr._________________________________________

12. Mani ienākumi ir: Ls_______mēnesī, un manas ģimenes Ls________ mēnesī.

(sniegt ziņas par pensijas, pabalstu, algas un citu ienākumu apmēru)

13. No minētā nekustamā īpašuma gūstu papildu ienākumus 13.1 c negūstu ienākumus 13.2 c

14. Man pieder citi nekustamie īpašumi 14. 1 c ______________________________, nav 14. 2 c

(sniegt ziņas par īpašumu skaitu, atrašanās vietu)

Es (vārds, uzvārds)_________________________________________________ esmu sniedzis precīzas un patiesas pieprasītās ziņas par sevi un ģimenes locekļiem.

200 .gada_____. ____________________ ____________________________

paraksts

Iesniegumam pievienoju šādu dokumentu kopijas:

c deklarētās dzīves vietas izziņa, c pensionāra apliecības kopija,

c invaliditātes apliecības kopija, c miršanas apliecības kopija,

c trūcīgās ģimenes statusu apliecinošs dokuments, c izziņa par pabalsta apmēru;

c dokuments, kas apliecina līdzdarbības pasākumu veikšanu, c bērnu dzimšanas apliecību kopijas;

c Nodarbinātības valsts aģentūras izziņa, c izziņa par darba algu,

c zvērināta tiesu izpildītāja ieraksts izpilddokumentā par uzturlīdzekļu piedziņas neiespējamību.

Attiecībā uz vientuļiem pensionāriem un vientuļiem invalīdiem, ziņas tiek pārbaudītas Iedzīvotāju reģistrā.